การเสวนาวิชาการ เหลียวหลัง-แลหน้า งานวิจัยมุ่งเป้า

วันที่ 23 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30-15.30 น. การเสวนาวิชาการ เหลียวหลัง-แลหน้า งานวิจัยมุ่งเป้า "การพัฒนาระบบบริการสุขภาพด้านการดูแลภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างครบวงจร จากล่างสู่บน" ณ ห้องเชียงใหม่ ชั้น 2 ศูนย์ประชุมนานาชาติดิเอ็มเพลส โรงแรมดิเอ็มเพลส จังหวัดเชียงใหม่ เสวนา หัวข้อ "การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและนวัตกรรม เพื่อการดูแลภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างครบวงจรในยุค new normal" ผู้ร่วมเสวนา 1. นพ.วรวุฒิ โฆวัชรกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสันทราย 2. รศ.ดร.นิพนธ์ ธีรอำพน ผู้อำนวยการสถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ มช. 3. นพ.เอกวิทย์ เอี่ยมทองอินทร์ โรงพยาบาลจอมทอง 4. นางสาวทัศนีย์ บุญเป็ง โรงพยาบาลดอยหล่อ 5. นพ.สมศักดิ์ อุทัยพิบูลย์ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 6. นพ.กิตติพันธุ์ ฉลอม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เสวนา หัวข้อ "การพัฒนาระบบบริการสุขภาพในการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินอย่างครบวงจร" ผู้ร่วมเสวนา 1. พญ.ลดาวรรณ หาญไพโรจน์ โรงพยาบาลนครพิงค์ 2. นพ.ธนาวิทย์ บริสุทธนารักษ์ โรงพยาบาลจอมทอง 3. นางปริญญาลักษณ์ ไตรสัตยกุล โรงพยาบาลสันป่าตอง 4. นพ.ปาณัสม์ เจษฎาพร คณะแพทยศาสตร์ มช. 5. นายธนกฤต จินดาภัทร์ รพสต.อ่างขาง อำเภอฝาง 6. นางอารีรัตน์ ตั้งพิษฐานสกุล โรงพยาบาลอมก๋อย 7. นางคนึงนิตย์ ปิติปุญญพัฒน์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เสวนา หัวข้อ "การสร้างความตระหนักรู้และมีส่วนร่วมในการป้องกันช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินของชุมชน" ผู้ร่วมเสวนา 1. ผศ.นพ.ดร.บวร วิทยชำนาญกุล ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทย์ศาสตร์ มช. 2. อ.ดร.ภคินี อริยะ ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี มช. 3. รศ.นพ. พีระศักดิ์ เลิศตระการนนท์ ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์ มช. 4. นายเกรียงศักดิ์ ยุทโท โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ 1 จังหวัดเชียงราย 5. เด็กชายปิตุภูมิ ชัยเจริญวรรณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 6. นพ.วรพงษ์ สุจริตพงษ์พันธ์ โรงพยาบาลน่าน

วันที่เผยแพร่
2021-01-11
ผู้เผยแพร่
Admin