สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ“กระบวนการวิจัยเกี่ยวกับอุบัติเหตุรถพยาบาล” ภายใต้โครงการพัฒนาระบบบริการเพื่อการดูแลภาวะฉุกเฉิน (SECSI)

วันพุธ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 นางพัชรากาญจน์ คงทวีพันธ์ หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ“กระบวนการวิจัยเกี่ยวกับอุบัติเหตุรถพยาบาล” ภายใต้โครงการพัฒนาระบบบริการเพื่อการดูแลภาวะฉุกเฉิน (SECSI) ทุนอุดหนุนวิจัยของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมโรงแรมเดอะปาร์ค อ.เมืองเชียงใหม่ โดยมีหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล ผู้รับผิดชอบงานห้องฉุกเฉิน พนักงานขับรถพยาบาล และผู้ที่เกี่ยวข้องจากโรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุม จำนวน 80 คน วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินของพนักงานขับรถพยาบาล และสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายพนักงานขับรถพยาบาล รวมถึงการประสานความร่วมมือในการวางแผนการดำเนินงานดังกล่าวร่วมกัน

วันที่เผยแพร่
2020-02-13
ผู้เผยแพร่
Admin