ผู้รับผิดชอบโครงการ และหน่วยงานร่วมดำเนินการ

คณะทำงานส่วนกลาง

โครงการวิจัยการพัฒนาระบบบริการเพื่อการดูแล ภาวะฉุกเฉิน ด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างครบวงจร (พบฉ)