ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด


โครงการการพัฒนารูปแบบกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุก...

วันที่ 17 กันยายน 2564 โครงการการพัฒนารูปแบบกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการเ... คลิกเพื่ออ่านต่อ

โครงการการพัฒนารูปแบบกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุก...

วันที่ 16 กันยายน 2564 โครงการการพัฒนารูปแบบกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการเ... คลิกเพื่ออ่านต่อ

คณะทำงานติดตามและประเมินผลโครงการย่อยฯ จัดการประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าขอ...

วันที่ 15 กันยายน 2564 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการประชุมคณ... คลิกเพื่ออ่านต่อ

การประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัยครั้งที่ 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใต...

วันที่ 14 กันยายน 2564 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดประชุมติดตา... คลิกเพื่ออ่านต่อ

โครงการการถอดบทเรียนการบริหารจัดการการแพร่ระบาดของ COVID-19 กรณีโรงพยาบาลสนา...

วันที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น. โครงการการถอดบทเรียนการบริหารจั... คลิกเพื่ออ่านต่อ

โครงการพัฒนาต้นแบบระบบการฟื้นฟูในผู้ป่วยบาดเจ็บ จังหวัดขอนแก่น จัดประชุมร่วมก...

โครงการพัฒนาต้นแบบระบบการฟื้นฟูในผู้ป่วยบาดเจ็บ จังหวัดขอนแก่น จัดประชุมร่วมก... คลิกเพื่ออ่านต่อ

โครงการการพัฒนารูปแบบกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุก...

ในวันที่ 10 กันยายน 2564 โครงการการพัฒนารูปแบบกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในกา... คลิกเพื่ออ่านต่อ

โครงการการถอดบทเรียนการบริหารจัดการการแพร่ระบาดของ COVID-19 กรณีโรงพยาบาลสนาม...

วันที่ 7 กันยายน 2564 : โครงการการถอดบทเรียนการบริหารจัดการการแพร่ระบาดของ CO... คลิกเพื่ออ่านต่อ

คณะทำงานติดตามและประเมินผลโครงการย่อยฯ จัดการประชุมถอดบทเรียนโรงพยาบาลสนาม

วันที่ 25 สิงหาคม 2564 คณะทำงานติดตามและประเมินผลโครงการย่อยฯ จัดการประชุมถอ... คลิกเพื่ออ่านต่อ

คณะทำงานติดตามและประเมินผลโครงการย่อยฯ จัดการประชุมทบทวนหลังปฏิบัติงานโรงพยาบ...

วันที่ 24 เดือน สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 - 15.00 น. คณะทำงานติดตามและประเมินผ... คลิกเพื่ออ่านต่อ

ทีมวิจัยลงพื้นที่เชื่อม HIS โปรแกรม Speedy ER plus โรงพยาบาลสันกำแพงและโรงพยา...

วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ทีมวิจัยลงพื้นที่เชื่อม HIS โปรแกรม Speedy ER plus สำห... คลิกเพื่ออ่านต่อ

โครงการวิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาการเรียนรู้สำหรับอาสาสมัครการแพทย์ฉุกเฉินของ...

วันที่ 18 กรกฎาคม 2564 นพ.วัชรพงษ์ คำหล้า นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ... คลิกเพื่ออ่านต่อ

โครงการวิจัยการพัฒนาระบบบริการเพื่อการดูแลภาวะฉุกเฉินฯ ภาคใต้ จัดอบรมถอดบทเรี...

วันที่ 18 กรกฎาคม 2564 โครงการวิจัยการพัฒนาระบบบริการเพื่อการดูแลภาวะฉุกเฉินด... คลิกเพื่ออ่านต่อ

โครงการรูปแบบการพัฒนาการเรียนรู้สำหรับอาสาสมัครการแพทย์ฉุกเฉินของจังหวัดเชียง...

วันที่ 13 ก.ค. 2564 : โครงการวิจัยเรื่อง "รูปแบบการพัฒนาการเรียนรู้สำหรับอาสา... คลิกเพื่ออ่านต่อ

ทีมวิจัยลงพื้นที่เตรียมความพร้อมในการติดตั้งการใช้งานโปรแกรม Speedy ER plus โ...

วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 ทีมวิจัยลงพื้นที่เตรียมความพร้อมในการติดตั้งการใช้งานโ... คลิกเพื่ออ่านต่อ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคการเขียนรายงานวิจัย R&D"

วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 รศ.ดร.วราภรณ์ บุญเชียง ผู้จัดการหน่วยบริหาร... คลิกเพื่ออ่านต่อ

การประชุมหารือประเด็นงานการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19

วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการประชุมหาร... คลิกเพื่ออ่านต่อ

ทีมวิจัยการพัฒนานวัตกรรมแพลตฟอร์มหลักสูตรและกระบวนการขยายผลการเรียนรู้ด้านการ...

วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 ทีมวิจัยการพัฒนานวัตกรรมแพลตฟอร์มหลักสูตรและกระบวนการขย... คลิกเพื่ออ่านต่อ

การประชุมขยายพื้นที่ Speedy ER plus

วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการประชุมขยา... คลิกเพื่ออ่านต่อ

การประชุมนำเสนอรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใต้การศึ...

