ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด


โรงพยาบาลสันทราย จัดการประชุม “เชิงปฎิบัติการคืนข้อมูลให้กับผู้รับบริการและให...

วันที่ 26 กันยายน 2566 โรงพยาบาลสันทราย ได้จัดทำโครงการวิจัย “การพัฒนารูปแบบ... คลิกเพื่ออ่านต่อ

ดร.คเชนทร์ กองพิลาและคณะวิจัยได้นิเทศติดตาม เยี่ยมเสริมพลังการเรียน การสอนหลั...

วันที่ 4 สิงหาคม 2566 ดร.คเชนทร์ กองพิลา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยก... คลิกเพื่ออ่านต่อ

หัวหน้าศูนย์อุบัติเหตุฯ จังหวัดขอนแก่น และคณะวิจัยนิเทศติดตาม เยี่ยมเสริมพลัง...

วันที่ 3 สิงหาคม 2566 ดร.คเชนทร์ กองพิลา. ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยก... คลิกเพื่ออ่านต่อ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคการเขียนรายงานวิจัย R&D" (Workshop) ภาคตะวันออกเ...

ในระหว่างวันที่ 10 - 11 กรกฎาคม 2566 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ภายใต้โครงการวิจัยการ... คลิกเพื่ออ่านต่อ

โครงการวิจัยการพัฒนาหลักสูตรฉุกเฉินการแพทย์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดขอนแก...

วันที่ 6 กรกฎาคม 2566 ดร. อาทิตย์​ ธำรงชัยชนะ​ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท... คลิกเพื่ออ่านต่อ

การประชุมการศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระบบบริการการคัดกรองผู้ป่วยฉุกเฉินด้วยเว็...

วันที่ 26 มิถุนายน 2566 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้โครงการ... คลิกเพื่ออ่านต่อ

โครงการการพัฒนาระบบการดูแลต่อเนื่องหลังการดูแลฉุกเฉินในผู้ป่วย จังหวัดขอนแก่...

วันที่ 23 มิถุนายน 2566 โครงการการพัฒนาระบบการดูแลต่อเนื่องหลังการดูแลฉุกเฉิน... คลิกเพื่ออ่านต่อ

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการแผนงานฯ (Spearhead) ด้านสังคม แผนงานระบบบริการสุขภ...

วันที่ 19 มิถุนายน 2566 ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ นายแพทย์สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ... คลิกเพื่ออ่านต่อ

การนำเสนอรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 โครงการวิจัยปีที่ 3 ผ่านทางระบบ Zoom me...

วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยศาสตราจาร... คลิกเพื่ออ่านต่อ

โครงการการพัฒนาระบบการบริหารจัดการฐานข้อมูลสุขภาพกลางระดับจังหวัด เพื่อพัฒนาร...

วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 โครงการการพัฒนาระบบการบริหารจัดการฐานข้อมูลสุขภาพกลางร... คลิกเพื่ออ่านต่อ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคการเขียนรายงานวิจัย R&D" (Workshop) ภาคใต้ ครั้ง...

วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ภายใต้โครงการวิจัยการพัฒนาระบบบริการ... คลิกเพื่ออ่านต่อ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคการเขียนรายงานวิจัย R&D" (Workshop) ภาคเหนือ ครั...

วันที่ 26 เมษายน 2566 รศ.ดร.วราภรณ์ บุญเชียง ผู้จัดการหน่วยบริหารจัดการและส่ง... คลิกเพื่ออ่านต่อ

การอบรมหลักสูตรเทคนิคการถ่ายภาพให้สวยปัง เหมือนจ้างช่างถ่ายภาพ และการออกแบบสื...

วันที่ 20 - 21 เมษายน 2566 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมกับคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิ... คลิกเพื่ออ่านต่อ

การประชุมวิชาการสำหรับผู้ช่วยทันตแพทย์และเจ้าหน้าที่ในคลินิกทันตกรรม

วันที่ 30 มีนาคม 2566 กลุ่มงานทันตสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่... คลิกเพื่ออ่านต่อ

การประชุมวิชาการสำหรับทันตเเพทย์ "การจัดการเมื่อผู้ป่วยเกิดภาวะฉุกเฉินทางการเ...

