คณะสาธารณสุขศาตร์

โครงการวิจัย การพัฒนาระบบบริการ การดูแลภาวะฉุกเฉิน ด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่ครบวงจร

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

053-942504

secscmu@gmail.com

ข้อมูลติดต่อ


ประธานแผนงานระบบบริการสุขภาพ

ชื่อ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์

EMAIL suwat.c@cmu.ac.th

ติดต่อด้านข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับโครงการวิจัย

ชื่อ นัฐกานต์ อัศวแก้วฟ้า

เบอร์โทร 053-942522

ติดต่อด้านข้อเสนอโครงการ, สัญญาโครงการ และรายงานความก้าวหน้า

ชื่อ ธัญนันท์ ราชภัณฑ์

เบอร์โทร 053-942522

ติดต่อด้านการเงิน

ชื่อ ณัฐนรี หมื่นแก้ว

เบอร์โทร 053-942504

ติดต่อด้านการพัสดุ

ชื่อ ปิยวรรณ เครือสาร

เบอร์โทร 053-942504

ติดต่อด้านระบบสารสนเทศและเว็บไซด์ WWW.THESECSI.NET

ชื่อ อรุณวดี กรรมสิทธิ์

เบอร์โทร 053-942504