วัตถุประสงค์

  • จุดประสงค์ ที่ 1

    พัฒนาระบบการบริการการแพทย์ผู้ป่วย/ผู้บาดเจ็บในภาวะฉุกเฉินอย่างบูรณากรและการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อ่านต่อ คลิก

    และนวัตกรรมทางการแพทย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบบริการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินอย่างครบวงจรและครอบคลุมในระบบบริการสุขภาพทั้งPre-hospital,Intra-hospital/Inter-hospitalและPost-hospitalในเครือข่ายของโรงพยาบาลการส่งต่อผู้ป่วย/ผู้บาดเจ็บในจังหวัดเชียงใหม่และการส่งต่อผู้ป่วยกลับสู่ชุมชนทั้งนี้จะมีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางระบบฐานข้อมูลเฉพาะและระบบการรายงานติดตามและประเมินผลเพื่อสร้างต้นแบบของการจัดระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินก่อนจะนำไปขยายผลในพื้นที่ในเขตภาคเหนือตอนบนและทั่วประเทศ

  • จุดประสงค์ ที่ 2

    พัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบบริการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินอย่างครบวงจร อ่านต่อ คลิก

    ที่จำเป็นต่อระบบการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินทั้งPre-hospital,Intra-hospital/Inter-hospitalและPost-hospital

our services

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอรับข้อเสนอโครงการ ปี 2

read more

ดาวน์โหลดตัวอย่างและแบบฟอร์มรายงานฉบับสมบูรณ์

read more

ส่งรายงานความก้าวหน้า

Progress report

read more

Dashboard

Statistics and Data analytic

read more

กิจกรรม

Activties

read more

ส่งข้อเสนอโครงการปี 2

read more

แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า (รายงวด 4 เดือน)

read more

แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าโครงการ (กิจกรรม)

read more

คู่มือ โปรแกรมและเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ ปี 1

read more

ข่าวประชาสัมพันธ์


การประชุมระดมสมองเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์การดูแลผู้บาดเจ็บหลายระบบ​

โครงการพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลและการนำไปใช้ในระบบการดูแ... อ่านต่อคลิก

โครงการหลักสูตรการแพทย์ฉุกเฉินในโรงเรียนระดับมัธยมปลายจัดการประชุมแบบมีส่วนร่วมเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์และจัดทำหลักสูตรฯ

วันที่ 23 มกราคม 2566 โครงการหลักสูตรการแพทย์ฉุกเฉินในโรง... อ่านต่อคลิก

การประชุมและศึกษาบริบทด้านสาธารณสุขของจังหวัดระนองร่วมกับหน่วยงานและผู้รับผิดชอบด้านสาธารณสุขทางทะเลและการแพทย์ฉุกเฉินที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน

โครงการการพัฒนาต้นแบบหลักสูตรและระบบจัดการภาวะฉุกเฉินทางท... อ่านต่อคลิก

ลงพื้นที่เพื่อขยายและติดตั้งระบบ Speedy ER การใช้โปรแกรม ระบบประเมินระดับวิกฤตสำหรับผู้ป่วยภาวะฉุกเฉิน และเครื่อง Weigth Balance เครื่องประเมินความสมดุลแรงกดน้ำหนักพร้อมการสื่อสารแบบไร้สาย

วันที่ 19 มกราคม 2566 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียง... อ่านต่อคลิก

ทีมวิจัยการขยายผลความรู้ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม หนุนเสริมการขยายผลจากครูสู่นักเรียน ณ โรงเรียนฮอดพิยาคม อ.ฮอด จ.เชียงใหม่

วันที่ 19 มกราคม 2566 ทีมวิจัยการขยายผลความรู้ด้านการแพทย... อ่านต่อคลิก

ทีมวิจัยการขยายผลความรู้ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม หนุนเสริมการขยายผลจากครูสู่นักเรียน ณ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

วันที่ 17 มกราคม 2566 ทีมวิจัยการขยายผลความรู้ด้านการแพทย... อ่านต่อคลิก

ทีมวิจัยการขยายผลความรู้ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม หนุนเสริมการขยายผลจากครูสู่นักเรียน ณ โรงเรียนสันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

วันที่ 16 มกราคม 2566 ทีมวิจัยการขยายผลความรู้ด้านการแพทย... อ่านต่อคลิก

การประชุมเชิงปฏิบัติการบันทึกข้อมูลให้ผู้ป่วย IMC ในโปรแกรม CMHIS

วันที่ 9 มกราคม 2566 นายแพทย์วรวุฒิ โฆวัชรกุล ผู้อำนวยการ... อ่านต่อคลิก

จากวันนั้นถึงวันนี้

โครงการมุ่งเน้นพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบบริการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินอย่างครบวงจรทั้ง Pre-hospital,Intra-hospital/Inter-hospital และ Post-hospital ให้มีประสิทธิภาพเป็นการคุ้มครองสิทธิผู้ป่วยเป็นการขยายบริการห้องฉุกเฉินออกไปนอกโรงพยาบาลเข้าสู่ชุมชนและสามารถเป็นต้นแบบที่ดีและขยายสู่พื้นที่อื่นๆต่อไป

3

ปี secsi project

45

mini projects

60

morethan Areas

120

morethan documents

1080

Days Finished

SECSI Presentation

โครงการวิจัยการพัฒนาระบบบริการเพื่อการดูแล ภาวะฉุกเฉิน ด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างครบวงจร (พบฉ)