วันที่ 30 มีนาคม 2566 กลุ่มงานทันตสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่... คลิกเพื่ออ่านต่อ

การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพยาบาล Viewer โครงการวิจัย Pattani-HIS

วันที่ 29 มีนาคม 2566 โครงการ "ผลการขยายต้นแบบระบบการจัดการข้อมูลจากแม่ข่ายโร... คลิกเพื่ออ่านต่อ

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการกู้ชีพในเครือข่ายภาคประชาชน (พระสงฆ์) ณ ว...

วันที่ 18 มีนาคม 2566 นายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงให... คลิกเพื่ออ่านต่อ

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะการให้บริการบริบาลฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยระย...

วันที่ 13-17 มีนาคม 2566 โครงการรูปแบบการพัฒนาระบบบริการบริบาลฟื้นฟูผู้ป่วยระ... คลิกเพื่ออ่านต่อ

โครงการหลักสูตรฉุกเฉินการแพทย์ในโรงเรียนมัธยมปลายจังหวัดขอนแก่น จัดอบรมเชิงปฏ...

โครงการหลักสูตรฉุกเฉินการแพทย์ในโรงเรียนมัธยมปลายจังหวัดขอนแก่น จัดอบรมเชิงปฏ... คลิกเพื่ออ่านต่อ

ทีมวิจัยการขยายผลความรู้ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม หนุนเสริมกา...

วันที่ 3 มีนาคม 2566 ทีมวิจัยการขยายผลความรู้ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน คณะศึกษาศาสต... คลิกเพื่ออ่านต่อ

ทีมวิจัยการขยายผลความรู้ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม หนุนเสริมกา...

วันที่ 3 มีนาคม 2566 ทีมวิจัยการขยายผลความรู้ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน คณะศึกษาศาสต... คลิกเพื่ออ่านต่อ

ทีมวิจัยการขยายผลความรู้ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม หนุนเสริมกา...

วันที่ 2 มีนาคม 2566 ทีมวิจัยการขยายผลความรู้ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน คณะศึกษาศาสต... คลิกเพื่ออ่านต่อ

ทีมวิจัยการขยายผลความรู้ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม หนุนเสริมกา...

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ทีมวิจัยการขยายผลความรู้ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน คณะศึกษ... คลิกเพื่ออ่านต่อ

ทีมวิจัยการขยายผลความรู้ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม หนุนเสริมกา...

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ทีมวิจัยการขยายผลความรู้ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน คณะศึกษ... คลิกเพื่ออ่านต่อ

การอบรมการช่วยฟื้นคืนชีวิตและการช่วยเหลือเด็กปฐมวัยเมื่อสิ่งแปลกปลอมเข้าทางเด...

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลั... คลิกเพื่ออ่านต่อ

ทีมวิจัยการขยายผลความรู้ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม หนุนเสริมกา...

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ทีมวิจัยการขยายผลความรู้ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน คณะศึกษ... คลิกเพื่ออ่านต่อ

สำนักงานสธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จัดอบรมการใช้โปรแกรมการวางแผนจำหน่ายและติดตา...

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานสธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ โดย กลุ่มงานพัฒนาค... คลิกเพื่ออ่านต่อ

สสจ.เชียงใหม่ ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ และคณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จั...

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ โดย กลุ่มงานพัฒนา... คลิกเพื่ออ่านต่อ

กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จัดอบรมเชิงปฏิบั...

วันที่ 20 - 21 กุมภาพันธ์ 2566 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจ... คลิกเพื่ออ่านต่อ

ทีมวิจัยลงพื้นที่หนุนเสริม รูปแบบการขยายผลการจัดการเรียนรู้ด้านการแพทย์ฉุกเฉ...

