คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมทางไกลกับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบหน่วยงานสาธารณสุข

วันที่ 2 เมษยน 2563 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมทางไกลกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานสาธารณสุข ส่วนโรงพยาบาลเพื่่อให้สามารถนำระบบเทคโนโลยีให้สามารถนำไปปฎิบัติในส่วนติดตาม คัดกรองผู้มีปัจจัยเสี่ยงสัมผัสโรค COVID -19 ภายใต้โครงการการพัฒนาเทคโนโลยีระบบการเฝ้าระวังโรค การจัดการข้อมูลทางยุทธศาสตร์ และการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขจากโรคติดต่อ ระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่เผยแพร่
2020-04-02
ผู้เผยแพร่
Admin