ข้อเสนอโครงการ ปีที่ 2 Zone ภาคอีสาน

ลำดับที่ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ / หน่วยงาน รอบที่ infographic Video
1 โครงการพัฒนาระบบบริการเพื่อการดูแลภาวะฉุกเฉิน ด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างครบวงจร จังหวัดขอนแก่น นายแพทย์ธวัชชัย อิ่มพูล, โรงพยาบาลขอนแก่น 1
2 โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสารภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างครบวงจรในจังหวัดขอนแก่น นายจักรสันต์ เลยหยุด, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น 1
3 โครงการพัฒนาระบบการรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเร่งด่วนในผู้ป่วยที่มาโรงพยาบาล ด้วยระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ที่แผนกฉุกเฉินโรงพยาบาลขอนแก่น นายแพทย์วีรศักดิ์ พงษ์พุทธา, กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น 1
4 โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อลดระยะเวลา ของการให้ยาละลายลิ่มเลือด สำหรับผู้ป่วยทางด่วนโรคหลอดเลือดสมอง นายแพทย์เศรษฐพงษ์ ธนูรัตน์, กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น 1
5 โครงการพัฒนารูปแบบการยกระดับคุณภาพ การบริการพยาบาลห้องฉุกเฉินจังหวัดขอนแก่น นางธัญรัศม์ ปิยวัชร์เวลา, โรงพยาบาลขอนแก่น 1
6 โครงการพัฒนาต้นแบบบันทึกการพยาบาลผู้ป่วยบาดเจ็บ รองศาสตราจารย์ ดร.ชัจคเณค์ แพรขาว, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
7 โครงการพัฒนาต้นแบบระบบการดูแลต่อเนื่อง หลังการดูแลฉุกเฉินในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง และการบาดเจ็บที่สมอง จังหวัดขอนแก่น นางสุภาพรณ์ ตัณฑ์สุระ, โรงพยาบาลขอนแก่น 1
8 โครงการวิจัยการพัฒนาต้นแบบระบบการฟื้นฟู ในผู้ป่วยบาดเจ็บ จังหวัดขอนแก่น นางสาวพุทธชาด นามเวียง, กลุ่มงานกายภาพบำบัด โรงพยาบาลขอนแก่น 1
9 โครงการพัฒนารูปแบบการสื่อสารข้อมูล การดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดที่มีภาวะวิกฤติฉุกเฉินแบบครบวงจรในจังหวัดขอนแก่น นางพินรัฐ จอมเพชร, โรงพยาบาลขอนแก่น 1
10 โครงการพัฒนาต้นแบบเพื่อพัฒนาศักยภาพครอบครัว และชุมชนในการดูแลผู้ป่วยที่รอดชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมองในระยะยาว ศาสตราจารย์ ดร. ดารุณี จงอุดมการณ์, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
11 โครงการ‌พัฒนา‌รูป‌แบบ‌กระบวนการ‌มี‌ส่วน‌ร่วม‌ ของ‌ชุมชน‌ใน‌การ‌เข้า‌ถึง‌บริการ‌การ‌แพทย์‌ฉุกเฉิน‌ ‌‌ใน‌เทศบาล‌นคร‌ขอนแก่น‌‌ ‌‌จังหวัด‌ขอนแก่น‌ นายแพทย์นิทิกร สอนชา, ศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัด 1
12 โครงการพัฒนาการสอนด้วยโปรแกรมการช่วยฟื้นคืนชีพ ขั้นพื้นฐาน โดยครูต่อนักเรียน ตำบลโคกสี และตำบลหนองตูม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น นางกล้วยไม้ ธิพรพรรณ, โรงพยาบาลขอนแก่น 2 สาขาวัดศิริธรรมิกาวาส 1