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ทีมวิจัยลงพื้นที่หนุนเสริม รูปแบบการขยายผลการจัดการ... คลิกเพื่ออ่านต่อ

ทีมวิจัยโครงการสาธารณสุขทางทะเลฯ จัดอบรมหลักสูตรเวชศาสตร์ทางทะเลเบื้องต้นให้ก...

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 ทีมวิจัยโครงการสาธารณสุขทางทะเลฯ ได้จัดอบรมหลักสูตร... คลิกเพื่ออ่านต่อ

ทีมวิจัยโครงการสาธารณสุขทางทะเลฯ ลงพื้นที่เกาะลิบงจัดประชุมร่วมกับภาคีเครือข่ายฯ

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 ทีมวิจัยโครงการสาธารณสุขทางทะเลฯ ได้ลงพื้นที่เกาะลิ... คลิกเพื่ออ่านต่อ

การประชุมหน่วยงานด้านสาธารณสุขในพื้นที่จังหวัดตรัง โดย ทีมวิจัยโครงการสาธารณส...

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ทีมวิจัยโครงการสาธารณสุขทางทะเลฯ ได้จัดประชุมหน่วยง... คลิกเพื่ออ่านต่อ

การประชุมถอดบทเรียนและสนทนากลุ่มในการหา User requirement สำหรับออกแบบ Prototy...

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 โรงพยาบาลสันทราย จัดการประชุมถอดบทเรียนและสนทานากลุ... คลิกเพื่ออ่านต่อ

การประชุมถอดบทเรียนและสนทนากลุ่มในการหา User requirement สำหรับออกแบบ Prototy...

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 โรงพยาบาลสันทราย จัดการประชุมถอดบทเรียนและสนทานากลุ... คลิกเพื่ออ่านต่อ

โครงการการประเมินประสิทธิภาพแพลตฟอร์มหลักสูตรที่ประยุกต์ใช้เพื่อการเรียนรู้ด้...

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 โครงการการประเมินประสิทธิภาพแพลตฟอร์มหลักสูตรที่ประ... คลิกเพื่ออ่านต่อ

ทีมวิจัยการขยายผลความรู้ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ได้ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม หนุนเสริ...

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ทีมวิจัยการขยายผลความรู้ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน คณะศึกษ... คลิกเพื่ออ่านต่อ

ทีมวิจัยการขยายผลความรู้ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ได้ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม หนุนเสริ...

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ทีมวิจัยการขยายผลความรู้ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน คณะศึกษ... คลิกเพื่ออ่านต่อ

ทีมวิจัยการขยายผลความรู้ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ได้ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม หนุนเสริ...

วันที่14 กุมภาพันธ์ 2566 ทีมวิจัยการขยายผลความรู้ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน คณะศึกษา... คลิกเพื่ออ่านต่อ

ทีมวิจัยการขยายผลความรู้ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ได้ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม หนุนเสริ...

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 ทีมวิจัยการขยายผลความรู้ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน คณะศึกษ... คลิกเพื่ออ่านต่อ

ทีมวิจัยการขยายผลความรู้ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม หนุนเสริมก...

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ทีมวิจัยการขยายผลความรู้ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน คณะศึกษา... คลิกเพื่ออ่านต่อ

ทีมวิจัยการขยายผลความรู้ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม หนุนเสริมก...

วันที่ 31 มกราคม 2566 ทีมวิจัยการขยายผลความรู้ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน คณะศึกษาศาส... คลิกเพื่ออ่านต่อ

ทีมวิจัยการขยายผลความรู้ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม หนุนเสริมกา...

วันอังคาร 31 มกราคม 66 ทีมวิจัยการขยายผลความรู้ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน คณะศึกษาศา... คลิกเพื่ออ่านต่อ

การอบรมอบรมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง (ACLS : Advanced Card...

วันที่ 26 มกราคม 2566 นางพัชรากาญจน์ คงทวีพันธ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเช... คลิกเพื่ออ่านต่อ

การประชุมเชิงปฎิบัติการ การพัฒนาระบบการดูแลระยะกลาง และระยะยาว แบบครบวงจร ในจ...

