การอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน

วันที่ 24 ธันวาคม 2565 งานอุบัติเหตุและบริการแพทย์ฉุกเฉิน กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ ได้รับมอบหมายจากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมจัดทีมวิทยากรเพื่อสอนการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน ให้แก่ข้าราชบรพารหน่วยราชการในพระองค์ ณ พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ โดยมีพลอากาศเอกนายแพทย์สุบิน ชิวปรีชา กรมวังผู้ใหญ่ในพระองค์ 904 เป็นวิทยากรหลัก สำหรับวิทยากรกลุ่มเป็นวิทยากรจิตอาสาประกอบด้วย ตัวแทนบุคลากรจากโรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ รัฐนอกสังกัด ตลอดจนมูลนิธิกู้ชีพกู้ภัยที่เกี่ยวข้องในจังหวัดเชียงใหม่

วันที่เผยแพร่
2023-01-03
ผู้เผยแพร่
admin