โครงการ การพัฒนาระบบและศักยภาพของอาสาฉุกเฉินชุมชนในเขตเมืองเพื่อการช่วยเหลือเบื้องต้นเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินในผู้สูงอายุร่วมกับเทศบาลตำบลสุเทพ จัดการซ้อมแผนแจ้งเหตุฉุกเฉินผ่านการใช้อุปกรณ์แจ้งเหตุฉุกเฉิน

วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2563 รศ.นพ.พีระศักดิ์ เลิศตระการนนท์ หัวหน้าโครงการ พร้อมทั้งทีมงานจากคณะแพทยศาสตร์ รศ.ดร.สุภาวดี พุฒิหน่อย, รศ.ดร.สุจิตรพร เลอศิลป์และทีมงานจากคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับเทศบาลตำบลสุเทพ นำทีมโดย คุณวันเพ็ญ ธรรมเทศน์ รองนายกเทศบาลตำบลสุเทพเป็นประธาน คุณพนาไพร คุ้มสดวก ผู้อำนวยการ กองสวัสดิการและสังคมเทศบาลตำบลสุเทพ และทีมกู้ชีพเทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมกันจัดกิจกรรม การประชุมประชาพิจารณ์และซ้อมแผนแจ้งเหตุฉุกเฉินและการส่งผู้ป่วย โครงการ การพัฒนาระบบและศักยภาพของอาสาฉุกเฉินชุมชนในเขตเมืองเพื่อการช่วยเหลือเบื้องต้นเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินในผู้สูงอายุโดยมีการซ้อมแผนแจ้งเหตุฉุกเฉินผ่านการใช้อุปกรณ์แจ้งเหตุฉุกเฉินและแอพลิเคชั่น ASA-SOS และการส่งตัวผู้ป่วยจากพื้นที่ตำบลสุเทพโดยมีการถ่ายทอดสดมายังห้องประชุมผ่านทางเฟสบุคไลฟ์รวมทั้งการบรรยายเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองโดย รศ.พญ.ปัทมา โกมุทบุตร อาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้แก่อาสาฉุกเฉินชุมชนในเขตเทศบาลตำบลสุเทพจำนวน 200 คน เวลา 8.30- 12.30 ณ ห้องทองกวาว 2 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่เผยแพร่
2020-10-21
ผู้เผยแพร่
Admin