วันที่ 25-26 มกราคม 2566 โรงพยาบาลปัตตานี ร่วมกับสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดปัต... คลิกเพื่ออ่านต่อ

การประชุมถอดบทเรียนและสนทนากลุ่มในการหา User requirement สำหรับออกแบบ Prototy...

วันที่ 26 มกราคม 2566 การประชุมถอดบทเรียนและสนทนากลุ่มในการหา User requiremen... คลิกเพื่ออ่านต่อ

การประชุมระดมสมองเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์การดูแลผู้บาดเจ็บหลายระบบ​

โครงการพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลและการนำไปใช้ในระบบการดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุแล... คลิกเพื่ออ่านต่อ

โครงการหลักสูตรการแพทย์ฉุกเฉินในโรงเรียนระดับมัธยมปลายจัดการประชุมแบบมีส่วนร่...

วันที่ 23 มกราคม 2566 โครงการหลักสูตรการแพทย์ฉุกเฉินในโรงเรียนระดับมัธยมปลายไ... คลิกเพื่ออ่านต่อ

การประชุมและศึกษาบริบทด้านสาธารณสุขของจังหวัดระนองร่วมกับหน่วยงานและผู้รับผิด...

โครงการการพัฒนาต้นแบบหลักสูตรและระบบจัดการภาวะฉุกเฉินทางทะเล ปัจจุบันโครงการอ... คลิกเพื่ออ่านต่อ

ลงพื้นที่เพื่อขยายและติดตั้งระบบ Speedy ER การใช้โปรแกรม ระบบประเมินระดับวิกฤ...

วันที่ 19 มกราคม 2566 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย รศ.ดร.วรา... คลิกเพื่ออ่านต่อ

ทีมวิจัยการขยายผลความรู้ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม หนุนเสริมกา...

วันที่ 19 มกราคม 2566 ทีมวิจัยการขยายผลความรู้ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน คณะศึกษาศาส... คลิกเพื่ออ่านต่อ

ทีมวิจัยการขยายผลความรู้ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม หนุนเสริมกา...

วันที่ 17 มกราคม 2566 ทีมวิจัยการขยายผลความรู้ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน คณะศึกษาศาส... คลิกเพื่ออ่านต่อ

ทีมวิจัยการขยายผลความรู้ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม หนุนเสริมกา...

วันที่ 16 มกราคม 2566 ทีมวิจัยการขยายผลความรู้ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน คณะศึกษาศาส... คลิกเพื่ออ่านต่อ

การประชุมเชิงปฏิบัติการบันทึกข้อมูลให้ผู้ป่วย IMC ในโปรแกรม CMHIS

วันที่ 9 มกราคม 2566 นายแพทย์วรวุฒิ โฆวัชรกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสันทรายและผ... คลิกเพื่ออ่านต่อ

การอบรมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ระดับพนักงานฉุก...

นที่ 28 ธันวาคม 2565 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดเชีย... คลิกเพื่ออ่านต่อ

การติดตามการขยายผล โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ “รูปแบบการข...

วันที่ 27 ธันวาคม 2565 ทีมวิจัย “รูปแบบการขยายผลความรู้ด้านการแพทย์ฉุกเฉินสำห... คลิกเพื่ออ่านต่อ

จังหวัดเชียงใหม่ จัดอบรมฟื้นฟู "การปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน"

วันที่ 27 ธันวาคม 2565 นางพัชรากาญจน์ คงทวีพันธ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเ... คลิกเพื่ออ่านต่อ

การอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน

วันที่ 24 ธันวาคม 2565 งานอุบัติเหตุและบริการแพทย์ฉุกเฉิน กลุ่มงานควบคุมโรคไม... คลิกเพื่ออ่านต่อ

การพัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพ LIN-HIS จังหวัดลำพูน

วันที่ 21 ธันวาคม 2565 นายแพทย์สุชิน คันศร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน พร้อ... คลิกเพื่ออ่านต่อ

อบรมครูแกนนำ ครูเครือข่าย นักเรียนแกนนำ โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดปัตตา...

