คณะสาธารณสุขสาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเขียนรายงานวิจัย R&D และการเขียนบทคัดย่อเพื่อการนำเสนอในการประชุม”

วันที่ 3 - 4 กุมภาพันธ์ 2563  คณะสาธารณสุขสาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะหน่วยบริหารจัดการและส่งมอบผลลัพธ์ ภายใต้โครงการศึกษาวิจัยการพัฒนาระบบบริการเพื่อการดูแลภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างครบวงจร ได้จัดการมอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเขียนรายงานวิจัย R&D และการเขียนบทคัดย่อเพื่อการนำเสนอในการประชุม” ให้กับหน่วยงานผู้รับทุนโครงการย่อย  โดยมีวัดถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างและเพิ่มพูนทักษะรวมถึงองค์ความรู้ให้แก่ผู้รับผิดชอบงานและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานภายใต้โครงการ ณ ห้องเจนีวา ชั้น 2 โรงแรมเมอร์เคียว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

วันที่เผยแพร่
2020-02-05
ผู้เผยแพร่
Admin