วันที่ 10 มิถุนายน 2564 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการประชุมน... คลิกเพื่ออ่านต่อ

การประชุมนำเสนอรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 ภาคเหนือ ภายใต้การศึกษาวิจัยการพั...

วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการประชุมนำ... คลิกเพื่ออ่านต่อ

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการแผนงานยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) ด้านสังคม แผน...

วันที่ 29 มีนาคม 2564 ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ นายแพทย์สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์ ... คลิกเพื่ออ่านต่อ

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องงานวิจัย R&D การเขียนรายงานความก้าวหน้า และการเขีย...

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 รศ.ดร.วราภรณ์ บุญเชียง ผู้จัดการ ODU และทีมวิจัย ได... คลิกเพื่ออ่านต่อ

คณะทำงานติดตามและประเมินผลโครงการย่อยฯ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบบริ...

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 คณะทำงานติดตามและประเมินผลโครงการย่อยฯ จัดการอบรมเช... คลิกเพื่ออ่านต่อ

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบทุนวิจัยด้านการพัฒนานวัตกรรมแพลตฟอ...

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบทุนวิจัย... คลิกเพื่ออ่านต่อ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบบริการสุขภาพ สำหรับพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยระ...

วันที่ 10-11และ19 กุมภาพันธ์ 2564 คณะทำงานติดตามและประเมินผลโครงการย่อยฯ จัดก... คลิกเพื่ออ่านต่อ

การประชุมหารือการจัดทำสื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง/ผู้ป่วยก...

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประชุมหารือก... คลิกเพื่ออ่านต่อ

การประชุมเชิงปฏิบัติการในการจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ (Workshop)

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564  คณะทำงานติดตามและประเมินผลโครงการย่อยฯ จั... คลิกเพื่ออ่านต่อ

การประชุมพิจารณาโครงการย่อย การพัฒนาระบบบริการเพื่อการดูแลภาวะฉุกเฉินด้านการแ...

วันที่ 27 มกราคม 2564 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การประชุมพิจารณ... คลิกเพื่ออ่านต่อ

การประชุมพิจารณาโครงการย่อยภาคอีสาน

ในวันที่ 13 มกราคม 2564 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการประชุมพ... คลิกเพื่ออ่านต่อ

การประชุมพิจารณาโครงการย่อยภาคใต้

ในวันที่ 12 มกราคม 2564 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการประชุมพ... คลิกเพื่ออ่านต่อ

การเสวนาวิชาการ เหลียวหลัง-แลหน้า งานวิจัยมุ่งเป้า

วันที่ 23 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30-15.30 น. การเสวนาวิชาการ เหลียวหลัง-แลหน้า ... คลิกเพื่ออ่านต่อ

ประชุมเพื่อนำเสนอรายละเอียดโครงการซึ่งขอรับการสนับสนุนงบประมาณวิจัยภายใต้โครง...

ในวันที่ 17 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 - 15.30 น. ประชุมเพื่อนำเสนอรายละเอียดโคร... คลิกเพื่ออ่านต่อ

การประชุมนำเสนอรายละเอียดโครงการซึ่งขอรับการสนับสนุนงบประมาณวิจัยภายใต้โครงกา...

วันที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 - 15.00 น. ประชุมนำเสนอรายละเอียดโครงการซึ่ง... คลิกเพื่ออ่านต่อ

การประชุมเพื่อนำเสนอโครงการวิจัย ปีที่ 2 (ต่อ)

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการประชุม... คลิกเพื่ออ่านต่อ

การประชุมเพื่อนำเสนอโครงการวิจัย ปีที่ 2

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการประชุม... คลิกเพื่ออ่านต่อ

การประชุมวิชาการนำเสนอรายงานความก้าวหน้า โครงการวิจัยการพัฒนาระบบบริการด้านกา...

วันที่ 5 - 6 พฤศจิกายน 2563 โครงการการพัฒนาระบบบริการเพื่อการดูแลภาวะฉุกเฉินด... คลิกเพื่ออ่านต่อ

คณะทำงานติดตามและประเมินผลโครงการย่อย จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำรายง...

ในวันที่ 21 ตุลาคม 2563 คณะทำงานติดตามและประเมินผลโครงการย่อย จัดการประชุมเชิ... คลิกเพื่ออ่านต่อ

โครงการ การพัฒนาระบบและศักยภาพของอาสาฉุกเฉินชุมชนในเขตเมืองเพื่อการช่วยเหลือเ...

วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2563 รศ.นพ.พีระศักดิ์ เลิศตระการนนท์ หัวหน้าโครงการ พร้... คลิกเพื่ออ่านต่อ

นายแพทย์สมศักดิ์ อุทัยพิบูลย์ ร่วมกับทีมอาจารย์จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดอ...

วันที่ 15 ตค.63 เวลา 08.30-17.00 น. นายแพทย์สมศักดิ์ อุทัยพิบูลย์ รองผู้อำนวย... คลิกเพื่ออ่านต่อ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับเทศบาลเมืองแม่เหียะ จัดอบรมเชิงปฏิบั...

วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2563 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับเทศบาลเม... คลิกเพื่ออ่านต่อ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับโรงพยาบาลเชียงดาว จัดอบรมเชิงปฏิบัติ...

