ทีมวิจัยการพัฒนานวัตกรรมแพลตฟอร์มหลักสูตรและกระบวนการขยายผลการเรียนรู้ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน สำหรับสถาบันการศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมดำเนินการสนทนากลุ่มออนไลน์ (Online Focus Group)

วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 ทีมวิจัยการพัฒนานวัตกรรมแพลตฟอร์มหลักสูตรและกระบวนการขยายผลการเรียนรู้ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน สำหรับสถาบันการศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการสนทนากลุ่มออนไลน์ (Online Focus Group) ตัวแทนผู้บริหาร คณาจารย์ และพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา 10 แห่ง ผู้เข้าร่วมทั้งหมดประมาณ 30 ท่าน ได้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนานวัตกรรมซึ่งเป็นการเริ่มดำเนินงานในภาคสนามระยะที่ 1 

วันที่เผยแพร่
2021-07-07
ผู้เผยแพร่
admin