วัตถุประสงค์

  • จุดประสงค์ ที่ 1

    พัฒนาระบบการบริการการแพทย์ผู้ป่วย/ผู้บาดเจ็บในภาวะฉุกเฉินอย่างบูรณากรและการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อ่านต่อ คลิก

    และนวัตกรรมทางการแพทย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบบริการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินอย่างครบวงจรและครอบคลุมในระบบบริการสุขภาพทั้งPre-hospital,Intra-hospital/Inter-hospitalและPost-hospitalในเครือข่ายของโรงพยาบาลการส่งต่อผู้ป่วย/ผู้บาดเจ็บในจังหวัดเชียงใหม่และการส่งต่อผู้ป่วยกลับสู่ชุมชนทั้งนี้จะมีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางระบบฐานข้อมูลเฉพาะและระบบการรายงานติดตามและประเมินผลเพื่อสร้างต้นแบบของการจัดระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินก่อนจะนำไปขยายผลในพื้นที่ในเขตภาคเหนือตอนบนและทั่วประเทศ

  • จุดประสงค์ ที่ 2

    พัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบบริการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินอย่างครบวงจร อ่านต่อ คลิก

    ที่จำเป็นต่อระบบการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินทั้งPre-hospital,Intra-hospital/Inter-hospitalและPost-hospital

our services

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอรับข้อเสนอโครงการ ปี 2

read more

ดาวน์โหลดตัวอย่างและแบบฟอร์มรายงานฉบับสมบูรณ์

read more

ส่งรายงานความก้าวหน้า

Progress report

read more

Dashboard

Statistics and Data analytic

read more

กิจกรรม

Activties

read more

ส่งข้อเสนอโครงการปี 2

read more

แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า (รายงวด 4 เดือน)

read more

แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าโครงการ (กิจกรรม)

read more

คู่มือ โปรแกรมและเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ ปี 1

read more

ข่าวประชาสัมพันธ์


โครงการพัฒนารูปแบบการยกระดับคุณภาพการบริการพยาบาลห้องฉุกเฉินจังหวัดขอนแก่น และทีมวิจัยจังหวัดขอนแก่น ออกเยี่ยมเสริมพลังผลลัพธ์โครงการวิจัย โรงพยาบาลชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 3 ธันวาคม 2564 โครงการพัฒนารูปแบบการยกระดับคุณภาพก... อ่านต่อคลิก

โครงการพัฒนารูปแบบการยกระดับคุณภาพการบริการพยาบาลห้องฉุกเฉินจังหวัดขอนแก่น และทีมวิจัยจังหวัดขอนแก่น ออกเยี่ยมเสริมพลังผลลัพธ์โครงการวิจัย โรงพยาบาลบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 โครงการพัฒนารูปแบบการยกระดับคุณภาพก... อ่านต่อคลิก

จังหวัดขอนแก่น จัดการอบรมการเขียนรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ รูปแบบการวิจัยและพัฒนา (R&D)

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 จังหวัดขอนแก่นจัดอบรมเชิงปฏิบัติ... อ่านต่อคลิก

กิจกรรมอบรมและแลกเปลี่ยนการใช้โปรแกรม Speedy ER plus สำหรับการคัดกรองผู้ป่วยฉุกเฉิน

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมเบญจมาศ โรงพยาบาลสัน... อ่านต่อคลิก

โครงการการพัฒนาต้นแบบเพื่อพัฒนาศักยภาพครอบครัวและชุมชนในการดูแลผู้ป่วยที่รอดชีวิต จากโรคหลอดเลือดสมองในระยะยาว ประชาพิจารณ์ รูปแบบระบบการบริการศูนย์จิตอาสาพาเบิ่งแยงผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงที่ตำบลโนนท่อ

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 โครงการการพัฒนาต้นแบบเพื่อพัฒนาศ... อ่านต่อคลิก

สสจ.เชียงราย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการนำเสนอผลการวิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาการเรียนรู้สำหรับอาสาสมัครการแพทย์ฉุกเฉินของจังหวัดเชียงราย” พร้อมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

วันนี้ (23 พ.ย.64) เวลา 09.00 น. ที่โรงแรมคงการ์เด้นท์วิว... อ่านต่อคลิก

กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพพยาบาลประจำหอผู้ป่วย และพยาบาล รพ.สต. ในการให้บริการบริบาลฟื้นฟูผู้ป่วยระยะกลาง เครือข่ายบริการโซน 2 จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 โครงการวิจัยรูปแบบการพัฒนาระบบกา... อ่านต่อคลิก

โครงการวิจัยรูปแบบการพัฒนาการเรียนรู้สำหรับอาสาสมัครการแพทย์ฉุกเฉินของจังหวัดเชียงราย นำเสนอผลการดำเนินงานโครงการวิจัยเรื่อง "รูปแบบการพัฒนาการเรียนรู้สำหรับอาสาสมัครการแพทย์ฉุกเฉินของจังหวัดเชียงราย"

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 โครงการวิจัยรูปแบบการพัฒนาการเรี... อ่านต่อคลิก

จากวันนั้นถึงวันนี้

โครงการมุ่งเน้นพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบบริการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินอย่างครบวงจรทั้ง Pre-hospital,Intra-hospital/Inter-hospital และ Post-hospital ให้มีประสิทธิภาพเป็นการคุ้มครองสิทธิผู้ป่วยเป็นการขยายบริการห้องฉุกเฉินออกไปนอกโรงพยาบาลเข้าสู่ชุมชนและสามารถเป็นต้นแบบที่ดีและขยายสู่พื้นที่อื่นๆต่อไป

2

ปี secsi project

32

mini projects

30

morethan Areas

60

morethan documents

720

Days Finished

SECSI Presentation

โครงการวิจัยการพัฒนาระบบบริการเพื่อการดูแล ภาวะฉุกเฉิน ด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างครบวงจร (พบฉ)