วันที่ 10 ตุลาคม 2563 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับโรงพยาบาลเชียง... คลิกเพื่ออ่านต่อ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เยี่ยมนิเทศติดตามความก้าวหน้าการจัดระบบบริบ...

ในวันที่ 1 และ 7 ตุลาคม 2563 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ โดยกลุ่มงานพัฒ... คลิกเพื่ออ่านต่อ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เยี่ยมนิเทศติดตามความก้าวหน้าการจัดระบบบริ...

ในวันที่ 30 กันยายน 2563 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ โดยกลุ่มงานพัฒนาคุ... คลิกเพื่ออ่านต่อ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการเยี่ยมนิเทศติดตามความก้าวหน้าการจั...

ในวันที่ 29 กันยายน 2563 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ โดยกลุ่มงานพัฒนาคุ... คลิกเพื่ออ่านต่อ

โรงพยาบาลฝางเข้าร่วมโครงการ "สร้างพื้นฐานการช่วยฟื้นคืนชีพให้ฝังรากลึกในระดับ...

วันที่ 30 กันยายน 2563 โรงพยาบาลฝางเข้าร่วมโครงการ "สร้างพื้นฐานการช่วยฟื้นคื... คลิกเพื่ออ่านต่อ

คณะทำงานติดตามและประเมินผลโครงการย่อย จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำรายงา...

ในวันที่ 25 กันยายน 2563 คณะทำงานติดตามและประเมินผลโครงการย่อย จัดการประชุมเช... คลิกเพื่ออ่านต่อ

แมสคอม ร่วมผลักศักยภาพบุคลากร ผลิตสื่ออย่างไรให้น่าสนใจ

วันที่ 21 กันยายน 2563 ศูนย์นวัตกรรมการสื่อสาร คณะการสื่อสารมวลชน ได้จัดอบรมผ... คลิกเพื่ออ่านต่อ

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมคณะทำงา...

วันที่ 22 กันยายน 2563 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ ได้จัดประชุมคณะทำงา... คลิกเพื่ออ่านต่อ

โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคาระห์ จัดการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้แอปพลิเค...

วันที่ 19 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นายแพทย์สมศักดิ์ อุทัยพิบูลย์ รองผู้อำน... คลิกเพื่ออ่านต่อ

คณะทำงานติดตามและประเมินผลโครงการย่อย จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำรายงา...

ในวันที่ 15 กันยายน 2563 คณะทำงานติดตามและประเมินผลโครงการย่อย จัดการประชุมเช... คลิกเพื่ออ่านต่อ

คณะทำงานติดตามและประเมินผลโครงการย่อย จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำรายงา...

ในวันที่ 11 กันยายน 2563 คณะทำงานติดตามและประเมินผลโครงการย่อย จัดการประชุมเช... คลิกเพื่ออ่านต่อ

คณะทำงานติดตามและประเมินผลโครงการย่อย จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำรายงา...

ในวันที่ 9 กันยายน 2563 คณะทำงานติดตามและประเมินผลโครงการย่อย จัดการประ... คลิกเพื่ออ่านต่อ

คณะทำงานติดตามและประเมินผลโครงการย่อย จัดการประชุมชี้แจงการจัดทำรายงานฉบับสมบ...

วันที่ 1 กันยายน 2563 เวลา 09.30-11.00น. คณะทำงานติดตามและประเมินผลโครงก... คลิกเพื่ออ่านต่อ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จัดอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานขับรถเครือข่ายจั...

วันที่ 28 สืงหาคม 2563 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่  จัดอบรมพั... คลิกเพื่ออ่านต่อ

โครงการพัฒนาอาสาสมัครฉุกเฉิน โรงพยาบาลอมก๋อย จัดอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้น...

วันที่ 16 กรกฎาคม -31 สิงหาคม 2563 งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลอมก๋อย ได้ดำ... คลิกเพื่ออ่านต่อ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับโรงพยาบาลนครพิงค์ โรงพยาบาลมหาราชนค...

วันที่ 3-7 สิงหาคม 2563 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับโรงพยาบาลนคร... คลิกเพื่ออ่านต่อ

โครงการการพัฒนาระบบการดูแลการเจ็บป่วยฉุกเฉินที่ครบวงจรในระดับตาบล ชุมชนชาติพั...

วันที่ 14 สิงหาคม 2563 โครงการการพัฒนาระบบการดูแลการเจ็บป่วยฉุกเฉินที่ครบวงจร... คลิกเพื่ออ่านต่อ

โครงการการพัฒนาระบบการดูแลการเจ็บป่วยฉุกเฉินที่ครบวงจรในระดับตาบล ชุมชนชาติพั...

วันที่ 14 สิงหาคม 2563 โครงการการพัฒนาระบบการดูแลการเจ็บป่วยฉุกเฉินที่ครบวงจร... คลิกเพื่ออ่านต่อ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่จัดประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาศักยภาพพนักงานข...

วันที่ 21 สิงหาคม 2563 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่จัดประชุมเชิงปฎิบัติก... คลิกเพื่ออ่านต่อ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่จัดประชุมทีมงานข้อมูลและสารสนเทศ intermediat...

