การบรรยายพิเศษ เรื่อง “มาตรการเตรียมรับมืออย่างมีสติ ก่อน COVID-19 ระยะที่ 3 จะมาเยือน”

วันที่ 12 มีนาคม 2563  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง “มาตรการเตรียมรับมืออย่างมีสติ ก่อน COVID-19 ระยะที่ 3 จะมาเยือน” โดยรองศาสตราจารย์ โรม จิรานุกรม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธาน  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับเชิญวิทยากรบรรยายเรื่อง “รู้เท่าทัน COVID-19 อะไรจริง อะไรหลอก” และ นพ.กิตติพันธุ์ ฉลอม ผู้เชี่ยวชาญด้านระบาดวิทยาและโรคติดเชื้อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ บรรยายเรื่อง “มาตรการรับมือการระบาด COVID-19 ของจังหวัดเชียงใหม่ และมาตรการที่สถานศึกษาต้องเตรียมการล่วงหน้า” พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา จากสถาบันการศึกษา ตลอดจนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเตรียมการป้องกัน ตลอดจนการวางแผนการบริหารจัดการในการเตรียมความพร้อมรับมือ COVID-19 ระยะที่ 3 ณ ห้องทองกวาว 2 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2563

วันที่เผยแพร่
2020-04-07
ผู้เผยแพร่
Admin