โรงพยาบาลอมก๋อย จัดอบรมการใช้วิทยุสื่อสารฯเครือข่ายบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ระดับอำเภอ

วันที่ 25 ธันวาคม 2562  โรงพยาบาลอมก๋อย  โรงพยาบาลอมก๋อยจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ สำหรับเครือข่ายบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ระดับอำเภอ อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

 การจัดอบรมข้างต้นในครั้งนี้ได้วิทยากรจาก สสจ.แม่ฮ่องสอน ที่มีความเชี่ยวชาญในการใช้วิทยุสื่อสารมาเป็นวิทยากรพิเศษ โดยจัดขึ้นภายในวันที่ 23-24 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา กลุ่มเป้าหมายมาจาก ตัวแทนเจ้าหน้าที่แต่ละ อปท. ทั้ง 7 แห่ง ใน อ.อมก๋อย  จำนวน 21 คน ตัวแทนเจ้าหน้าที่ รพ.สตและ สสอ. 11 แห่ง จำนวน 33 คน และตัวแทนเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอมก๋อย จำนวน 10 คน รวมทั้งสิ้น 64 คน
 การจัดอบรมในครั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทำงานและการใช้งานระบบวิทยุสื่อสารเบื้องต้น รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ รวมทั้งเสนอปัญหา อุปสรรคและวิธีการแก้ไข ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบถึงวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมตลอดจนการบำรุงรักษาเครื่องได้อย่างถูกต้อง
 อย่างไรก็ตามทางโรงพยาบาลอมก๋อยหวังว่าการอบรมในครั้งนี้จะเพิ่มศักยภาพของเจ้าหน้าที่และบุคคลากรทางการแพทย์ฉุกเฉินในการใช้วิทยุได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพในการสื่อสาร ภายใต้โครงการโครงการพัฒนาการเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉินในพื้นที่ทุรกันดาร อำเภออมก๋อย 

วันที่เผยแพร่
2020-01-02
ผู้เผยแพร่
Admin