วัตถุประสงค์

  • จุดประสงค์ ที่ 1

    พัฒนาระบบการบริการการแพทย์ผู้ป่วย/ผู้บาดเจ็บในภาวะฉุกเฉินอย่างบูรณากรและการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อ่านต่อ คลิก

    และนวัตกรรมทางการแพทย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบบริการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินอย่างครบวงจรและครอบคลุมในระบบบริการสุขภาพทั้งPre-hospital,Intra-hospital/Inter-hospitalและPost-hospitalในเครือข่ายของโรงพยาบาลการส่งต่อผู้ป่วย/ผู้บาดเจ็บในจังหวัดเชียงใหม่และการส่งต่อผู้ป่วยกลับสู่ชุมชนทั้งนี้จะมีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางระบบฐานข้อมูลเฉพาะและระบบการรายงานติดตามและประเมินผลเพื่อสร้างต้นแบบของการจัดระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินก่อนจะนำไปขยายผลในพื้นที่ในเขตภาคเหนือตอนบนและทั่วประเทศ

  • จุดประสงค์ ที่ 2

    พัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบบริการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินอย่างครบวงจร อ่านต่อ คลิก

    ที่จำเป็นต่อระบบการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินทั้งPre-hospital,Intra-hospital/Inter-hospitalและPost-hospital

our services

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอรับข้อเสนอโครงการ ปี 2

read more

ดาวน์โหลดตัวอย่างและแบบฟอร์มรายงานฉบับสมบูรณ์

read more

ส่งรายงานความก้าวหน้า

Progress report

read more

Dashboard

Statistics and Data analytic

read more

กิจกรรม

Activties

read more

ส่งข้อเสนอโครงการปี 2

read more

แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า (รายงวด 4 เดือน)

read more

แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าโครงการ (กิจกรรม)

read more

คู่มือ โปรแกรมและเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ ปี 1

read more

ข่าวประชาสัมพันธ์


โครงการการพัฒนารูปแบบกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ในเทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จัดการสนทนากลุ่ม2 ณ ศูนย์แพทย์ จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 17 กันยายน 2564 โครงการการพัฒนารูปแบบกระบวนการมีส่... อ่านต่อคลิก

โครงการการพัฒนารูปแบบกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ในเทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จัดการสนทนากลุ่ม ศูนย์บริการสุขภาพที่1 เทศบาลนครขอนแก่น

วันที่ 16 กันยายน 2564 โครงการการพัฒนารูปแบบกระบวนการมีส่... อ่านต่อคลิก

คณะทำงานติดตามและประเมินผลโครงการย่อยฯ จัดการประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าของแต่ละโครงการย่อย

วันที่ 15 กันยายน 2564 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชีย... อ่านต่อคลิก

การประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัยครั้งที่ 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใต้การศึกษาวิจัยการพัฒนาระบบบริการเพื่อการดูแลภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และ สาธารณสุขอย่างครบวงจรปี 2

วันที่ 14 กันยายน 2564 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชีย... อ่านต่อคลิก

โครงการการถอดบทเรียนการบริหารจัดการการแพร่ระบาดของ COVID-19 กรณีโรงพยาบาลสนามจังหวัดเชียงใหม่ จัดการประชุมถอดบทเรียนโรงพยาบาลสนามของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลแม่คือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น. โครงการการถ... อ่านต่อคลิก

โครงการพัฒนาต้นแบบระบบการฟื้นฟูในผู้ป่วยบาดเจ็บ จังหวัดขอนแก่น จัดประชุมร่วมกับนักกายภาพบำบัด ในจังหวัดขอนแก่น วิเคราะห์ข้อมูล ดำเนินการส่งต่อคนไข้ได้ต่อเนื่องและเตรียมความพร้อมงานวิจัย

โครงการพัฒนาต้นแบบระบบการฟื้นฟูในผู้ป่วยบาดเจ็บ จังหวัดขอ... อ่านต่อคลิก

โครงการการพัฒนารูปแบบกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน จ.ขอนแก่น ประชุมคืนข้อมูลและทำ focus group ศูนย์แพทย์หนองใหญ่ การเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉินในเขตเทศบาลนครขอนแก่น

ในวันที่ 10 กันยายน 2564 โครงการการพัฒนารูปแบบกระบวนการมี... อ่านต่อคลิก

โครงการการถอดบทเรียนการบริหารจัดการการแพร่ระบาดของ COVID-19 กรณีโรงพยาบาลสนามจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการถอดบทเรียนหน่วยงาน ที่มีส่วนร่วมดำเนินงานโรงพยาบาลสนามเรือนจำกลางเชียงใหม่ อำเภอแม่แตง

วันที่ 7 กันยายน 2564 : โครงการการถอดบทเรียนการบริหารจัดก... อ่านต่อคลิก

จากวันนั้นถึงวันนี้

โครงการมุ่งเน้นพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบบริการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินอย่างครบวงจรทั้ง Pre-hospital,Intra-hospital/Inter-hospital และ Post-hospital ให้มีประสิทธิภาพเป็นการคุ้มครองสิทธิผู้ป่วยเป็นการขยายบริการห้องฉุกเฉินออกไปนอกโรงพยาบาลเข้าสู่ชุมชนและสามารถเป็นต้นแบบที่ดีและขยายสู่พื้นที่อื่นๆต่อไป

2

ปี secsi project

32

mini projects

30

morethan Areas

60

morethan documents

720

Days Finished

SECSI Presentation

โครงการวิจัยการพัฒนาระบบบริการเพื่อการดูแล ภาวะฉุกเฉิน ด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างครบวงจร (พบฉ)