กระทรวง อว. ร่วมกับ สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เดินหน้าปฏิรูประบบสาธารณสุข หวังเป็นต้นแบบการขยายผลนวัตกรรมดิจิทัลสนับสนุนการบริหารจัดการโรคระบาดในพื้นที่ภาคเหนือ

วันที่ 27 สิงหาคม 2565 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์ คณบดี พร้อมด้วยรองศาสตรจารย์ ดร.วราภรณ์ บุญเชียง รองคณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้ร่วมให้การต้อนรับศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในโอกาสลงพื้นที่เยี่ยมชมผลงานความร่วมมือในการขยายผลนวัตกรรมดิจิทัลสนับสนุนการบริหารจัดการโรคระบาด ภายใต้โปรแกรมยุติโรคระบาดด้วยนวัตกรรม (EPI) ณ โรงพยาบาลสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 27 สิงหาคม 2565 พร้อมกันนี้ได้นำเสนอผลการดำเนินงานโครงการการพัฒนาระบบบริการเพื่อการดูแลภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างครบวงจร ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

วันที่เผยแพร่
2022-08-29
ผู้เผยแพร่
admin