Our Projects


ลำดับที่ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ / หน่วยงาน รอบที่ infographic Video
1 โครงการพัฒนาระบบบริการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขแบบไร้รอยต่อจังหวัดเชียงใหม่ในยุค 4.0 นายแพทย์ชาญชัย พจมานวิพุธ, โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ 1
2 โครงการการพัฒนาระบบเชื่อมโยงโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับบริการเพื่อการดูแลภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์ และสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่ นายแพทย์วรัญญู  จำนงประสาทพร, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 2
3 โครงการพัฒนาระบบโรงพยาบาลหนึ่่งเดียวในกลุ่มเครือบริการที่ 2 จังหวัดเชียงใหม่ นายแพทย์วรวุฒิ  โฆวัชรกุล, โรงพยาบาลสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1
4 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลการแพทย์ฉุกเฉินอย่างไร้รอยต่อและคุณภาพบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ด้านหลอดเลือดสมอง หลอดเลือดหัวใจ และอุบัติเหตุจราจร จังหวัดเชียงราย นายแพทย์สมศักดิ์ อุทัยพิบูลย์, โรงพยาบาลศูนย์เชียงรายประชานุเคราะห์ จังหวัดเชียงราย 2
5 โครงการประเมินระบบสารสนเทศการจัดบริการ เพื่อการดูแลภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างครบวงจรปีที่ 1 ผศ.ดร. พุดตาน พันธุเณร, คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร 3
6 โครงการการพัฒนาเทคโนโลยีระบบการเฝ้าระวังโรค การจัดการข้อมูลทางยุทธศาสตร์ และการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขจากโรคติดต่อระดับจังหวัด ดร.กรรณิการ์ อินต๊ะวงศ์, คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3
7 โครงการพัฒนาแผนการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขจากการระบาดของโรค  COVID-19 แบบบูรณาการระดับจังหวัด ดร.สินีนาฏ ชาวตระการ, คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3
8 เครื่องวัดสัญญาณชีพพื้นฐานและระบบการระบุพิกัด พร้อมการสื่อสารแบบไร้สายสำหรับรถฉุกเฉิน รศ.ดร.นิพนธ์  ธีรอำพน, สถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1
9 โครงการพัฒนาศักยภาพหน่วยกู้ชีพ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดบริการ การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินก่อนเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล นายแพทย์สัมพันธ์  ก๋องเงิน, โรงพยาบาลจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 1
10 โครงการพัฒนาระบบและศักยภาพของอาสาฉุกเฉินชุมชนในเขตเมืองเพื่อการช่วยเหลือเบื้องต้นเมื่อเกิด ภาวะฉุกเฉินในผู้สูงอายุ นายแพทย์พีระศักดิ์ เลิศตระการนนท์, ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2
11 โครงการผลิตต้นแบบอาสาสมัครฉุกเฉินเพื่อดูแลชุมชน (Trainer of the training) นายแพทย์วิชญ์  สิริโรจน์พร, โรงพยาบาลฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 1
12 โครงการพัฒนาระบบการดูแลการเจ็บป่วยฉุกเฉินที่ครบวงจรในระดับตำบล ชุมชนชาติพันธุ์พื้นที่สูง นายธนกฤต จินดาภัทร์, สำนักงานสาธารณสุขอำเภอฝาง 3
13 โครงการพัฒนาระบบแผนที่ออนไลน์ตำแหน่ง เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า นาย ปริทัศน์ ชัยเจริญวรรณ ,เด็กชาย ปิตุภูมิ ชัยเจริญวรรณ 3
14 โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินที่ห้องฉุกเฉิน นายแพทย์วิรัช  กลิ่บัวแย้ม, โรงพยาบาลสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 1
15 โครงการพัฒนาบริการประเมินแบบรวดเร็วสำหรับผู้ป่วยสูงอายุ ที่ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล นายแพทย์ปาณัสม์ เจษฎาพร, ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1
16 โครงการสร้างระบบประเมินระดับวิกฤติเพื่อสร้าง แนวปฏิบัติการแจ้งทีมแพทย์ที่มีประสิทธิภาพสำหรับการจัดการการรักษาผู้ป่วยภาวะฉุกเฉินผ่านอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ ผศ.ดร.นพพล  ชูศรี, วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2
