กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ติดตามการใช้งานฐานข้อมูล โปรแกรมรายงานโรคติดเชื้อไวรัส Covid-19 โรงพยาบาลเอกชน

วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุข จ.เชียงใหม่ นำโดย นพ.ธนชล วงศ์หิรัญเดชา นายแพทย์เวชศาสตร์ป้องกัน ด้านระบาดวิทยา นายกิตบดินท์ ทองดวง ผู้ช่วยนักวิจัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมทั้งคณะทำงานจาก กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุข จ.เชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมระบบการตรวจหาเชื้อโควิด-19 และติดตามการใช้งานโปรแกรมบริหารจัดการฐานข้อมูล ผู้เข้าตรวจโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ผ่านเว็บไซต์ DDC ของกรมควบคุมโรค และโปรแกรมเชียงใหม่โควิด-19 (CMC-19) ซึ่งเป็นโปรแกรมลงข้อมูลและรายงานผลการตรวจโควิด-19 จากโรงพยาบาลลานนา ส่งไปยังสำนักงานสาธารณสุข จ.เชียงใหม่ และกรมควบคุมโรค ณ โรงพยาบาลลานนา การออกติดตามครั้งนี้ เพื่อทบทวนกระบวนการทำงาน และสอบถามปัญหาและอุปสรรคในการลงข้อมูล ผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่พยาบาลในห้องตรวจโรคทางเดินหายใจ และทีมงานเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการไบโอโมเลกุลลาร์ ที่เป็นผู้ใช้งานจริงจากระบบรายงานผลการตรวจโควิด-19 นี้ เพื่อที่จะได้นำปัญหาที่พบขณะใช้งานไปพัฒนาและแก้ไขต่อไป พร้อมทั้งให้คำแนะนำการลงทะเบียนออก SAT Code ตรวจแล็บสำหรับผู้สงสัยติดเชื้อโควิด-19 โดยอัตโนมัติ  ภายใต้โครงการพัฒนาเทคโนโลยีระบบการเฝ้าระวังโรคการจัดการข้อมูลทางยุทธศาสตร์ และการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขจากโรคติดต่อ ระดับจังหวัด 

วันที่เผยแพร่
2020-06-01
ผู้เผยแพร่
Admin