Our Projects


ยุทธศาสตร์ ๑ พัฒนาระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศ และการใช้ประโยชน์ ยุทธศาสตร์ ๒ พัฒนาคุณภาพมาตรฐาน ระบบ ECS ยุทธศาสตร์ ๓ พัฒนาระบบการดูแลต่อเนื่องหลัง การดูแลฉุกเฉิน ยุทธศาสตร์ ๔ พัฒนาระบบการป้องกันและ Public awareness ในประชาชนและกลุ่มเสี่ยง
ระบบข้อมูลสารสนเทศ การเฝ้าระวังและ การบริหารจัดการ Pre-hosp Care In-hosp Care Inter-hosp care Post-acute care Prevention &HL
๑.โครงการพัฒนาระบบบริการฉุกเฉินแบบ ไร้รอยต่อระดับจังหวัด (รพ.นครพิงค์) ๒๑.โครงการพัฒนาระบบบริการ การบริบาลฟื้นฟูผู้ป่วยระยะกลาง (สสจ.ชม.) ๒๔.โครงการสื่อสารเพิ่มประสิทธิภาพการรับรู้ของ ประชาชน (คณะการสื่อสารฯ มช.)
๒.โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงโปรแกรม ที่เกี่ยวข้องกับบริการเพื่อการดูแลภาวะ ฉุกเฉินระดับจังหวัด (สสจ.ชม.) ๘.โครงการเครื่องวัดสัญญาณชีพ พื้นฐานและระบบการระบุพิกัด ส าหรับรถฉุกเฉิน (สถาบันวิศวกรรม ชีวการแพทย์ มช.) ๑๔.โครงการพัฒนาระบบการดูแล ผู้ป่วยฉุกเฉินที่ห้องฉุกเฉิน (รพ.สันป่าตอง) ๑๙.โครงการยกระดับมาตรฐาน การปฏิบัติงานของพนักงานขับ รถพยาบาล. (สสจ.ชม.) ๒๒.โครงการพัฒนาระบบการ เชื่อมโยงบริการที่ไร้รอยต่อ ระดับ อ าเภอ (รพ.ดอยหล่อ) ๒๕.โครงการพัฒนาระบบความปลอดภัยและ ความรู้ด้านสุขภาพในภาวะฉุกเฉินส าหรับนักวิ่ง (CAMT มช.)
๓.โครงการพัฒนาระบบโรงพยาบาลหนึ่ง เดียวในกลุ่มเครือข่ายที่ 2 (รพ.สันทราย) ๙.โครงการพัฒนาศักยภาพหน่วยกู้ ชีพ อปท. ก่อนเข้ารับการรักษาที่ โรงพยาบาล(รพ.จอมทอง) ๑๕.โครงการพัฒนาการประเมิน แบบรวดเร็วส าหรับผู้ป่วยสูงอายุ ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล (คณะแพทย์ฯ มช.) ๒๐.โครงการพัฒนาระบบ เชื่อมต่อข้อมูลการส่งต่อผู้ป่วย เครือข่ายสาตใต้ M1 (รพ.จอมทอง) ๒๓.โครงการพัฒนาระบบการดูแล ผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงและที่มีภาวะ กระดูกสะโพกหักโดยอสม.และ ผู้ดูแลจังหวัดน่าน (รพ.น่าน) ๒๖.โครงการสร้างพื้นฐานการช่วยฟื้นคืนชีพให้ฝัง รากลึกในระดับประชาชน (คณะแพทย์ฯ มช.)
