โครงการวิจัยรูปแบบการขยายผลการเรียนรู้ด้านการแพทย์ฉุกเฉินของสถานศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการเรียนรู้ด้านการแพทย์ฉุกเฉินของผู้บริหารและครูผู้สอนสถานศึกษา

วันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2566 โครงการวิจัยรูปแบบการขยายผลการเรียนรู้ด้านการแพทย์ฉุกเฉินของสถานศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการเรียนรู้ด้านการแพทย์ฉุกเฉินของผู้บริหารและครูผู้สอนสถานศึกษา ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยโครงการได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วราภรณ์ บุญเชียง รองคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิด สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครูแกนนำ บุคลากรทางการศึกษาและผู้เกี่ยวข้องได้สะท้อนผลการใช้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นแบบอย่างที่ดีของการใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ด้านการแพทย์ฉุกเฉินสำหรับผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการเรียนรู้เรื่องดังกล่าว ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ (รองผู้อำนวยการ ดร.ดนัยรัตน์ กาศเกษม) ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูแกนนำจาก 34 โรงเรียน ของทั้ง 25 อำเภอในจังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งสิน 110 คน

วันที่เผยแพร่
2023-12-18
ผู้เผยแพร่
admin