17 โครงการพัฒนาการเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ในพื้นที่ทุรกันดาร อำเภออมก๋อย นายแพทย์จักรชัย ติตตะบุตร, โรงพยาบาลอมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 2
18 โครงการยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินของพนักงานขับรถพยาบาล และสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย พนักงานขับรถพยาบาล นางพัชรากาญน์ คงทวีพันธ์, สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่ 1
19 โครงการพัฒนาระบบเชื่อมต่อข้อมูลการส่งต่อผู้ป่วยอย่างง่ายของกลุ่มโรงพยาบาลเครือข่ายสายใต้M1 นายแพทย์เอกวิทย์  เอี่ยมทองอินทร์, โรงพยาบาลจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 2
20 โครงการพัฒนาระบบบริการ การบริบาลฟื้นฟูผู้ป่วยระยะกลาง จังหวัดเชียงใหม่ นางจามจุรีย์ เลิศจันทร์, สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่ 1
21 โครงการพัฒนาระบบการเชื่อมโยงบริการที่ไร้รอยต่อ ในการดูแลผู้ป่วยภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์ และสาธารณสุขและการดูแลต่อเนื่องระดับอำเภอ นางสาวทัศนีย์  บุญเป็ง, โรงพยาบาลดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 2
22 โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุที่เป็นกลุ่มเสี่ยงและผู้ป่วยสูงอายุที่มีกระดูกสะโพกหักโดยอาสาสมัครสาธารณสุขและผู้ดูแลในพื้นที่จังหวัดน่าน นายแพทย์วรพงษ์ สุจริตพงษ์พันธ์, โรงพยาบาลน่าน  จังหวัดน่าน 2
23 โครงการการสื่อสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรับรู้ของ ประชาชนในการพัฒนาระบบบริการเพื่อการดูแลภาวะฉุกเฉิน ด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างครบวงจร รศ. ธีรภัทร  วรรณฤมล, คณะการสื่อสารมวลชน  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1
24 โครงการพัฒนาระบบความปลอดภัยและความรอบรู้ด้านสุขภาพเกี่ยวกับการช่วยเหลือในภาวะฉุกเฉินสำหรับนักวิ่ง ดร.ภคินี อริยะ, ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2
25 โครงการสร้างพื้นฐานการช่วยฟื้นคืนชีพให้ฝังรากลึก ในระดับประชาชน นายแพทย์บวร วิทยชำนาญกุล, ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1
26 โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านการช่วยเหลือ ผู้ป่วยฉุกเฉินเบื้องต้น นางพัชรากาญจน์ คงทวีพันธ์, กลุ่มงานโรคไม่ติดต่อสุขภาพจิตและยาเสพติด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 2
27 โครงการวิจัยและพัฒนาระบบการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อป้องกันการเจ็บป่วยฉุกเฉินจากโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้สูงอายุโดยชุมชนมีส่วนร่วม ดร.พิมพ์พิสาข์ จอมศรี, คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย จังหวัดเชียงราย 2
28 โครงการวิจัยและพัฒนาโปรแกรมการเรียนรู้และกระบวนการถ่ายทอดความรู้ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน เชิงสร้างสรรค์อย่างมีส่วนร่วม จังหวัดเชียงราย นายเกรียงศักดิ์ ยุทโท, โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ 1 จังหวัดเชียงราย 3
29 โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนในการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น โรงพยาบาลจอมทอง พญ.ประภา บุตรต๊ะ, แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉินประจำห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 3
30 โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนในการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น โรงพยาบาลสันป่าตอง นางปริญญาลักษณ์ ไตรสัตยกุล, โรงพยาบาลสันป่าตอง 3
31 โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนในการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น โรงพยาบาลสันทราย นายแพทย์วรวุฒิ โฆวัชรกุล, โรงพยาบาลสันทราย 3
32 โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนในการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น โรงพยาบาลฝาง นายแพทย์วิชญ์ สิริโรจน์พร, โรงพยาบาลฝาง 3
33 โครงการพัฒนาระบบการคัดกรองผู้ป่วยอัจฉริยะ อย่างไร้รอยต่อ SPEEDY ER PLUS อ.ดร.กรรณิการ์ อินต๊ะวงศ์, คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3