การประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารโครงการย่อย ภายใต้โครงการพัฒนาระบบบริการเพื่อการดูแลภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างครบวงจรปี 3

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 นำโดย ศ.เกียรติคุณ.นพ.สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์ ประธานแผนงานระบบบริการสุขภาพ และทีมวิจัย ชี้แจงแนวทางการบริหารโครงการย่อย ภายใต้โครงการพัฒนาระบบบริการเพื่อการดูแลภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างครบวงจรปี 3 โดยชี้แจงความเป็นมาและทิศทางการดำเนินงานโครงการ การบริหารจัดการโครงการและการดำเนินโครงการวิจัยและ การบริหารจัดการด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ ผ่านทางระบบ Zoom meeting

วันที่เผยแพร่
2022-11-15
ผู้เผยแพร่
admin