วัตถุประสงค์

  • จุดประสงค์ ที่ 1

    พัฒนาระบบการบริการการแพทย์ผู้ป่วย/ผู้บาดเจ็บในภาวะฉุกเฉินอย่างบูรณากรและการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อ่านต่อ คลิก

    และนวัตกรรมทางการแพทย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบบริการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินอย่างครบวงจรและครอบคลุมในระบบบริการสุขภาพทั้งPre-hospital,Intra-hospital/Inter-hospitalและPost-hospitalในเครือข่ายของโรงพยาบาลการส่งต่อผู้ป่วย/ผู้บาดเจ็บในจังหวัดเชียงใหม่และการส่งต่อผู้ป่วยกลับสู่ชุมชนทั้งนี้จะมีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางระบบฐานข้อมูลเฉพาะและระบบการรายงานติดตามและประเมินผลเพื่อสร้างต้นแบบของการจัดระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินก่อนจะนำไปขยายผลในพื้นที่ในเขตภาคเหนือตอนบนและทั่วประเทศ

  • จุดประสงค์ ที่ 2

    พัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบบริการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินอย่างครบวงจร อ่านต่อ คลิก

    ที่จำเป็นต่อระบบการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินทั้งPre-hospital,Intra-hospital/Inter-hospitalและPost-hospital

our services

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอรับข้อเสนอโครงการ ปี 2

read more

ดาวน์โหลดตัวอย่างและแบบฟอร์มรายงานฉบับสมบูรณ์

read more

ส่งรายงานความก้าวหน้า

Progress report

read more

Dashboard

Statistics and Data analytic

read more

กิจกรรม

Activties

read more

ส่งข้อเสนอโครงการปี 2

read more

แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า (รายงวด 4 เดือน)

read more

แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าโครงการ (กิจกรรม)

read more

คู่มือ โปรแกรมและเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ ปี 1

read more

ข่าวประชาสัมพันธ์


การอบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคการเขียนรายงานวิจัย R&D" (Workshop) ภาคใต้ ครั้งที่ 1

วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ภายใต้โครงการวิจ... อ่านต่อคลิก

การอบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคการเขียนรายงานวิจัย R&D" (Workshop) ภาคเหนือ ครั้งที่ 1

วันที่ 26 เมษายน 2566 รศ.ดร.วราภรณ์ บุญเชียง ผู้จัดการหน่... อ่านต่อคลิก

การอบรมหลักสูตรเทคนิคการถ่ายภาพให้สวยปัง เหมือนจ้างช่างถ่ายภาพ และการออกแบบสื่อการทําสื่อและการเขียนข่าว เพื่อประชาสัมพันธ์ (สร้างสรรค์สื่อให้ปัง ด้วยพลังของการเรียนรู้)

วันที่ 20 - 21 เมษายน 2566 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมกับคณะก... อ่านต่อคลิก

การประชุมวิชาการสำหรับผู้ช่วยทันตแพทย์และเจ้าหน้าที่ในคลินิกทันตกรรม

วันที่ 30 มีนาคม 2566 กลุ่มงานทันตสาธารณสุข สำนักงานสาธาร... อ่านต่อคลิก

การประชุมวิชาการสำหรับทันตเเพทย์ "การจัดการเมื่อผู้ป่วยเกิดภาวะฉุกเฉินทางการเเพทย์ในคลินิกทันตกรรม​"

วันที่ 30 มีนาคม 2566 กลุ่มงานทันตสาธารณสุข สำนักงานสาธาร... อ่านต่อคลิก

การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพยาบาล Viewer โครงการวิจัย Pattani-HIS

วันที่ 29 มีนาคม 2566 โครงการ "ผลการขยายต้นแบบระบบการจัดก... อ่านต่อคลิก

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการกู้ชีพในเครือข่ายภาคประชาชน (พระสงฆ์) ณ วัดศรีโสดา พระอารามหลวง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 18 มีนาคม 2566 นายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธ... อ่านต่อคลิก

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะการให้บริการบริบาลฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยระยะกลาง จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 13-17 มีนาคม 2566 โครงการรูปแบบการพัฒนาระบบบริการบ... อ่านต่อคลิก

จากวันนั้นถึงวันนี้

โครงการมุ่งเน้นพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบบริการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินอย่างครบวงจรทั้ง Pre-hospital,Intra-hospital/Inter-hospital และ Post-hospital ให้มีประสิทธิภาพเป็นการคุ้มครองสิทธิผู้ป่วยเป็นการขยายบริการห้องฉุกเฉินออกไปนอกโรงพยาบาลเข้าสู่ชุมชนและสามารถเป็นต้นแบบที่ดีและขยายสู่พื้นที่อื่นๆต่อไป

3

ปี secsi project

45

mini projects

60

morethan Areas

120

morethan documents

1080

Days Finished

SECSI Presentation

โครงการวิจัยการพัฒนาระบบบริการเพื่อการดูแล ภาวะฉุกเฉิน ด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างครบวงจร (พบฉ)