วัตถุประสงค์

  • จุดประสงค์ ที่ 1

    พัฒนาระบบการบริการการแพทย์ผู้ป่วย/ผู้บาดเจ็บในภาวะฉุกเฉินอย่างบูรณากรและการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อ่านต่อ คลิก

    และนวัตกรรมทางการแพทย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบบริการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินอย่างครบวงจรและครอบคลุมในระบบบริการสุขภาพทั้งPre-hospital,Intra-hospital/Inter-hospitalและPost-hospitalในเครือข่ายของโรงพยาบาลการส่งต่อผู้ป่วย/ผู้บาดเจ็บในจังหวัดเชียงใหม่และการส่งต่อผู้ป่วยกลับสู่ชุมชนทั้งนี้จะมีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางระบบฐานข้อมูลเฉพาะและระบบการรายงานติดตามและประเมินผลเพื่อสร้างต้นแบบของการจัดระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินก่อนจะนำไปขยายผลในพื้นที่ในเขตภาคเหนือตอนบนและทั่วประเทศ

  • จุดประสงค์ ที่ 2

    พัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบบริการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินอย่างครบวงจร อ่านต่อ คลิก

    ที่จำเป็นต่อระบบการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินทั้งPre-hospital,Intra-hospital/Inter-hospitalและPost-hospital

our services

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอรับข้อเสนอโครงการ ปี 2

read more

ดาวน์โหลดตัวอย่างและแบบฟอร์มรายงานฉบับสมบูรณ์

read more

ส่งรายงานความก้าวหน้า

Progress report

read more

Dashboard

Statistics and Data analytic

read more

กิจกรรม

Activties

read more

ส่งข้อเสนอโครงการปี 2

read more

แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า (รายงวด 4 เดือน)

read more

แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าโครงการ (กิจกรรม)

read more

คู่มือ โปรแกรมและเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ ปี 1

read more

ข่าวประชาสัมพันธ์


ทีมวิจัยลงพื้นที่เชื่อม HIS โปรแกรม Speedy ER plus โรงพยาบาลสันกำแพงและโรงพยาบาลแม่วาง

วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ทีมวิจัยลงพื้นที่เชื่อม HIS โปรแกร... อ่านต่อคลิก

โครงการวิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาการเรียนรู้สำหรับอาสาสมัครการแพทย์ฉุกเฉินของจังหวัดเชียงราย จัดการอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐานสำหรับอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์

วันที่ 18 กรกฎาคม 2564 นพ.วัชรพงษ์ คำหล้า นายแพทย์สาธาร... อ่านต่อคลิก

โครงการวิจัยการพัฒนาระบบบริการเพื่อการดูแลภาวะฉุกเฉินฯ ภาคใต้ จัดอบรมถอดบทเรียนและให้ความรู้เทคนิคการเขียนรายงานวิจัย R&D ครั้งที่ 1

วันที่ 18 กรกฎาคม 2564 โครงการวิจัยการพัฒนาระบบบริการเพื่... อ่านต่อคลิก

โครงการรูปแบบการพัฒนาการเรียนรู้สำหรับอาสาสมัครการแพทย์ฉุกเฉินของจังหวัดเชียงราย จัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบอินเตอร์เนต เพื่อพัฒนาหลักสูตรการอบรมอาสาสมัครการแพทย์ฉุกเฉิน

วันที่ 13 ก.ค. 2564 : โครงการวิจัยเรื่อง "รูปแบบการพัฒนาก... อ่านต่อคลิก

ทีมวิจัยลงพื้นที่เตรียมความพร้อมในการติดตั้งการใช้งานโปรแกรม Speedy ER plus โรงพยาบาลดอยสะเก็ด และโรงพยาบาลสารภี

วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 ทีมวิจัยลงพื้นที่เตรียมความพร้อมใน... อ่านต่อคลิก

การอบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคการเขียนรายงานวิจัย R&D"

วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 รศ.ดร.วราภรณ์ บุญเชียง ... อ่านต่อคลิก

การประชุมหารือประเด็นงานการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19

วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียง... อ่านต่อคลิก

ทีมวิจัยการพัฒนานวัตกรรมแพลตฟอร์มหลักสูตรและกระบวนการขยายผลการเรียนรู้ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน สำหรับสถาบันการศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมดำเนินการสนทนากลุ่มออนไลน์ (Online Focus Group)

วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 ทีมวิจัยการพัฒนานวัตกรรมแพลตฟอร์มหล... อ่านต่อคลิก

จากวันนั้นถึงวันนี้

โครงการมุ่งเน้นพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบบริการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินอย่างครบวงจรทั้ง Pre-hospital,Intra-hospital/Inter-hospital และ Post-hospital ให้มีประสิทธิภาพเป็นการคุ้มครองสิทธิผู้ป่วยเป็นการขยายบริการห้องฉุกเฉินออกไปนอกโรงพยาบาลเข้าสู่ชุมชนและสามารถเป็นต้นแบบที่ดีและขยายสู่พื้นที่อื่นๆต่อไป

2

ปี secsi project

32

mini projects

30

morethan Areas

60

morethan documents

720

Days Finished

SECSI Presentation

โครงการวิจัยการพัฒนาระบบบริการเพื่อการดูแล ภาวะฉุกเฉิน ด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างครบวงจร (พบฉ)