ข้อเสนอโครงการ ปีที่ 2 Zone ภาคเหนือ

ลำดับที่ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ / หน่วยงาน รอบที่ infographic Video
1 โครงการประโยชน์ของการใช้โปรแกรมประเมินและแจ้งเตือน ผ่านอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ในการดูแลผู้ป่วย ภาวะพิษเหตุติดเชื้อในแผนกฉุกเฉิน อาจารย์นายแพทย์ธีรพล ตั้งสุวรรณรักษ์, ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1
2 โครงการประเมินระบบสารสนเทศการจัดบริการ เพื่อการดูแลภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์ และสาธารณสุขอย่างครบวงจร ปีที่ 2 ผศ.ดร. พุดตาน พันธุเณร, มหาวิทยาลัยนเรศวร 1
3 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่ นพ.วรวุฒิ โฆวัชรกุล, โรงพยาบาลสันทราย 1
4 โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังสถานการณ์โรค และภัยสุขภาพเพื่อการดูแลภาวะฉุกเฉิน ด้านการแพทย์และสาธารณสุขในจังหวัดเชียงใหม่ อาจารย์ ดร.กรรณิการ์ อินต๊ะวงศ์, คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1
5 โครงการพัฒนาระบบการดูแลภาวะฉุกเฉิน ด้านสาธารณสุขของผู้ป่วยฉุกเฉินต่างด้าว ในเขตพื้นที่ชายแดนไทย-เมียนมาร์ จังหวัดเชียงใหม่ นายแพทย์ธนชล วงศ์หิรัญเดชา, โรงพยาบาลเชียงดาว 1
6 โครงการสร้างเครื่องวัดสัญญาณชีพพื้นฐาน พร้อมการสื่อสารแบบไร้สาย (CMUgency) และเครื่องระบุพิกัด (CM-GPS) รองศาสตราจารย์ ดร. นิพนธ์ ธีรอำพน, สถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1
7 โครงการรูปแบบการพัฒนาระบบการบริการการบริบาลฟื้นฟู ผู้ป่วยระยะกลาง (Intermediate Care) ระดับแม่ข่ายโรงพยาบาลสันทรายและการเชื่อมโยง สู่เครือข่ายบริการโซนสอง จังหวัดเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ แพทย์หญิงชลาทิพย์ ซื่อวัฒนะ, กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู โรงพยาบาลสันทราย 1
8 โครงการการพัฒนาระบบการวางแผนจำหน่ายผู้ป่วย (Discharge Planning system) และระบบกายภาพบำบัด/ฟื้นฟูสภาพทางไกล (Home-Based Tele-rehabilitation) สำหรับการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง (Intermediate Care) จ.เชียง นายแพทย์ธนาสิทธิ์ วิจิตราพันธ์, โรงพยาบาลสันป่าตอง 1
9 โครงการพัฒนาเครื่องวัดแรงหลายจุด พร้อมการสื่อสารแบบไร้สาย (CMU-MultiSense) รองศาสตราจารย์ ดร. นิพนธ์ ธีรอำพน, สถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1
10 โครงการพัฒนานวัตกรรมแพลตฟอร์มหลักสูตร และกระบวนการขยายผลการเรียนรู้ด้านการแพทย์ ฉุกเฉิน สำหรับสถาบันการศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ ดร.ศักดา สวาทะนันทน์, คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1
11 รูปแบบการพัฒนาการเรียนรู้สำหรับอาสาสมัคร การแพทย์ฉุกเฉินของจังหวัดเชียงราย นางเรือนทอง ใหม่อารินทร์, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย 1