ข้อเสนอโครงการ ปีที่ 2 Zone ภาคใต้

ลำดับที่ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ / หน่วยงาน รอบที่ infographic Video
1 โครงการวิจัยและพัฒนาระบบบริการ เพื่อการดูแลภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์ และสาธารณสุขอย่างครบวงจร ภาคใต้ รศ.ดร.ประณีต ส่งวัฒนา, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 1
2 โครงการพัฒนาช่องทางพิเศษในการเข้าถึงบริการ และยกระดับศักยภาพเพื่อเสริมระบบการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสุขภาพชายแดนใต้ รศ.ดร.ประณีต ส่งวัฒนา, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
3 โครงการพัฒนาต้นแบบหลักสูตร และระบบจัดการภาวะฉุกเฉินทางทะเล รศ.นพ.ประสิทธิ์ วุฒิสุทธิเมธาวี, ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
4 โครงการพัฒนาระบบการป้องกันอุบัติเหตุ โดยมีชุมชนเป็นฐาน: แบบบูรณาการเชิงพื้นที่ นายแพทย์เดชา แซ่หลี, โรงพยาบาลเทพา 1
5 โครงการพัฒนาระบบการดูแลภาวะฉุกเฉิน ในผู้สูงอายุอย่างครบวงจรในพื้นที่ภาคใต้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลัพณา กิจรุ่งโรจน์, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
6 โครงการพัฒนาคุณภาพการดูแลและ ผลลัพธ์ของการจัดการภาวะฉุกเฉิน แบบมุ่งเป้าเฉพาะโรค ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินตนา ดำเกลี้ยง, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
7 โครงการพัฒนาสมรรถนะ มาตรฐาน และระบบการจัดการดูแลแบบชุมชนเป็นฐาน เพื่อเตรียมความพร้อมและรับมือในภาวะฉุกเฉิน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ในพื้นที่เสี่ยง ดร.วริศรา โสรัจจ์, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 1