โครงการวิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาการเรียนรู้สำหรับอาสาสมัครการแพทย์ฉุกเฉินของจังหวัดเชียงราย จัดการอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐานสำหรับอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์

วันที่ 18 กรกฎาคม 2564 นพ.วัชรพงษ์ คำหล้า นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ได้มอบหมายให้นายบุญมี แก้วจันทร์ รอง นพ.สสจ.เชียงราย เป็นประธานกล่าวปิดการอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐานสำหรับอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ ซึ่งดำเนินการระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๘ ก.ค.2564 รวมจำนวน 5 วัน โดยแบ่งการอบรมเป็น 2 ช่วง ช่วงที่ 1 เป็นการอบรม Online ระหว่างวันที่ 14 – 16 ก.ค.2564 จำนวน 3 วัน และช่วงที่ 2 อบรมOnsite ภาคปฏิบัติ ระหว่างวันที่ 17 – 18 ก.ค.2564 จำนวน 2 วัน โดยการอบรมในครั้งนี้นอกจากพัฒนาศักยภาพให้กับอาสาสมัครการแพทย์ฉุกเฉินแล้วยังเป็นส่วนหนึ่งของการวิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาการเรียนรู้สำหรับอาสาสมัครการแพทย์ฉุกเฉินของจังหวัดเชียงราย” ซึ่งได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ผ่านคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และเพิ่มช่องทางการเรียนรู้ของอาสาสมัครการแพทย์ฉุกเฉินให้สามารถเข้าถึงได้ในทุกที่ทุกเวลา ณ ห้องประชุมอาคารแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลแม่ลาว

วันที่เผยแพร่
2021-07-18
ผู้เผยแพร่
admin