คณะทำงานติดตามและประเมินผลโครงการย่อยฯ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบบริการสุขภาพ สำหรับพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง (Service Design for Intermediate Care System)

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 คณะทำงานติดตามและประเมินผลโครงการย่อยฯ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบบริการสุขภาพ สำหรับพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง (Service Design for Intermediate Care System )” ณ โรงแรมเมอเคียว จ.เชียงใหม่ ได้รับเกียรติวิทยากร นายแพทย์วรวุฒิ โฆวัชรกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสันทราย เป็นวิทยากร โดยมีหน่วยงานเข้าร่วมการอบรมทั้งหมด 40 คน ดังนี้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสันทรายและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสันทรายและแม่วาง โรงพยาบาลสันทราย สารภีบวร สันป่าตอง แม่วาง และนครพิงค์ และได้ทำกิจกรรมดังต่อไปนี้ การกำหนดผลลัพท์ทางสุขภาพการดูแลผู้ป่วยระยะกลางโดยใช้แนวคิด Value Base Health Care, Work shop เขียน Care Delivery Value Chain, การออกแบบระบบบริการโดย Design Thinking, การทำความเข้าใจ เข้าถึง ผู้ป่วย โดยการใช้ Empathy Map, การแบ่งกลุ่มปู้ป่วยเพื่อออกแบบบริการโดยมีผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง, การทำความเข้าใจการดำเนินชีวิตของผู้ป่วย, การระบุปัญหาระบบริการในปัจจุบัน, การทบทวน Service Flow ปัจจุบัน, การสร้างทางเลือกในการแก้ปัญหา, ทดลองสร้าง Prototype, Blue print of new service โดยผลที่คาดว่าจะได้รับ คือ มี blue print การดูแลผู้ป่วยระยะกลางจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อใช้เป็นแนวทางการพัฒนาการจัดระบบบริการและ การพ้ฒนางานวิจัยต่อไป

วันที่เผยแพร่
2021-02-22
ผู้เผยแพร่
Admin