วันที่ 20-21 สิงหาคม 2563 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่จัดประชุมทีมงานข้อ... คลิกเพื่ออ่านต่อ

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายพนักงานขับรถพยาบาลในสังกัดสำนักงานสา...

 วันศุกร์ ที่ 14 สิงหาคม 2563 นายทอง พันทอง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเ... คลิกเพื่ออ่านต่อ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โรงพยาบา...

วันที่ 3 ถึง 7 สิงหาคม 2563  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วม... คลิกเพื่ออ่านต่อ

โรงพยาบาลจอมทอง จัดอบรมต่อยอดการช่วยพื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานในระดับประชาชน

วันที่ 3 สิงหาคม 2563 โรงพยาบาลจอมทองได้จัดอบรมการช่วยพืื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานใ... คลิกเพื่ออ่านต่อ

โครงการพัฒนาติดตามประเมินผลโครงการย่อย ฯ ได้เดินทางไปเยี่ยมติดตามงานระบบบริหา...

วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 โครงการพัฒนาติดตามประเมินผลโครงการย่อย ภายใต้การศึกษาว... คลิกเพื่ออ่านต่อ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จัดอบรมการปฐมพยาบาลและการช่วยปฎิบัติการแพทย...

วันที่ 21 ก.ค. 2563 นพ. วรัญญู จำนงประสาทพร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใ... คลิกเพื่ออ่านต่อ

โครงการสร้างพื้นฐานการช่วยฟื้นคืนชีพให้ฝังรากลึกในระดับประชาชน จัดอบรมการช่วย...

วันที่ 18 กรกฎาคม 2563  โครงการสร้างพื้นฐานการช่วยฟื้นคืนชีพให้ฝังร... คลิกเพื่ออ่านต่อ

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการย่อยด้...

วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประชุมติดตามคว... คลิกเพื่ออ่านต่อ

คณะสาธารณสุขสาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประชุมติดตามการดำเนินการการใช้ระบบคัด...

วันที่ 16 กรกฎาคม 2563  คณะสาธารณสุขสาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประ... คลิกเพื่ออ่านต่อ

ทีมติดตามประเมินผลโครงการ SECSI คณะสาธารณสุขศาสตร์ มช. ติดตามความก้าวหน้าการด...

วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 คณะทำงาน นำโดย นางชลลิสา  จริยาเลิศศักดิ์์ ติดตา... คลิกเพื่ออ่านต่อ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมเตรียมความพร้อมอบรม Intermediate care...

วันที่ 15 มิถุนายน 2563  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมเต... คลิกเพื่ออ่านต่อ

คณะสาธารณสุขสาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการแผนงานยุทธ...

วันที่ 15 มิถุนายน 2563  คณะสาธารณสุขสาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ใน... คลิกเพื่ออ่านต่อ

การประชุมการนำเสนอรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย การพัฒนาระบบบริการเพื่อการด...

วันที่ 28-29 พฤษภาคม 2563 คณะทำงาน นำโดย ศ.เกียรติคุณ.นพ.สุวัฒน์ จริยา... คลิกเพื่ออ่านต่อ

กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ติดตามการใช้งานฐานข...

วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุข จ.เชียงใหม่ ... คลิกเพื่ออ่านต่อ

การประชุมเสนอความก้าวหน้าโครงการต่อคณะกรรมการบริหาร สำนักงานวิจัยแห่งชาติ

วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 นำทำงานโครงการ ฯ นำโดย ศ.เกียรติคุณ นพ.สุวัฒน์ จร... คลิกเพื่ออ่านต่อ

ทีมติดตามประเมินผลโครงการ SECSI คณะสาธารณสุขศาสตร์ มช. ติดตามความก้าวหน้าการด...

วันที่ 18 พฤษภาคม 2563  ทีมติดตามประเมินผลโครงการ SECSI คณะสาธารณสุขศาสต... คลิกเพื่ออ่านต่อ

ทีมติดตามประเมินผลโครงการ SECSI คณะสาธารณสุขศาสตร์ มช. เยี่ยมติดตามการดำเนินง...

วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ทีมติดตามประเมินผลโครงการ SECSI คณะสาธารณสุขศาสตร์ มช.... คลิกเพื่ออ่านต่อ

ทีมติดตามประเมินผลโครงการ SECSI คณะสาธารณสุขศาสตร์ มช. เยี่ยมติดตามการดำเนินง...

วันที่ 8 พฤษภาคม 2563  ทีมติดตามประเมินผลโครงการ SECSI คณะสาธารณสุข... คลิกเพื่ออ่านต่อ

การประชุมการพัฒนาโปรแกรม COVID 19 Hospital ระดับจังหวัด

วันที่ 1 เมษายน 2563  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสำน... คลิกเพื่ออ่านต่อ

การบรรยายพิเศษ เรื่อง “มาตรการเตรียมรับมืออย่างมีสติ ก่อน COVID-19 ระยะที่ 3 ...

วันที่ 12 มีนาคม 2563  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการบรรยายพิเศษ เรื่อ... คลิกเพื่ออ่านต่อ

แอปพิเคชั่นคัดกรองตนเอง ประเมินความเสี่ยที่จัติดเชื้อโรคโควิด-19

วันที่ 11 มีนาคม 2563 นายแพทย์สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์... คลิกเพื่ออ่านต่อ

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มช.ร่วมกับสำนักงานสาสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมที...

