ทีมติดตามประเมินผลโครงการ SECSI คณะสาธารณสุขศาสตร์ มช. เยี่ยมติดตามการดำเนินงานของโครงการย่อยหน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ทีมติดตามประเมินผลโครงการ SECSI คณะสาธารณสุขศาสตร์ มช. เยี่ยมติดตามการดำเนินงานของโครงการย่อยโครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับบริการเพื่อการดูแลภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างครบวงจร  รับฟังการดำเนินกิจกรรมของโครงการและให้คำปรึกษารายงานความกา้วหน้าโครงการ ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 

วันที่เผยแพร่
2020-05-18
ผู้เผยแพร่
Admin