สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จัดอบรมการปฐมพยาบาลและการช่วยปฎิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน

วันที่ 21 ก.ค. 2563 นพ. วรัญญู จำนงประสาทพร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิด การอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตร การปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน

(Emergency Medical Responder:EMR) รุ่นที่ 3/2563  สำหรับพนักงานขับรถพยาบาลในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ณ โรงแรมฮอลิเดย์การเด้น แอนด์ รีสอร์ท อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพพนักงานขับรถพยาบาล ให้มีความรู้และทักษะในด้านการปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติการการแพทย์ขั้นพื้นฐานที่ถูกต้อง สามารถร่วมปฏิบัติงานกับหน่วยปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินในการให้การช่วยเหลือประชาชน/ผู้ป่วยฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยมีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น จำนวน 54 คน ภายใต้โครงการพัฒนาระบบบริการเพื่อการดูแลภาวะฉุกเฉิน (SECSI) ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ทุนอุดหนุนวิจัยของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่เผยแพร่
2020-07-22
ผู้เผยแพร่
Admin