๔.โครงการพัฒนาระบบข้อมูลคุณภาพ บริการการแพทย์ฉุกเฉินด้านหลอดเลือด สมอง หลอดเลือดหัวใจ และอุบัติเหตุ จราจร จังหวัดเชียงราย (รพ.เชียงราย ประชานุเคราะห์) ๑๐. โคร งกา รพัฒนา ระบบแล ะ ศักยภาพของ อฉช. ในเขตเมืองเพื่อ ช่วยเหลือเบื้อ งต้นในผู้สู ง อ า ยุ (คณะแพทย์ฯ มช.) ๑๖.โครงการสร้างระบบประเมิน ระดับวิกฤติเพื่อสร้างแนว ปฏิบัติการแจ้งทีมแพทย์และการ รักษาผู้ป่วยภาวะฉุกเฉินผ่าน อุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ (CAMT มช.) ๑๗. โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านการ ช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินเบื้องต้น(สสจ.ชม.)
๕.โครงการประเมินระบบสารสนเทศการ จัดบริการเพื่อการดูแลภาวะฉุกเฉินปีที่ 1 (มหาวิทยาลัยนเรศวร) ๑๑.โครงการผลิตต้นแบบ อาสาสมัครฉุกเฉินเพื่อดูแลชุมชน (รพ.ฝาง) ๑๗.โครงการพัฒนาการเข้าถึง บริการการแพทย์ฉุกเฉินในพื้นที่ ทุรกันดาร (รพ.อมก๋อย) ๒๘. โครงการวิจัยและพัฒนาระบบการส่งเสริม ความรู้ด้านสุขภาพเพื่อป้องกันภาวะฉุกเฉินจาก โรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้สูงอายุในชุมชน (วิทยาลัยเชียงราย)
๖.โครงการพัฒนาเทคโนโลยีระบบการเฝ้า ระวังโรคการจัดการข้อมูล และการตอบโต้ ภาวะฉุกเฉินจากโรคติดต่อ ระดับจังหวัด (คณะสาธารณสุขฯมช.) 12.โครงการพัฒนาระบบการดูแล ภาวะฉุกเฉินแบบครบวงจรในระดับ ตำบล ชุมชนชาติพันธุ์พื้นที่สูง (สสอ. ฝาง) ๑๘. โครงการพัฒนาระบบการคัด กรองผู้ป่วยอัจฉริยะอย่างไร้ รอยต่อ SPEEDY ER PLUS ๒๙. โครงการการวิจัยและพัฒนาการเรียนรู้และ กระบวนการถ่ายทอดความรู้อย่างมีส่วนร่วม (รร.ผ่านศึกสงเคราะห์ 1)
๗.โครงการพัฒนาแผนการตอบโต้จากการ ระบาดของโรค COVID-19 แบบบูรณา การระดับจังหวัด (คณะสาธารณสุขฯ มช.) ๑๓. โครงการพัฒนาระบบแผนที่ ออนไลน์ต าแหน่งเครื่องกระตุกหัวใจ ไฟฟ้า จังหวัดเชียงใหม่ (ศูนย์การเรียนรู้โรโบมายด์ ) ๓๐. โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนในการช่วย ฟื้นคืนชีพเบื้องต้น (รพ.จอมทอง)
๓๑. โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนในการช่วย ฟื้นคืนชีพเบื้องต้น (รพ.สันป่าตอง)
๓๒. โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนในการช่วย ฟื้นคืนชีพเบื้องต้น (รพ.สันทราย)
๓๓. โครงการเสริมสร้างความรู้ในการช่วยฟื้นคืน ชีพสู่ชุมชน (รพ.ฝาง)
ลำดับที่ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ / หน่วยงาน รอบที่ infographic Video
1 โครงการพัฒนาระบบบริการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขแบบไร้รอยต่อจังหวัดเชียงใหม่ในยุค 4.0 นายแพทย์ชาญชัย พจมานวิพุธ, โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ 1
2 โครงการการพัฒนาระบบเชื่อมโยงโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับบริการเพื่อการดูแลภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์ และสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่ นายแพทย์วรัญญู  จำนงประสาทพร, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 2
3 โครงการพัฒนาระบบโรงพยาบาลหนึ่่งเดียวในกลุ่มเครือบริการที่ 2 จังหวัดเชียงใหม่ นายแพทย์วรวุฒิ  โฆวัชรกุล, โรงพยาบาลสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1
4 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลการแพทย์ฉุกเฉินอย่างไร้รอยต่อและคุณภาพบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ด้านหลอดเลือดสมอง หลอดเลือดหัวใจ และอุบัติเหตุจราจร จังหวัดเชียงราย นายแพทย์สมศักดิ์ อุทัยพิบูลย์, โรงพยาบาลศูนย์เชียงรายประชานุเคราะห์ จังหวัดเชียงราย 2