วันที่ 18 มีนาคม 2563 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มช.ร่วมกับสำนักงานสาสาธารณสุขจังหวัด... คลิกเพื่ออ่านต่อ

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มช. ประชุมทีมดำเนินการ ในการเตรียมความพร้อมเนื้อหา ความเชื...

ในวันที่ 18 มีนาคม 2563 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มช. นำโดย อาจารย์ ดร.สินีนาฏ ... คลิกเพื่ออ่านต่อ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมทางไกล กับคณะสาธารณสุขศษสตร์ มหาว...

วันที่ 2 เมษายน 2563 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมทางไกล ... คลิกเพื่ออ่านต่อ

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงให...

วันที่ 2 เมษยน 2563 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับสำนักงานสาธ... คลิกเพื่ออ่านต่อ

คณะสาธารณสุขสาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประชุมทีมบริหารจัดการ COVID 19 Hospital

วันที่ 30 มีนาคม 2563  คณะสาธารณสุขสาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประช... คลิกเพื่ออ่านต่อ

ทีมติดตามประเมินผลโครงการ SECSI คณะสาธารณสุขศาสตร์ มช. เยี่ยมติดตามการประชุมก...

วันที่ 17 และ 19 มีนาคม 2563  ทีมติดตามประเมินผลโครงการ SECSI คณะสาธารณส... คลิกเพื่ออ่านต่อ

คณะสาธารณสุขศาสตร์ร่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียง...

วันที่ 19 มีนาคม 2563 คณะสาธารณสุขศาสตร์ร่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับสำนักงา... คลิกเพื่ออ่านต่อ

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงให...

วันที่ 17 มีนาคม 2563 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับสำนักงานส... คลิกเพื่ออ่านต่อ

โรงพยาบาลสันทราย ติดตั้งและจัดอบรมการใช้โปรแกรมระบบบริหารจัดการโรงพยาบาลแม่ข่...

วันที่ 10 มีนาคม 2563 โรงพยาบาลสันทราย ติดตั้งและจัดอบรมการใช้โปรแกรมระบบบริห... คลิกเพื่ออ่านต่อ

โรงพยาบาลสันทรายดำเนินการติดตั้งและจัดอบรมการใช้โปรแกรมระบบบริหารจัดการโรงพยา...

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 โรงพยาบาลสันทราย ดำเนินการติดตั้งและจัดอบรมกา... คลิกเพื่ออ่านต่อ

โรงพยาบาลสันทราย ประชุมทดสอบฟังก์ชันระบบ

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 โรงพยาบาลสันทราย ประชุมทดสอบฟังก์ชันระบบ ณ ห้อ... คลิกเพื่ออ่านต่อ

โรงพยาบาลสันทราย ประชุมอัพเดตแผนงานและสถานะงานภาพรวม นำเสนอรายละเอียดของส่วนง...

วันที่ 6 มีนาคม 2563 โรงพยาบาลสันทราย ประชุมอัพเดตแผนงานและสถานะงานภาพร... คลิกเพื่ออ่านต่อ

โรงพยาบาลสันทราย ประชุมวางแผนงานด้านการเก็บความต้องการของผู้ใช้งานระบบ การพัฒ...

ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 โรงพยาบาลสันทราย ได้ประชุมทีมเพื่อวางแผนงานด้านการ... คลิกเพื่ออ่านต่อ

ทีมติดตามประเมินผลโครงการ SECSI คณะสาธารณสุขศาสตร์ มช. เยี่ยมติดตามการดำเนินโ...

วันที่ 5 มีนาคม 2563 ทีมติดตามประเมินผลโครงการ SECSI คณะสาธารณสุขศาสตร์ ... คลิกเพื่ออ่านต่อ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาแอปพล...

ในวันที่ 5-6 มีนาคม 2563 กสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จัดการประชุมเชิงป... คลิกเพื่ออ่านต่อ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาเว็บขั...

วันที่ 3 - 4 มีนาคม 2563 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จัดอบรมเชิงปฏิบัติ... คลิกเพื่ออ่านต่อ

ทีมโครงการ secsi คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมประชุมเตรียมรับม...

วันที่  6  มีนาคม 2563  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม... คลิกเพื่ออ่านต่อ

โรงพยาบาลอมก๋อย จัดทำโครงการ Omkoi EMS Rally ครั้งที่ 1 ระดับอำเภออมก๋อย

วันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา โรงพยาบาลอมก๋อย ได้จัดทำโครงการ Omkoi ... คลิกเพื่ออ่านต่อ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริบาลฟื้นสภ...

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่  จัดประชุมคณ... คลิกเพื่ออ่านต่อ

แนวทางและวิธีป้องกันไวรัสโคโรนา2019 ในสถานการณ์และสถานที่ต่างๆ

คลิกเพื่ออ่านต่อ

คณะทำงานโครงการพัฒนาติดตาม ประเมินผลโครงการย่อยฯ ร่วมประชุมพูดคุยการดำเนินงาน...

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563  คณะทำงานโครงการพัฒนาติดตาม ประเมินผลโครงการย่... คลิกเพื่ออ่านต่อ

คณะทำงานโครงการพัฒนาติดตาม ประเมินผลโครงการย่อยฯ เยี่ยมติดตามการดำเนินโครงการ...

