การประชุมวิชาการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนารูปแบบการพัฒนาระบบบริการบริบาลฟื้นฟูผู้ป่วยระยะกลางจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 20 - 21 กันยายน 2565 นายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวเปิดการประชุมวิชาการ "การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนารูปแบบการพัฒนาระบบบริการบริบาลฟื้นฟูผู้ป่วยระยะกลางจังหวัดเชียงใหม่" และนายแพทย์วรัญญู จำนงประสาทพร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวถึงนโยบายการพัฒนาระบบการให้บริการการดูแลผู้ป่วยระยะกลางและวัตถุประสงค์การจัดประชุม ในการประชุมมีการจัดอภิปรายในหัวข้อ "การพัฒนาต่อยอดระบบบริการบริบาลฟื้นฟูผู้ป่วยระยะกลางของจังหวัดเชียงใหม่ด้วยการเพิ่มพูนทักษะด้วยบทเรียนออนไลน์และแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ แอพลิเคชั่นต่างๆ" และการแบ่งกลุ่มเพื่อสำรวจปัญหาและความต้องการระบบการให้บริการการดูแลผู้ป่วยระยะกลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยการประชุมครั้งนี้ผู้ร่วมประชุมเป็นบุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วันที่เผยแพร่
2022-09-26
ผู้เผยแพร่
admin