5 โครงการประเมินระบบสารสนเทศการจัดบริการ เพื่อการดูแลภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างครบวงจรปีที่ 1 ผศ.ดร. พุดตาน พันธุเณร, คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร 3
6 โครงการการพัฒนาเทคโนโลยีระบบการเฝ้าระวังโรค การจัดการข้อมูลทางยุทธศาสตร์ และการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขจากโรคติดต่อระดับจังหวัด ดร.กรรณิการ์ อินต๊ะวงศ์, คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3
7 โครงการพัฒนาแผนการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขจากการระบาดของโรค  COVID-19 แบบบูรณาการระดับจังหวัด ดร.สินีนาฏ ชาวตระการ, คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3
8 เครื่องวัดสัญญาณชีพพื้นฐานและระบบการระบุพิกัด พร้อมการสื่อสารแบบไร้สายสำหรับรถฉุกเฉิน รศ.ดร.นิพนธ์  ธีรอำพน, สถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1
9 โครงการพัฒนาศักยภาพหน่วยกู้ชีพ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดบริการ การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินก่อนเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล นายแพทย์สัมพันธ์  ก๋องเงิน, โรงพยาบาลจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 1
10 โครงการพัฒนาระบบและศักยภาพของอาสาฉุกเฉินชุมชนในเขตเมืองเพื่อการช่วยเหลือเบื้องต้นเมื่อเกิด ภาวะฉุกเฉินในผู้สูงอายุ นายแพทย์พีระศักดิ์ เลิศตระการนนท์, ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2
11 โครงการผลิตต้นแบบอาสาสมัครฉุกเฉินเพื่อดูแลชุมชน (Trainer of the training) นายแพทย์วิชญ์  สิริโรจน์พร, โรงพยาบาลฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 1
12 โครงการพัฒนาระบบการดูแลการเจ็บป่วยฉุกเฉินที่ครบวงจรในระดับตำบล ชุมชนชาติพันธุ์พื้นที่สูง นายธนกฤต จินดาภัทร์, สำนักงานสาธารณสุขอำเภอฝาง 3
13 โครงการพัฒนาระบบแผนที่ออนไลน์ตำแหน่ง เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า นาย ปริทัศน์ ชัยเจริญวรรณ ,เด็กชาย ปิตุภูมิ ชัยเจริญวรรณ 3
14 โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินที่ห้องฉุกเฉิน นายแพทย์วิรัช  กลิ่บัวแย้ม, โรงพยาบาลสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 1
15 โครงการพัฒนาบริการประเมินแบบรวดเร็วสำหรับผู้ป่วยสูงอายุ ที่ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล นายแพทย์ปาณัสม์ เจษฎาพร, ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1
16 โครงการสร้างระบบประเมินระดับวิกฤติเพื่อสร้าง แนวปฏิบัติการแจ้งทีมแพทย์ที่มีประสิทธิภาพสำหรับการจัดการการรักษาผู้ป่วยภาวะฉุกเฉินผ่านอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ ผศ.ดร.นพพล  ชูศรี, วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2
17 โครงการพัฒนาการเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ในพื้นที่ทุรกันดาร อำเภออมก๋อย นายแพทย์จักรชัย ติตตะบุตร, โรงพยาบาลอมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 2
18 โครงการยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินของพนักงานขับรถพยาบาล และสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย พนักงานขับรถพยาบาล นางพัชรากาญน์ คงทวีพันธ์, สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่ 1
19 โครงการพัฒนาระบบเชื่อมต่อข้อมูลการส่งต่อผู้ป่วยอย่างง่ายของกลุ่มโรงพยาบาลเครือข่ายสายใต้M1 นายแพทย์เอกวิทย์  เอี่ยมทองอินทร์, โรงพยาบาลจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 2
