โครงการการพัฒนาระบบการดูแลการเจ็บป่วยฉุกเฉินที่ครบวงจรในระดับตาบล ชุมชนชาติพันธุ์พื้นที่สูง อบรมเชิงปฏิบัติการแกนนาเครือข่าย กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน(อสม.)อ่างขาง

วันที่ 14 สิงหาคม 2563 โครงการการพัฒนาระบบการดูแลการเจ็บป่วยฉุกเฉินที่ครบวงจรในระดับตาบล ชุมชนชาติพันธุ์พื้นที่สูง อบรมเชิงปฏิบัติการแกนนาเครือข่าย กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน(อสม.)อ่างขาง จาก 5 หมู่บ้านได้แก่ บ้านนอแล บ้านขอบด้ง บ้านหลวง บ้านคุ้ม บ้านปางม้า จานวน 30 คน

ถ่ายทอด ความรู้เกี่ยวกับการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานและการแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุ ณ ศูนย์ฝึก ห้องประชุมสถานีเกษตรหลวงอ่างขา

วันที่เผยแพร่
2020-08-24
ผู้เผยแพร่
Admin