วัตถุประสงค์

  • จุดประสงค์ ที่ 1

    พัฒนาระบบการบริการการแพทย์ผู้ป่วย/ผู้บาดเจ็บในภาวะฉุกเฉินอย่างบูรณากรและการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อ่านต่อ คลิก

    และนวัตกรรมทางการแพทย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบบริการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินอย่างครบวงจรและครอบคลุมในระบบบริการสุขภาพทั้งPre-hospital,Intra-hospital/Inter-hospitalและPost-hospitalในเครือข่ายของโรงพยาบาลการส่งต่อผู้ป่วย/ผู้บาดเจ็บในจังหวัดเชียงใหม่และการส่งต่อผู้ป่วยกลับสู่ชุมชนทั้งนี้จะมีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางระบบฐานข้อมูลเฉพาะและระบบการรายงานติดตามและประเมินผลเพื่อสร้างต้นแบบของการจัดระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินก่อนจะนำไปขยายผลในพื้นที่ในเขตภาคเหนือตอนบนและทั่วประเทศ

  • จุดประสงค์ ที่ 2

    พัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบบริการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินอย่างครบวงจร อ่านต่อ คลิก

    ที่จำเป็นต่อระบบการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินทั้งPre-hospital,Intra-hospital/Inter-hospitalและPost-hospital

our services

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอรับข้อเสนอโครงการ ปี 2

read more

ดาวน์โหลดตัวอย่างและแบบฟอร์มรายงานฉบับสมบูรณ์

read more

ส่งรายงานความก้าวหน้า

Progress report

read more

Dashboard

Statistics and Data analytic

read more

กิจกรรม

Activties

read more

ส่งข้อเสนอโครงการปี 2

read more

แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า (รายงวด 4 เดือน)

read more

แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าโครงการ (กิจกรรม)

read more

คู่มือ โปรแกรมและเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ ปี 1

read more

ข่าวประชาสัมพันธ์


การประชุมนำเสนอรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใต้การศึกษาวิจัยการพัฒนาระบบบริการเพื่อการดูแลภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และ สาธารณสุขอย่างครบวงจรปี 2

วันที่ 10 มิถุนายน 2564 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชี... อ่านต่อคลิก

การประชุมนำเสนอรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 ภาคเหนือ ภายใต้การศึกษาวิจัยการพัฒนาระบบบริการเพื่อการดูแลภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และ สาธารณสุขอย่างครบวงจรปี 2

วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชีย... อ่านต่อคลิก

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการแผนงานยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) ด้านสังคม แผนงานระบบบริการสุขภาพ ครั้งที่ 2/2564

วันที่ 29 มีนาคม 2564 ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ นายแพทย์สุวั... อ่านต่อคลิก

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องงานวิจัย R&D การเขียนรายงานความก้าวหน้า และการเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์กับทีมวิจัย รพ.สันป่าตอง

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 รศ.ดร.วราภรณ์ บุญเชียง ผู้จัดกา... อ่านต่อคลิก

คณะทำงานติดตามและประเมินผลโครงการย่อยฯ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบบริการสุขภาพ สำหรับพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง (Service Design for Intermediate Care System)

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 คณะทำงานติดตามและประเมินผลโครงก... อ่านต่อคลิก

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบทุนวิจัยด้านการพัฒนานวัตกรรมแพลตฟอร์มหลักสูตร แก่ทีมวิจัยคณะศึกษาศาสตร์ มช.

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเ... อ่านต่อคลิก

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบบริการสุขภาพ สำหรับพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง (Service Design for Intermediate Care System)”

วันที่ 10-11และ19 กุมภาพันธ์ 2564 คณะทำงานติดตามและประเมิ... อ่านต่อคลิก

การประชุมหารือการจัดทำสื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง/ผู้ป่วยกึ่งเฉียบพลัน ( Intermediate Care)

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเช... อ่านต่อคลิก

จากวันนั้นถึงวันนี้

โครงการมุ่งเน้นพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบบริการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินอย่างครบวงจรทั้ง Pre-hospital,Intra-hospital/Inter-hospital และ Post-hospital ให้มีประสิทธิภาพเป็นการคุ้มครองสิทธิผู้ป่วยเป็นการขยายบริการห้องฉุกเฉินออกไปนอกโรงพยาบาลเข้าสู่ชุมชนและสามารถเป็นต้นแบบที่ดีและขยายสู่พื้นที่อื่นๆต่อไป

1

ปี secsi project

32

mini projects

30

morethan Areas

60

morethan documents

360

Days Finished

SECSI Presentation

โครงการวิจัยการพัฒนาระบบบริการเพื่อการดูแล ภาวะฉุกเฉิน ด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างครบวงจร (พบฉ)