20 โครงการพัฒนาระบบบริการ การบริบาลฟื้นฟูผู้ป่วยระยะกลาง จังหวัดเชียงใหม่ นางจามจุรีย์ เลิศจันทร์, สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่ 1
21 โครงการพัฒนาระบบการเชื่อมโยงบริการที่ไร้รอยต่อ ในการดูแลผู้ป่วยภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์ และสาธารณสุขและการดูแลต่อเนื่องระดับอำเภอ นางสาวทัศนีย์  บุญเป็ง, โรงพยาบาลดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 2
22 โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุที่เป็นกลุ่มเสี่ยงและผู้ป่วยสูงอายุที่มีกระดูกสะโพกหักโดยอาสาสมัครสาธารณสุขและผู้ดูแลในพื้นที่จังหวัดน่าน นายแพทย์วรพงษ์ สุจริตพงษ์พันธ์, โรงพยาบาลน่าน  จังหวัดน่าน 2
23 โครงการการสื่อสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรับรู้ของ ประชาชนในการพัฒนาระบบบริการเพื่อการดูแลภาวะฉุกเฉิน ด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างครบวงจร รศ. ธีรภัทร  วรรณฤมล, คณะการสื่อสารมวลชน  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1
24 โครงการพัฒนาระบบความปลอดภัยและความรอบรู้ด้านสุขภาพเกี่ยวกับการช่วยเหลือในภาวะฉุกเฉินสำหรับนักวิ่ง ดร.ภคินี อริยะ, ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2
25 โครงการสร้างพื้นฐานการช่วยฟื้นคืนชีพให้ฝังรากลึก ในระดับประชาชน นายแพทย์บวร วิทยชำนาญกุล, ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1
26 โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านการช่วยเหลือ ผู้ป่วยฉุกเฉินเบื้องต้น นางพัชรากาญจน์ คงทวีพันธ์, กลุ่มงานโรคไม่ติดต่อสุขภาพจิตและยาเสพติด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 2
27 โครงการวิจัยและพัฒนาระบบการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อป้องกันการเจ็บป่วยฉุกเฉินจากโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้สูงอายุโดยชุมชนมีส่วนร่วม ดร.พิมพ์พิสาข์ จอมศรี, คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย จังหวัดเชียงราย 2
28 โครงการวิจัยและพัฒนาโปรแกรมการเรียนรู้และกระบวนการถ่ายทอดความรู้ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน เชิงสร้างสรรค์อย่างมีส่วนร่วม จังหวัดเชียงราย นายเกรียงศักดิ์ ยุทโท, โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ 1 จังหวัดเชียงราย 2
29 โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนในการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น โรงพยาบาลจอมทอง พญ.ประภา บุตรต๊ะ, แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉินประจำห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 3
30 โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนในการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น โรงพยาบาลสันป่าตอง นางปริญญาลักษณ์ ไตรสัตยกุล, โรงพยาบาลสันป่าตอง 3
31 โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนในการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น โรงพยาบาลสันทราย นายแพทย์วรวุฒิ โฆวัชรกุล, โรงพยาบาลสันทราย 3
32 โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนในการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น โรงพยาบาลฝาง นายแพทย์วิชญ์ สิริโรจน์พร, โรงพยาบาลฝาง 3
33 โครงการพัฒนาระบบการคัดกรองผู้ป่วยอัจฉริยะ อย่างไร้รอยต่อ SPEEDY ER PLUS อ.ดร.กรรณิการ์ อินต๊ะวงศ์, คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3