วัตถุประสงค์

  • จุดประสงค์ ที่ 1

    พัฒนาระบบการบริการการแพทย์ผู้ป่วย/ผู้บาดเจ็บในภาวะฉุกเฉินอย่างบูรณากรและการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อ่านต่อ คลิก

    และนวัตกรรมทางการแพทย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบบริการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินอย่างครบวงจรและครอบคลุมในระบบบริการสุขภาพทั้งPre-hospital,Intra-hospital/Inter-hospitalและPost-hospitalในเครือข่ายของโรงพยาบาลการส่งต่อผู้ป่วย/ผู้บาดเจ็บในจังหวัดเชียงใหม่และการส่งต่อผู้ป่วยกลับสู่ชุมชนทั้งนี้จะมีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางระบบฐานข้อมูลเฉพาะและระบบการรายงานติดตามและประเมินผลเพื่อสร้างต้นแบบของการจัดระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินก่อนจะนำไปขยายผลในพื้นที่ในเขตภาคเหนือตอนบนและทั่วประเทศ

  • จุดประสงค์ ที่ 2

    พัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบบริการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินอย่างครบวงจร อ่านต่อ คลิก

    ที่จำเป็นต่อระบบการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินทั้งPre-hospital,Intra-hospital/Inter-hospitalและPost-hospital

our services

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอรับข้อเสนอโครงการ ปี 2

read more

ดาวน์โหลดตัวอย่างและแบบฟอร์มรายงานฉบับสมบูรณ์

read more

ส่งรายงานความก้าวหน้า

Progress report

read more

Dashboard

Statistics and Data analytic

read more

กิจกรรม

Activties

read more

ส่งข้อเสนอโครงการปี 2

read more

แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า (รายงวด 4 เดือน)

read more

แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าโครงการ (กิจกรรม)

read more

คู่มือ โปรแกรมและเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ ปี 1

read more

ข่าวประชาสัมพันธ์


โรงพยาบาลสันทราย จัดการประชุม “เชิงปฎิบัติการคืนข้อมูลให้กับผู้รับบริการและให้ผู้รับบริการแสดงความคิดเห็นในการจัดบริการแบบ On site"

วันที่ 26 กันยายน 2566 โรงพยาบาลสันทราย ได้จัดทำโครงการว... อ่านต่อคลิก

ดร.คเชนทร์ กองพิลาและคณะวิจัยได้นิเทศติดตาม เยี่ยมเสริมพลังการเรียน การสอนหลักสูตรฉุกเฉินการแพทย์ในโรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุล และโรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม

วันที่ 4 สิงหาคม 2566 ดร.คเชนทร์ กองพิลา ศึกษานิเทศก์ชำนา... อ่านต่อคลิก

หัวหน้าศูนย์อุบัติเหตุฯ จังหวัดขอนแก่น และคณะวิจัยนิเทศติดตาม เยี่ยมเสริมพลังการเรียน การสอนหลักสูตรฉุกเฉินการแพทย์ในโรงเรียน

วันที่ 3 สิงหาคม 2566 ดร.คเชนทร์ กองพิลา. ศึกษานิเทศก์ชำน... อ่านต่อคลิก

การอบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคการเขียนรายงานวิจัย R&D" (Workshop) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีที่3

ในระหว่างวันที่ 10 - 11 กรกฎาคม 2566 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ภ... อ่านต่อคลิก

โครงการวิจัยการพัฒนาหลักสูตรฉุกเฉินการแพทย์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดขอนแก่น มอบนโยบายและมอบอุปกรณ์ การเรียนการสอนให้แก่ครูในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการวิจัย

วันที่ 6 กรกฎาคม 2566 ดร. อาทิตย์​ ธำรงชัยชนะ​ รองผู้อำนว... อ่านต่อคลิก

การประชุมการศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระบบบริการการคัดกรองผู้ป่วยฉุกเฉินด้วยเว็บแอปพลิเคชั่น "Speedy ER Plus" โรงพยาบาลสันป่าตอง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 26 มิถุนายน 2566 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชี... อ่านต่อคลิก

โครงการการพัฒนาระบบการดูแลต่อเนื่องหลังการดูแลฉุกเฉินในผู้ป่วย จังหวัดขอนแก่น จัดอบรม ครู ก ร่วมการฝึกใช้ program IMC@nRefer

วันที่ 23 มิถุนายน 2566 โครงการการพัฒนาระบบการดูแลต่อเนื่... อ่านต่อคลิก

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการแผนงานฯ (Spearhead) ด้านสังคม แผนงานระบบบริการสุขภาพ ครั้งที่ 2/2566

วันที่ 19 มิถุนายน 2566 ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ นายแพทย์สุ... อ่านต่อคลิก

จากวันนั้นถึงวันนี้

โครงการมุ่งเน้นพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบบริการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินอย่างครบวงจรทั้ง Pre-hospital,Intra-hospital/Inter-hospital และ Post-hospital ให้มีประสิทธิภาพเป็นการคุ้มครองสิทธิผู้ป่วยเป็นการขยายบริการห้องฉุกเฉินออกไปนอกโรงพยาบาลเข้าสู่ชุมชนและสามารถเป็นต้นแบบที่ดีและขยายสู่พื้นที่อื่นๆต่อไป

3

ปี secsi project

45

mini projects

60

morethan Areas

120

morethan documents

1080

Days Finished

SECSI Presentation

โครงการวิจัยการพัฒนาระบบบริการเพื่อการดูแล ภาวะฉุกเฉิน ด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างครบวงจร (พบฉ)