โครงการวิจัยพัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้บาดเจ็บจังหวัดขอนแก่น จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม Looker Studio ในการจัดการระบบฐานข้อมูลผู้ป่วยบาดเจ็บหลายระบบ จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 19 ตุลาคม 2566 โครงการวิจัยพัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้บาดเจ็บจังหวัดขอนแก่น ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยเชิญผู้รับผิดชอบ KPI และผู้รับผิดชอบข้อมูลการบาดเจ็บ เจ้าหน้าที่ IT ของโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง ร่วมประชุมวิธีการใช้และนำเสนอวิเคราะห์ข้อมูลผู้บาดเจ็บที่มารับการรักษาในแต่ละโรงพยาบาล

วันที่เผยแพร่
2023-10-20
ผู้เผยแพร่
admin