ข้อเสนอโครงการ ปีที่ 2 Zone ภาคใต้

ลำดับที่ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ / หน่วยงาน รอบที่ infographic Video
1 ชุดโครงการที่ 1 การพัฒนาระบบการป้องกันอุบัติเหตุโดยมีชุมชนเป็นฐาน : แบบบูรณาการเชิงพื้นที่ นายแพทย์เดชา แซ่หลี โรงพยาบาลเทพา 1
2 โครงการย่อยที่ 1.1 การพัฒนาระบบการป้องกันอุบัติเหตุโดยมีชุมชนเป็นฐาน: กรณีศึกษาจังหวัดภูเก็ต นายแพทย์ ชูชาติ นิจวัฒนา โรงพยาบาลฉลอง 1
3 โครงการย่อยที่ 1.2 การพัฒนาระบบการป้องกันอุบัติเหตุโดยมีชุมชนเป็นฐาน: กรณีศึกษาจังหวัดสงขลา นายแพทย์เดชา แซ่หลี โรงพยาบาลเทพา 1
4 โครงการย่อยที่ 1.3 การพัฒนาระบบการป้องกันอุบัติเหตุโดยมีชุมชนเป็นฐาน: กรณีศึกษาจังหวัดนราธิวาส นายฮิชาม อาแว คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 1
5 ชุดโครงการที่ 2 การพัฒนาต้นแบบหลักสูตรและระบบจัดการภาวะฉุกเฉินทางทะเล รองศาสตราจารย์ นพ.ประสิทธิ์ วุฒิสุทธิเมธาวี ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
6 ชุดโครงการที่ 3 การพัฒนาช่องทางพิเศษในการเข้าถึงบริการและยกระดับศักยภาพเพื่อเสริมระบบการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสุขภาพชายแดนใต้ นายแพทย์รุซตา สาและ โรงพยาบาลปัตตานี 1
7 โครงการย่อยที่ 3.1 การพัฒนานวัตกรรม EMSPlus บนแพลตฟอร์มออนไลน์ สำหรับการแจ้งรายละเอียดของผู้ป่วยภาวะจำเป็นเร่งด่วน และเสริมระบบ จัดการภาวะฉุกเฉินทางสุขภาพในพื้นที่ชายแดนใต้ รศ.ดร.ประณีต ส่งวัฒนา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
8 โครงการย่อยที่ 3.2 การยกระดับศักยภาพในการปฏิบัติการฉุกเฉินของหน่วย ปฏิบัติการฉุกเฉินระดับสูงในพื้นที่ชายแดนใต้ ดร.ภัคณัส วีรขจร วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา 1
9 ชุดโครงการที่ 4 การพัฒนาระบบการดูแลภาวะฉุกเฉินในผู้สูงอายุอย่างครบวงจรในพื้นที่ภาคใต้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลัพณา กิจรุ่งโรจน์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
10 โครงการย่อยที่ 4.1 การพัฒนาระบบสนับสนุนการช่วยฟื้นคืนชีพผู้สูงอายุสำหรับผู้ดูแลในชุมชน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประดิษฐ์พร พงศ์เตรียง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 1
11 โครงการย่อยที่ 4.2 การพัฒนานวัตกรรมการจัดการตนเองโดยผสมผสานเทคโนโลยีบริการสุขภาพทางไกลในผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทรา พรหมน้อย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
12 โครงการย่อยที่ 4.3 การพัฒนารูปแบบการเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉินของผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลัพณา กิจรุ่งโรจน์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
13 โครงการย่อยที่ 4.4 การพัฒนารูปแบบการวางแผนจำหน่ายและการดูแลต่อเนื่องโดยทีมสหวิชาชีพสำหรับผู้ป่วยสูงอายุหลังจากภาวะหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. หทัยรัตน์ แสงจันทร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
14 โครงการย่อยที่ 4.5 โปรแกรมการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสุขภาพในระยะเปลี่ยนผ่านเพื่อลดการเข้ารับการรักษาซ้ำในแผนกฉุกเฉินของผู้สูงอายุที่มีภาวะหายใจลำบาก รศ.ดร.ประณีต ส่งวัฒนา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
15 โครงการย่อยที่ 4.6 การพัฒนารูปแบบบริการสุขภาพในการสร้างกระบวนการกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนสำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในวิถีใหม่ (New normal) ด้วยเทคโนโลยีการให้คำปรึกษาออนไลน์ (Tele-consultatio แพทย์หญิงพัชรี พุทธชาติ โรงพยาบาลสงขลา 1
16 ชุดโครงการที่ 5 การพัฒนาคุณภาพการดูแลและผลลัพธ์ของการจัดการภาวะฉุกเฉินแบบมุ่งเป้าเฉพาะโรค ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินตนา ดำเกลี้ยง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
17 โครงการย่อย 5.1 การพัฒนาระบบการดูแลผู้บาดเจ็บรุนแรงหลายระบบในภาวะวิกฤตและส่งต่อมายังโรงพยาบาลศูนย์ภาคใต้ นางสหัธยา แก้วพิบูลย์ โรงพยาบาลหาดใหญ่ 1
18 โครงการย่อย 5.2 การพัฒนารูปแบบการดูแลต่อเนื่องในผู้ป่วยบาดเจ็บรุนแรงหลายระบบจากโรงพยาบาลสู่ชุมชน อาจารย์ ดร.เกสร พรมเหล็ก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
19 โครงการย่อย 5.3 การพัฒนาระบบการเฝ้าระวังโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจในกลุ่มผู้ป่วย NCDs และการจัดบริการการแพทย์ฉุกเฉินในระยะก่อนถึงโรงพยาบาล: เครือข่ายสุขภาพอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา นางสาวมลฑา อินกะโผะ โรงพยาบาลเทพา 1
20 โครงการย่อย 5.4 การพัฒนาระบบการดูแลต่อเนื่องผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจจากโรงพยาบาลสู่ชุมชน นางสาวพัชรี พร้อมมูล โรงพยาบาลหาดใหญ่ 1
21 โครงการย่อย 5.5 การพัฒนาระบบการเฝ้าระวังและดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดทุกระยะของการดูแล ตั้งแต่ระยะก่อนถึงโรงพยาบาล ในโรงพยาบาล และกลับสู่ชุมชน นางอรอุมา มะกรูดทอง งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลหาดใหญ่ 1
22 ชุดโครงการที่ 6 การพัฒนาสมรรถนะ มาตรฐาน และระบบการจัดการดูแลแบบชุมชนเป็นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมและรับมือในภาวะฉุกเฉินจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ในพื้นที่เสี่ยง ดร.วริศรา โสรัจจ์ คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 1
23 โครงการย่อยที่ 6.1 Smart First Responder (Prevention and Preparedness) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตรีนุช พุ่มมณี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
24 โครงการย่อยที่ 6.2 Smart Standard of Practices (SOPs) and Smart Tools ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตรีนุช พุ่มมณี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
25 โครงการย่อยที่ 6.3 Smart Referral System: การพัฒนาระบบเตรียมความพร้อม เฝ้าระวัง และตอบสนองเมื่อเกิดเหตุการระบาดซ้ำของ COVID-19 (Surviellance Preparedness and Response Team: SPRT) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติวรรณ ปุรินทราภิบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
26 โครงการย่อยที่ 6.4 Smart Tracking System: การพัฒนาระบบการติดตามและเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงและผู้ติดเชื้ออย่างครบวงจร นายแพทย์อนุรักษ์ สารภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา 1