วัตถุประสงค์

  • จุดประสงค์ ที่ 1

    พัฒนาระบบการบริการการแพทย์ผู้ป่วย/ผู้บาดเจ็บในภาวะฉุกเฉินอย่างบูรณากรและการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อ่านต่อ คลิก

    และนวัตกรรมทางการแพทย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบบริการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินอย่างครบวงจรและครอบคลุมในระบบบริการสุขภาพทั้งPre-hospital,Intra-hospital/Inter-hospitalและPost-hospitalในเครือข่ายของโรงพยาบาลการส่งต่อผู้ป่วย/ผู้บาดเจ็บในจังหวัดเชียงใหม่และการส่งต่อผู้ป่วยกลับสู่ชุมชนทั้งนี้จะมีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางระบบฐานข้อมูลเฉพาะและระบบการรายงานติดตามและประเมินผลเพื่อสร้างต้นแบบของการจัดระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินก่อนจะนำไปขยายผลในพื้นที่ในเขตภาคเหนือตอนบนและทั่วประเทศ

  • จุดประสงค์ ที่ 2

    พัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบบริการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินอย่างครบวงจร อ่านต่อ คลิก

    ที่จำเป็นต่อระบบการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินทั้งPre-hospital,Intra-hospital/Inter-hospitalและPost-hospital

our services

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอรับข้อเสนอโครงการ ปี 2

read more

ดาวน์โหลดตัวอย่างและแบบฟอร์มรายงานฉบับสมบูรณ์

read more

ส่งรายงานความก้าวหน้า

Progress report

read more

Dashboard

Statistics and Data analytic

read more

กิจกรรม

Activties

read more

ส่งข้อเสนอโครงการปี 2

read more

แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า (รายงวด 4 เดือน)

read more

แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าโครงการ (กิจกรรม)

read more

คู่มือ โปรแกรมและเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ ปี 1

read more

ข่าวประชาสัมพันธ์


การอบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคการเขียนรายงานวิจัย R&D ครั้งที่ 2"

วันที่ 14 ตุลาคม 2564 รศ.ดร.วราภรณ์ บุญเชียง ผู้จัดการหน่... อ่านต่อคลิก

การประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัยครั้งที่ 2 ภาคเหนือ ภายใต้การศึกษาวิจัยการพัฒนาระบบบริการเพื่อการดูแลภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และ สาธารณสุขอย่างครบวงจรปี 2

วันที่ 12 ตุลาคม 2564 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียง... อ่านต่อคลิก

การประชุมโครงการวิจัยยกระดับการรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเร่งด่วน ในผู้ป่วยที่มาโรงพยาบาลด้วยรถพยาบาลฉุกเฉินที่แผนกฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น

วันที่ 11 ตุลาคม 2564 โครงการพัฒนาระบบการรักษาผู้ป่วยโรคห... อ่านต่อคลิก

โครงการการพัฒนาต้นแบบเพื่อพัฒนาศักยภาพครอบครัวและชุมชนในการดูแลผู้ป่วยที่รอดชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมองในระยะยาว จัดการประชุมเพื่อคืนข้อมูลพื้นที่วิจัย

ในวันที่ 9 ตุลาคม 2564 โครงการการพัฒนาต้นแบบเพื่อพัฒนาศัก... อ่านต่อคลิก

โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อลดระยะเวลาของการให้ยาละลายลิ่มเลือดสำหรับผู้ป่วยทางด่วนโรคหลอดเลือดสมอง พัฒนา app stroke timer

โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อลดระยะเวลาของการให้ยาละลายลิ่มเล... อ่านต่อคลิก

โครงการ 2.1 และ โครงการที่ 2.2 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใต้การศึกษาวิจัยการพัฒนาระบบบริการเพื่อการดูแลฯปี 2 ร่วมกันพัฒนา native app และอยู่ในขั้นตอนการพัฒนา

โครงการที่ 2.1 โครงการพัฒนาระบบการรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือ... อ่านต่อคลิก

การประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัยครั้งที่ 2 ภาคใต้ ภายใต้การศึกษาวิจัยการพัฒนาระบบบริการเพื่อการดูแลภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และ สาธารณสุขอย่างครบวงจรปี 2

วันที่ 4 ตุลาคม 2564 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใ... อ่านต่อคลิก

โครงการวิจัยการพัฒนาระบบบริการเพื่อการดูแลภาวะฉุกเฉินฯ ภาคใต้ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การวิเคราะห์และการใช้ข้อมูล (Data Analysis and Utilization)" โดยมีตัวแทนโครงการ เข้าร่วมอบรม

วันที่ 16 กันยายน 2564 โครงการวิจัยการพัฒนาระบบบริการเพื่... อ่านต่อคลิก

จากวันนั้นถึงวันนี้

โครงการมุ่งเน้นพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบบริการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินอย่างครบวงจรทั้ง Pre-hospital,Intra-hospital/Inter-hospital และ Post-hospital ให้มีประสิทธิภาพเป็นการคุ้มครองสิทธิผู้ป่วยเป็นการขยายบริการห้องฉุกเฉินออกไปนอกโรงพยาบาลเข้าสู่ชุมชนและสามารถเป็นต้นแบบที่ดีและขยายสู่พื้นที่อื่นๆต่อไป

2

ปี secsi project

32

mini projects

30

morethan Areas

60

morethan documents

720

Days Finished

SECSI Presentation

โครงการวิจัยการพัฒนาระบบบริการเพื่อการดูแล ภาวะฉุกเฉิน ด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างครบวงจร (พบฉ)