โรงพยาบาลจอมทอง จัดอบรมต่อยอดการช่วยพื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานในระดับประชาชน

วันที่ 3 สิงหาคม 2563 โรงพยาบาลจอมทองได้จัดอบรมการช่วยพืื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานให้กับประชาชน โดยดำเนินการอบรมให้กับเจ้าหน้าที่บุคลกร และนักเรียน (ครู ข.)   โดยให้สามารถปฏิบัติและสามารถนำไปสอนต่อกับผู้เกี่ยวข้องที่มีส่วนในการดูแลผู้ป่วยรวมถึงมีส่วนในการสอนผู้อื่นต่อไป เช่น คุณครูในโรงเรียน อาจารย์ในสถาบันการศึกษา อาสาสมัครชุมชน ผู้นำหมู่บ้าน โค้ชนักกีฬา บุคลากรที่ประจำในสถานที่ท่องเที่ยว บุคลากรในสถานที่ที่มีคนอยู่ชุกชุม ฯลฯ เพื่อสร้างพื้นฐานให้บุคคลเหล่านี้นำไปต่อยอดสอนต่อแก่บุคคลที่จะนำไปใช้ในการช่วยเหลือผู้อื่นต่อไป  โดยได้แบ่งการอบรมครู ข.เป็น 3 รุ่นในพื้นที่ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่  ได้แก่รุ่นที่ 1 เทศบาลจอมทอง รุ่นที่ 2 โรงเรียนจอมทอง รุ่นที่ 3 ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงบ้านขุนแปะ  และหลังจากอบรมครู ข  จะไปสอน ประชาชาชนจำนวน 10 รุ่น รุ่นละ 90 คน รวมเป็น 900 คน กระจายในพื้นที่โรงพยาบาลที่ร่วมดำเนินโครงการ ได้แก่ โรงพยาบาลฝาง โรงพยาบาลนครพิงค์ โรงพยาบาลสันทราย โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ต่อไป ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนในการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น

วันที่เผยแพร่
2020-08-06
ผู้เผยแพร่
Admin