วัตถุประสงค์

  • จุดประสงค์ ที่ 1

    พัฒนาระบบการบริการการแพทย์ผู้ป่วย/ผู้บาดเจ็บในภาวะฉุกเฉินอย่างบูรณากรและการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อ่านต่อ คลิก

    และนวัตกรรมทางการแพทย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบบริการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินอย่างครบวงจรและครอบคลุมในระบบบริการสุขภาพทั้งPre-hospital,Intra-hospital/Inter-hospitalและPost-hospitalในเครือข่ายของโรงพยาบาลการส่งต่อผู้ป่วย/ผู้บาดเจ็บในจังหวัดเชียงใหม่และการส่งต่อผู้ป่วยกลับสู่ชุมชนทั้งนี้จะมีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางระบบฐานข้อมูลเฉพาะและระบบการรายงานติดตามและประเมินผลเพื่อสร้างต้นแบบของการจัดระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินก่อนจะนำไปขยายผลในพื้นที่ในเขตภาคเหนือตอนบนและทั่วประเทศ

  • จุดประสงค์ ที่ 2

    พัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบบริการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินอย่างครบวงจร อ่านต่อ คลิก

    ที่จำเป็นต่อระบบการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินทั้งPre-hospital,Intra-hospital/Inter-hospitalและPost-hospital

our services

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอรับข้อเสนอโครงการ ปี 2

read more

ดาวน์โหลดตัวอย่างและแบบฟอร์มรายงานฉบับสมบูรณ์

read more

ส่งรายงานความก้าวหน้า

Progress report

read more

Dashboard

Statistics and Data analytic

read more

กิจกรรม

Activties

read more

ส่งข้อเสนอโครงการปี 2

read more

แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า (รายงวด 4 เดือน)

read more

แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าโครงการ (กิจกรรม)

read more

คู่มือ โปรแกรมและเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ ปี 1

read more

ข่าวประชาสัมพันธ์


การประชุมเชิงปฎิบัติการจัดการความรู้จากบทเรียนโควิด 19

วันที่ 21 กันยายน 2565 ดร.ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบค... อ่านต่อคลิก

การประชุมวิชาการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนารูปแบบการพัฒนาระบบบริการบริบาลฟื้นฟูผู้ป่วยระยะกลางจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 20 - 21 กันยายน 2565 นายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพ... อ่านต่อคลิก

การประชุมระดมสมอง "โอกาสและความต้องการในการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินที่ครบวงจร"

วันที่ 19 กันยายน 2565 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ สุว... อ่านต่อคลิก

กระทรวง อว. ร่วมกับ สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เดินหน้าปฏิรูประบบสาธารณสุข หวังเป็นต้นแบบการขยายผลนวัตกรรมดิจิทัลสนับสนุนการบริหารจัดการโรคระบาดในพื้นที่ภาคเหนือ

วันที่ 27 สิงหาคม 2565 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์สุวั... อ่านต่อคลิก

โครงการอบรม CPR เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรทราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 90 พรรษา

วันที่ 18 สิงหาคม 2565 มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยร่วมกับจั... อ่านต่อคลิก

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “ยกระดับขีดความสามารถของงานวิจัย และนวัตกรรมด้วย Hub of Talents and Hub of Knowledge” ภายใต้งานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาต

วันที่ 3 สิงหาคม 2565 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์สุวัฒ... อ่านต่อคลิก

ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในการเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานนิทรรศการนำเสนอข้อมูลและผลงานจากเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์บุญเชียง ร... อ่านต่อคลิก

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการแผนงานยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) ด้านสังคม แผนงานระบบบริการสุขภาพ ครั้งที่ 3/2565

ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ นายแพทย์ส... อ่านต่อคลิก

จากวันนั้นถึงวันนี้

โครงการมุ่งเน้นพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบบริการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินอย่างครบวงจรทั้ง Pre-hospital,Intra-hospital/Inter-hospital และ Post-hospital ให้มีประสิทธิภาพเป็นการคุ้มครองสิทธิผู้ป่วยเป็นการขยายบริการห้องฉุกเฉินออกไปนอกโรงพยาบาลเข้าสู่ชุมชนและสามารถเป็นต้นแบบที่ดีและขยายสู่พื้นที่อื่นๆต่อไป

3

ปี secsi project

45

mini projects

60

morethan Areas

120

morethan documents

1080

Days Finished

SECSI Presentation

โครงการวิจัยการพัฒนาระบบบริการเพื่อการดูแล ภาวะฉุกเฉิน ด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างครบวงจร (พบฉ)