ข้อมูลการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน (ที่มา : จากระบบ ITEMS)