การประชุมการประเมินผลตอบแทนทางสังคม (SROI) ของการพัฒนาระบบบริการบริบาลฟื้นฟูผู้ป่วยระยะกลาง IMC

วันที่ 17 ตุลาคม 2566 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดประชุมการประเมินผลตอบแทนทางสังคม (SROI) ของการพัฒนาระบบบริการบริบาลฟื้นฟูผู้ป่วยระยะกลาง IMC ภายใต้โครงการการพัฒนาระบบบริการเพื่อการดูแลภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างครบวงจร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมความคิดเห็นของนักวิจัยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใต้โครงการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการในระบบบริการบริบาลฟื้นฟูผู้ป่วยระยะกลาง IMC เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ผลการดำเนินการของ IMC ที่ได้สร้างประโยชน์ให้กับชุมชนในแง่ผลผลิต ผลลัพธ์ และความคุ้มค่าคุ้มทุนที่เกิดขึ้น โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุม ได้แก่ หัวหน้าโครงการวิจัยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใต้โครงการจำนวน 15 คน ณ ห้องประชุมคอนเวนชั้น 2 โรงแรมวิน ทรี ซิตี้ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่เผยแพร่
2023-10-20
ผู้เผยแพร่
admin