ข้อเสนอโครงการ ปีที่ 2 Zone ภาคอีสาน

ลำดับที่ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ / หน่วยงาน รอบที่ infographic Video
1 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างครบวงจรในจังหวัดขอนแก่น นายแพทย์ธวัชชัย อิ่มพูล โรงพยาบาลขอนแก่น 1
2 การพัฒนารูปแบบการสื่อสารข้อมูลการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดที่มีภาวะวิกฤติฉุกเฉินแบบครบวงจรในจังหวัดขอนแก่น นางพินรัฐ จอมเพชร โรงพยาบาลขอนแก่น 1
3 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างครบวงจรในจังหวัดขอนแก่น นายจักรสันต์ เลยหยุด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น 1
4 การพัฒนาระบบการรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเร่งด่วน ในผู้ป่วยที่มาโรงพยาบาลด้วยระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ที่แผนกฉุกเฉินโรงพยาบาลขอนแก่น นายแพทย์วีรศักดิ์ พงษ์พุทธา กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น 1
5 การพัฒนานวัตกรรมเพื่อลดระยะเวลาของการให้ยาละลายลิ่มเลือดสำหรับผู้ป่วยทางด่วนโรคหลอดเลือดสมอง นายแพทย์เศรษฐพงษ์ ธนูรัตน์ กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น 1
6 การพัฒนารูปแบบการยกระดับคุณภาพการบริการพยาบาลห้องฉุกเฉินจังหวัดขอนแก่น นางธัญรัศม์ ปิยวัชร์เวลา โรงพยาบาลขอนแก่น 1
7 การพัฒนาต้นแบบบันทึกการพยาบาลผู้ป่วยบาดเจ็บ รองศาสตราจารย์ ดร.ชัจคเณค์ แพรขาว คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
8 การพัฒนาต้นแบบระบบการดูแลต่อเนื่องหลังการดูแลฉุกเฉินในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและการบาดเจ็บที่สมอง จังหวัดขอนแก่น นางสุภาพรณ์ ตัณฑ์สุระ โรงพยาบาลขอนแก่น 1
9 การพัฒนาต้นแบบเพื่อพัฒนาศักยภาพครอบครัวและชุมชนในการดูแลผู้ป่วยที่รอดชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมองในระยะยาว ศาสตราจารย์ ดร. ดารุณี จงอุดมการณ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
10 การพัฒนาต้นแบบระบบการฟื้นฟูในผู้ป่วยบาดเจ็บ จังหวัดขอนแก่น นางสาวพุทธชาด นามเวียง โรงพยาบาลขอนแก่น 1
11 การพัฒนารูปแบบกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ในเทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น นายแพทย์นิทิกร สอนชา ศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัด โรงพยาบาลขอนแก่น 1
12 การพัฒนาการสอนด้วยโปรแกรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานโดยครูต่อนักเรียน ตำบลโคกสี และตำบลหนองตูม อำเภอเมืองเมือง จังหวัดขอนแก่น นางกล้วยไม้ ธิพรพรรณ โรงพยาบาลขอนแก่น 2 สาขาวัดศิริธรรมิกาวาส 1