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 คณะทำงานโครงการพัฒนาติดตาม ประเมินผลโครงการย่อยฯ เย... คลิกเพื่ออ่านต่อ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมคณะทำงานโครงการการพัฒนาระบบเชื่อม...

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 งานข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด... คลิกเพื่ออ่านต่อ

โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ 1 เข้าร่วมนำเสนอข้อมูลจากงานวิจัยเพื่อผลักดันเชิงนโย...

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30-14.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ยุทโท ผู้อำนวยก... คลิกเพื่ออ่านต่อ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ“กระบวนการวิจัยเกี่ยว...

วันพุธ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 นางพัชรากาญจน์ คงทวีพันธ์ หัวหน้ากลุ่มงานควบคุม... คลิกเพื่ออ่านต่อ

คณะสาธารณสุขสาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเขียน...

วันที่ 3 - 4 กุมภาพันธ์ 2563  คณะสาธารณสุขสาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงให... คลิกเพื่ออ่านต่อ

คณะสาธารณสุขสาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะหน่วยบริหารจัดการและส่งมอบผลลัพ...

วันที่ 17 มกราคม 2563  คณะสาธารณสุขสาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะหน่... คลิกเพื่ออ่านต่อ

คณะทำงานโครงการพัฒนาติดตาม ประเมินผลโครงการย่อยฯ เยี่ยมติดตามการดำเนินงานโครง...

วันที่ 10 มกราคม 2563 คณะทำงานโครงการพัฒนาติดตาม ประเมินผลโครงการย่อยฯ เยี่ยม... คลิกเพื่ออ่านต่อ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมคณะกรรมการทำงานโครงการการพัฒนาระบบ...

วันที่ 9 ม.ค. 2563 ประชุมคณะกรรมการทำงานโครงการการพัฒนาระบบเชื่อมโยงโปรแกรมที... คลิกเพื่ออ่านต่อ

รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ บุญเชียง รองคณะบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มช. พร้อมกับที...

วันที่ 6 มกราคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ บุญเชียง รองคณะบดีคณะสาธารณสุข... คลิกเพื่ออ่านต่อ

สรุปสถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563

ขอบคุณที่มา : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่  คลิกเพื่ออ่านต่อ

โรงพยาบาลอมก๋อย จัดอบรมการใช้วิทยุสื่อสารฯเครือข่ายบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ระดั...

วันที่ 25 ธันวาคม 2562  โรงพยาบาลอมก๋อย  โรงพยาบาลอมก๋อยจัดโคร... คลิกเพื่ออ่านต่อ

โรงพยาบาลนครพิงค์ ดำเนินการประชุมกลุ่มสนุบสนุนด้านระบบข้อมูลของโรงพยาบาล

วันที่ 19 ธันวาคม 2562 โรงพยาบาลนครพิงค์ ดำเนินการประชุมกลุ่มสนุบสนุนด้านระบบ... คลิกเพื่ออ่านต่อ

ทีมติดตามประเมินผลโครงการ SECSI คณะสาธารณสุขศาสตร์ มช. เยี่ยมติดตามการดำเนินง...

วันที่ 17 ธันวาคม 2562 ทีมติดตามประเมินผลโครงการ SECSI คณะสาธารณสุขศาสตร์ มช.... คลิกเพื่ออ่านต่อ

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มช. ร่วมกับ ศูนย์นวัตรกรรมการสื่อสาร คณะการสื่อสารมวลชน มช...

วันที่ 18 ธันวาคม 2562 เวลา  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มช. ร่วมกับ ศูนย์นวัตรกร... คลิกเพื่ออ่านต่อ

โรงพยาบาลนครพิงค์ ประชุมกลุ่มการดำเนินงานติดตามโครงการ

วันที่ 12 ธันวาคม 2562 โรงพยาบาลนครพิงค์ ประชุมกลุ่มการดำเนินงานติดตามโครงการ... คลิกเพื่ออ่านต่อ

โรงพยาบาลสันป่าตองเยี่ยมดูระบบข้อมูลและระบบคัดกรองของงานการแพทย์ฉุกเฉินของโรง...

วันที่ 9 ธันวาคม 2562 โรงพยาบาลสันป่าตองเยี่ยมดูระบบข้อมูลและระบบคัดกรองของงา... คลิกเพื่ออ่านต่อ

โรงพยาบาลสันป่าตองเยี่ยมดูระบบข้อมูลและระบบคัดกรองของงานการแพทย์ฉุกเฉินของโรง...

วันที่ 3 ธันวาคม 2562 โรงพยาบาลสันป่าตองเยี่ยมดูระบบข้อมูลและระบบคัดกรองของงา... คลิกเพื่ออ่านต่อ

โรงพยาบาลสันป่าตองเยี่ยมดูระบบข้อมูลและระบบคัดกรองของงานการแพทย์ฉุกเฉินของโรง...

วันที่ 2 ธันวาคม 2562 โรงพยาบาลสันป่าตองเยี่ยมดูระบบข้อมูลและระบบคัดกรอง... คลิกเพื่ออ่านต่อ

โรงพยาบาลสันป่าตองร่วมประชุมกับวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชี...

