โครงการวิจัยการพัฒนาระบบบริการเพื่อการดูแลภาวะฉุกเฉินฯ ภาคใต้ จัดอบรมถอดบทเรียนและให้ความรู้เทคนิคการเขียนรายงานวิจัย R&D ครั้งที่ 1

วันที่ 18 กรกฎาคม 2564 โครงการวิจัยการพัฒนาระบบบริการเพื่อการดูแลภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างครบวงจร ภาคใต้ โดย รศ.ดร.ประณีต ส่งวัฒนา ผู้จัดการหน่วยบริหารจัดการและส่งมอบผลลัพธ์ (ODU) ได้จัดกิจกรรมอบรมถอดบทเรียนและให้ความรู้เทคนิคการเขียนรายงานวิจัย R&D ครั้งที่ 1 เพื่อเตรียมความพร้อมนักวิจัยในโครงการสำหรับการเขียนรายงานวิจัย ณ ห้องประชุมคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และผ่านระบบ Zoom โดยมีตัวแทนจากหน่วยรับทุน ทั้ง 6 โครงการหลัก 21 โครงการย่อย เข้ารวมอบรม รวมทั้งสิ้น 34 คน

วันที่เผยแพร่
2021-07-18
ผู้เผยแพร่
admin