คณะสาธารณสุขศาสตร์ มช. ประชุมทีมดำเนินการ ในการเตรียมความพร้อมเนื้อหา ความเชื่อมโยงหน่วยงานในด้านสาธารณสุขและหน่วยงานงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้องของจังหวัดเชียงใหม่

ในวันที่ 18 มีนาคม 2563 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มช. นำโดย อาจารย์ ดร.สินีนาฏ ชาวตระการ ประชุมทีมเพื่อเตรียมความพร้อมในการประชุมซ้อมแผนรับมือโรคระบาดในจังหวัดเชียงใหม่ การเตรียมการวิเคราะห์สถานการณ์ และเตรียมเหตุการณ์จำลองการระบาด ณ ห้องประชุมคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   ภายใต้โครงการพัฒนาแผนการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขจากการระบาด ของโรค COVID-19 แบบบูรณาการ ระดับจังหวัด

วันที่เผยแพร่
2020-04-03
ผู้เผยแพร่
Admin