วันที่ 6 ธันวาคม 2562 โรงพยาบาลสันป่าตองร่วมประชุมกับวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเท... คลิกเพื่ออ่านต่อ

โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ระบบบริการเบ...

วันที่ 9 ธันวาคม 62  โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ นำโดย พญ.จิตรลดา. อ... คลิกเพื่ออ่านต่อ

โรงพยาบาลฝางจัดอบรมจิตอาสา จากโรงพยาบาลฝาง

วันที่ 4 ธันวาคม 2562  โรงพยาบาลฝางจัดอบรมตัวแทนที่เข้าร่วมเป็นจิตอาสาใน... คลิกเพื่ออ่านต่อ

โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ จัดประชุมถ่ายทอดโปรแกรมการเรียนรู้และกระบวนการถ่ายทอ...

วันที่่ 6 ธันวาคม 2562  โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ จัดประชุมถ่ายทอดโปรแกรม... คลิกเพื่ออ่านต่อ

โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ได้จัดประชุมติดตามงานรายไตรมาส

วันที่ 2 ธันวาคม 2562. โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ โดยมี นายแพทย์สมศักดิ์... คลิกเพื่ออ่านต่อ

ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรมอาสาฉุกเฉินชุม...

วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ได้มีการจัดอบรมภายใต้โครงการ การพัฒนาระบบและศักยภาพของอ... คลิกเพื่ออ่านต่อ

ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรมอาสาฉุกเฉินชุม...

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ได้มีการจัดอบรมภายใต้โครงการ การพัฒนาระบบและศักยภาพข... คลิกเพื่ออ่านต่อ

ทีมติดตามและประเมินผลโครงการ SECSI คณะสาธารณสุขศาสตร์ มช. เยี่ยมติดตามการดำเน...

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ทีมติดตามและประเมินผลโครงการ SECSI คณะสาธารณสุขศาสตร... คลิกเพื่ออ่านต่อ

โรงพยาบาลฝาง จัดอบรมอาสาสมัครฉุกเฉินพื้นที่ตำบลแม่งอนและตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอ...

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 โรงพยาบาลฝาง จัดอบรมอาสาสมัครฉุกเฉินให้กับประชาชนในพ... คลิกเพื่ออ่านต่อ

ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรมอาสาฉุกเฉินชุม...

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2562 ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทย์  มหาวิทยาลัยเ... คลิกเพื่ออ่านต่อ

ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรมอาสาฉุกเฉินชุม...

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2562  ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทย์  ม... คลิกเพื่ออ่านต่อ

โรงพยาบาลศูนย์เชียงรายราชประชานุเคราะห์ วางแผนการดำเนินงานในระบบ EMS Service ...

วันที่ 22 พฤศจิกยน 2652 โรงพยาบาลศูนย์เชียงรายราชประชานุเคราะห์ นำโดย นายแพทย... คลิกเพื่ออ่านต่อ

โรงพยาบาลนครพิงค์ ดำเนินโครงการจัดประชุมครั้งที่ 5

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 โรงพยาบาลนครพิงค์ ดำเนินโครงการจัดประชุมครั้งที่ 5&n... คลิกเพื่ออ่านต่อ

ทีมติดตามและประเมินผลโครงการ SECSI คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข...

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ทีมติดตามและประเมินผลโครงการ SECSI คณะสาธารณสุขศาสตร... คลิกเพื่ออ่านต่อ

โรงพยาบาลสันป่าตอง จัดประชุมตัวเจ้าหน้าที่แทนของโรงพยาบาลลูกข่าย โซน 3

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 โรงพยาบาลสันป่าตอง จัดประชุมตัวเจ้าหน้าที่แทนของโรงพ... คลิกเพื่ออ่านต่อ

โรงพยาบาลฝาง จัดอบรมอาสาสมัครฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็นและองค์การ...

วันที่ 13 พศจิกายน 2562 โรงพยาบาลฝาง จัดอบรมอาสาสมัครฉุกเฉิน องค์การบริหารส่ว... คลิกเพื่ออ่านต่อ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมเรื่องการวางระบบเชื่อมโยงข้อมูลสถา...

วันที่ 14 พฤศจิกายน 256  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่  จัดประช... คลิกเพื่ออ่านต่อ

ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรมอาสาฉุกเฉินชุม...

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2562   ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทย์  ... คลิกเพื่ออ่านต่อ

โรงพยาบาลศูนย์เชียงรายประชานุเคราะห์ จัดประชุมคณะทำงานทีมวิจัยออกแบบการพัฒนา...

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2562 โรงพยาบาลศูนย์เชียงรายประชานุเคราะห์   นำโ... คลิกเพื่ออ่านต่อ

โรงพยาบาลนครพิงค์ จัดประชุมปรึกษาหารือกับคณะทำงานเรื่องการทำ TOR

วันที่ 14 พ.ย 2562  โรงพยาบาลนครพิงค์ จัดประชุมปรึกษาหารือกับคณะทำงานเรื... คลิกเพื่ออ่านต่อ

โรงพยาบาลศูนย์เชียงรายประชานุเคราะห์ จัดประชุมคณะทำงานทีมวิจัยและติดตามโครงก...

