วัตถุประสงค์

  • จุดประสงค์ ที่ 1

    พัฒนาระบบการบริการการแพทย์ผู้ป่วย/ผู้บาดเจ็บในภาวะฉุกเฉินอย่างบูรณากรและการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อ่านต่อ คลิก

    และนวัตกรรมทางการแพทย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบบริการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินอย่างครบวงจรและครอบคลุมในระบบบริการสุขภาพทั้งPre-hospital,Intra-hospital/Inter-hospitalและPost-hospitalในเครือข่ายของโรงพยาบาลการส่งต่อผู้ป่วย/ผู้บาดเจ็บในจังหวัดเชียงใหม่และการส่งต่อผู้ป่วยกลับสู่ชุมชนทั้งนี้จะมีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางระบบฐานข้อมูลเฉพาะและระบบการรายงานติดตามและประเมินผลเพื่อสร้างต้นแบบของการจัดระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินก่อนจะนำไปขยายผลในพื้นที่ในเขตภาคเหนือตอนบนและทั่วประเทศ

  • จุดประสงค์ ที่ 2

    พัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบบริการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินอย่างครบวงจร อ่านต่อ คลิก

    ที่จำเป็นต่อระบบการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินทั้งPre-hospital,Intra-hospital/Inter-hospitalและPost-hospital

our services

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอรับข้อเสนอโครงการ ปี 2

read more

ดาวน์โหลดตัวอย่างและแบบฟอร์มรายงานฉบับสมบูรณ์

read more

ส่งรายงานความก้าวหน้า

Progress report

read more

Dashboard

Statistics and Data analytic

read more

กิจกรรม

Activties

read more

ส่งข้อเสนอโครงการปี 2

read more

แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า (รายงวด 4 เดือน)

read more

แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าโครงการ (กิจกรรม)

read more

คู่มือ โปรแกรมและเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ ปี 1

read more

ข่าวประชาสัมพันธ์


การประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารโครงการย่อย ภายใต้โครงการพัฒนาระบบบริการเพื่อการดูแลภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างครบวงจรปี 3

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 นำโดย ศ.เกียรติคุณ.นพ.สุวัฒน์ จร... อ่านต่อคลิก

รายชื่อโครงการย่อย ภายใต้โครงการ " การพัฒนาระบบริการเพื่อการดูแลภาวะฉุกเฉิน ด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างครบวงจบ (พฉบ) ปี 3"

รายชื่อโครงการย่อย ภายใต้โครงการ " การพัฒนาระบบริการเพื่อ... อ่านต่อคลิก

PDPA พ.ร.บ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เริ่ม 1 มิถุนายน 2565 นี้

PDPA พ.ร.บ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มีผลบังคับใช้ในวันที่ ... อ่านต่อคลิก

การประชุมเชิงปฎิบัติการจัดการความรู้จากบทเรียนโควิด 19

วันที่ 21 กันยายน 2565 ดร.ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบค... อ่านต่อคลิก

การประชุมวิชาการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนารูปแบบการพัฒนาระบบบริการบริบาลฟื้นฟูผู้ป่วยระยะกลางจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 20 - 21 กันยายน 2565 นายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพ... อ่านต่อคลิก

การประชุมระดมสมอง "โอกาสและความต้องการในการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินที่ครบวงจร"

วันที่ 19 กันยายน 2565 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ สุว... อ่านต่อคลิก

กระทรวง อว. ร่วมกับ สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เดินหน้าปฏิรูประบบสาธารณสุข หวังเป็นต้นแบบการขยายผลนวัตกรรมดิจิทัลสนับสนุนการบริหารจัดการโรคระบาดในพื้นที่ภาคเหนือ

วันที่ 27 สิงหาคม 2565 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์สุวั... อ่านต่อคลิก

โครงการอบรม CPR เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรทราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 90 พรรษา

วันที่ 18 สิงหาคม 2565 มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยร่วมกับจั... อ่านต่อคลิก

จากวันนั้นถึงวันนี้

โครงการมุ่งเน้นพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบบริการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินอย่างครบวงจรทั้ง Pre-hospital,Intra-hospital/Inter-hospital และ Post-hospital ให้มีประสิทธิภาพเป็นการคุ้มครองสิทธิผู้ป่วยเป็นการขยายบริการห้องฉุกเฉินออกไปนอกโรงพยาบาลเข้าสู่ชุมชนและสามารถเป็นต้นแบบที่ดีและขยายสู่พื้นที่อื่นๆต่อไป

3

ปี secsi project

45

mini projects

60

morethan Areas

120

morethan documents

1080

Days Finished

SECSI Presentation

โครงการวิจัยการพัฒนาระบบบริการเพื่อการดูแล ภาวะฉุกเฉิน ด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างครบวงจร (พบฉ)