คณะสาธารณสุขศาสตร์จัดการประชุม “เชิงปฏิบัติการการเรียนรู้การใช้เครื่อง CMUgency phase 3”

วันที่ 27 ตุลาคม 2566 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดทำโครงการวิจัย “การพัฒนาระบบการบริหารจัดการฐานข้อมูลสุขภาพกลางระดับจังหวัด เพื่อพัฒนาระบบบริการการดูแลภาวะฉุกเฉินที่ครบวงจร ระยะที่ 3” จัดการประชุม “เชิงปฏิบัติการการเรียนรู้การใช้เครื่อง CMUgency phase 3” ณ ห้องประชุมคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ดร.ฤทธิพงศ์ วงค์เขื่อนแก้ว และทีมนักวิจัย สถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรการประชุมฯ ครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ได้แก่ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ตื่น และทีมพยาบาลห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลแม่ตื่น, โรงพยาบาลอมก๋อย, โรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา และทีมของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยโรงพยาบาลจะนำเครื่อง CMUgency ไปใช้ในระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลระดับพื้นที่

วันที่เผยแพร่
2023-10-31
ผู้เผยแพร่
admin