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562  โรงพยาบาลศูนย์เชียงรายประชานุเคราะห์ ... คลิกเพื่ออ่านต่อ

วิทยาลัยเชียงราย เตรียมความพร้อมผู้ช่วยนักวิจัยในการสัมภาษณ์ผู้สูงอายุ

วันที่ 5-8 ตุลาคม 2562 วิทยาลัยเชียงราย เตรียมความพร้อมผู้ช่วยนักวิจัยใน... คลิกเพื่ออ่านต่อ

โรงพยาบาลฝาง จัดอบรมอาสาสมัครฉุกเฉิน ของเทศบาลตำบลแม่ข่า อำเภอฝาง จังหวัดเชีย...

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562   โรงพยาบาลฝาง ดำเนินการจัดอบรมอาสมสมัครฉุก... คลิกเพื่ออ่านต่อ

โรงพยาบาลฝาง จัดอบรมอาสาสมัครฉุกเฉิน ของเทศบาลตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชี...

วันที่ 6 พฤศิจายน 2562  โรงพยาบาลฝางจัดอบรมอาสาสมัครฉุกเฉิน ของเทศบาลตำบ... คลิกเพื่ออ่านต่อ

ทีมวิจัยโครงการ SECSI คณะสาธารณสุขศาสตร์ มช. เยี่ยมติดตามการฝึกอบรมการปฏิบัต...

วันที่ 22 ตุลาคม 2562 ทีมวิจัยโครงการ SECSI คณะสาธารณสุขศาสตร์ มช. เยี่ย... คลิกเพื่ออ่านต่อ

โรงพยาบาลสันป่าตอง จัดประชุมเพื่อจัดทำโครงการการสร้างระบบประเมินระดับวิกฤติเพ...

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562  โรงพยาบาลสันป่าตอง จัดประชุมเพื่อสร้างระบบ... คลิกเพื่ออ่านต่อ

โรงพยาบาลนครพิงค์ จัดประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการ

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562  โรงพยาบาลนครพิงค์ จัดประชุมคณะทำงาน... คลิกเพื่ออ่านต่อ

ทีมวิจัยโครงการ SECSI คณะสาธารณสุขศาสตร์ มช. เยี่ยมติดตามการดำเนินงานโครงการข...

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562  ทีมวิจัยโครงการ SECSI คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม... คลิกเพื่ออ่านต่อ

โรงพยาบาลดอยหล่อ จัดประชุมวิเคราะห์สถานการณ์และวางแผนการดำเนินงานร่วมกันระหว่...

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 โรงพยาบาลดอยหล่อ จัดประชุมวิเคราะห์สถานการณ์และวางแผน... คลิกเพื่ออ่านต่อ

โรงพยาบาลฝาง จัดประชุมเตรียมความพร้อมของวิทยากรในการอบรมอาสาสมัครฉุกเฉินของอำ...

วันที่ 22 ตุลาคาม 2562  โรงพยาบาลฝาง จัดประชุมเตรียมความพร้อมของวิทยากรใ... คลิกเพื่ออ่านต่อ

โรงพยาบาลนครพิงค์ จัดประชุมคณะทำงานและปรึกษาหารือวางแผนการดำเนินงานโครงการ

วันที่ 22 ตุลาคม 2562 โรงพยาบาลนครพิงค์ จัดประชุมคณะทำงานและปรึกษาหารือวางแผน... คลิกเพื่ออ่านต่อ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมเรื่องการวางระบบเชื่อมโยงข้อมูลสถา...

วันที่ 9 ตุลาคม 2562   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมเ... คลิกเพื่ออ่านต่อ

โรงพยาบาลจอมทอง จัดประชุมปรึกษาหารือวางแผนการดำเนินโครงการ

วันที่ 10 ตุลาคม 2562 โรงพยาบาลจอมทอง จัดประชุมปรึกษาหารือวางแผนการดำเนินโครง... คลิกเพื่ออ่านต่อ

โรงพยาบาลดอยหล่อ จัดประชุมวิเคราะห์สถานการณ์การเชื่อมโยงบริการการดูแลผู้ป่วยภ...

วันที่ 16 ตุลาคม 2562  จัดประชุมวิเคราะห์สถานการณ์การเชื่อมโยงบริกา... คลิกเพื่ออ่านต่อ

โครงการเครื่องวัดสัญญาณชีพพื้นฐานและระบบการระบุพิกัดพร้อมการสื่อสารแบบไร้สายส...

วันที่ 22 ตุลาคม 2562 โครงการเครื่องวัดสัญญาณชีพพื้นฐานและระบบการระบุพิกัดพร้... คลิกเพื่ออ่านต่อ

โรงพยาบาลอมก๋อย จัดประชุมเชิงปฎิบัติการ เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์การแพทย์ฉุกเฉิ...

วันที่ 15 ตุลาคม 2562  โรงพยาบาลอมก๋อย จัดประชุมเชิงปฎิบัติการ เพื่อวิเค... คลิกเพื่ออ่านต่อ

การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการสร้างพื้นฐานการช่วยฟื้นคืนชีพให้ฝังรากลึกในระดับป...

วันที่ 25 ตุลาคม 2562 โครงการ โครงการสร้างพื้นฐานการช่วยฟื้นคืนชีพให้ฝัง... คลิกเพื่ออ่านต่อ