วันที่ 2, 3, 9 ธันวาคม 2565 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตป... คลิกเพื่ออ่านต่อ

การประชุมโครงการ PATTANI-HIS กลุ่มผู้บริหารโรงพยาบาล โรงพยาบาลเครือข่ายจังหวั...

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 นายแพทย์ รุซตา สาและ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปัตตานี จัด... คลิกเพื่ออ่านต่อ

การประชุมคณะทำงานการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย CPR คุณภาพที่ครบวงจร

วันที่ 16 ธันวาคม 2565 งานอุบัติเหตุและบริการแพทย์ฉุกเฉิน กลุ่มงานควบคุมโรคไ... คลิกเพื่ออ่านต่อ

การนำเสนอรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 โครงการวิจัยปีที่ 3 ผ่านระบบ Zoom meeting

วันที่ 19 ธันวาคม 2565 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยศาสตราจาร... คลิกเพื่ออ่านต่อ

การประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารโครงการย่อย ภายใต้โครงการพัฒนาระบบบริการเพื่อกา...

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 นำโดย ศ.เกียรติคุณ.นพ.สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์ ประธาน... คลิกเพื่ออ่านต่อ

รายชื่อโครงการย่อย ภายใต้โครงการ " การพัฒนาระบบริการเพื่อการดูแลภาวะฉุกเฉิน ด...

รายชื่อโครงการย่อย ภายใต้โครงการ " การพัฒนาระบบริการเพื่อการดูแลภาวะฉุกเฉิน ด... คลิกเพื่ออ่านต่อ

PDPA พ.ร.บ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เริ่ม 1 มิถุนายน 2565 นี้

PDPA พ.ร.บ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ที่ผ... คลิกเพื่ออ่านต่อ

การประชุมเชิงปฎิบัติการจัดการความรู้จากบทเรียนโควิด 19

วันที่ 21 กันยายน 2565 ดร.ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงาน... คลิกเพื่ออ่านต่อ

การประชุมวิชาการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนารูปแบบการพัฒนาระบบบริการบริบา...

วันที่ 20 - 21 กันยายน 2565 นายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเ... คลิกเพื่ออ่านต่อ

การประชุมระดมสมอง "โอกาสและความต้องการในการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินที่ค...

วันที่ 19 กันยายน 2565 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์... คลิกเพื่ออ่านต่อ

กระทรวง อว. ร่วมกับ สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เดินหน้าปฏิรูประบบสาธารณสุข หวั...

วันที่ 27 สิงหาคม 2565 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์ ... คลิกเพื่ออ่านต่อ

โครงการอบรม CPR เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรทราชินีนาถ พระ...

วันที่ 18 สิงหาคม 2565 มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ได้จัด... คลิกเพื่ออ่านต่อ

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายใน...

วันที่ 3 สิงหาคม 2565 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์ ค... คลิกเพื่ออ่านต่อ

ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชก...

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์บุญเชียง รองคณบดีคณะสาธารณสุขศ... คลิกเพื่ออ่านต่อ

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการแผนงานยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) ด้านสังคม แผน...

ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ นายแพทย์สุวัฒน์ จริยาเลิศศักด... คลิกเพื่ออ่านต่อ

การประชุมวิชาการ เหลียวหลัง-แลหน้า งานวิจัยมุ่งเป้า “การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ...

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดการประชุมวิชาการ เหลียวหลัง-แลห... คลิกเพื่ออ่านต่อ

ทีมวิจัยนวัตกรรมแพลตฟอร์มหลักสูตรและกระบวนการขยายผลความรู้ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน...

วันที่ 12 มีนาคม 2565 ทีมวิจัยนวัตกรรมแพลตฟอร์มหลักสูตรและกระบวนการขยายผลความ... คลิกเพื่ออ่านต่อ

ทีมวิจัยนวัตกรรมแพลตฟอร์มหลักสูตรและกระบวนการขยายผลความรู้ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน...

วันที่ 1 มีนาคม 2565 ทีมวิจัยนวัตกรรมแพลตฟอร์มหลักสูตรและกระบวนการขยายผลความร... คลิกเพื่ออ่านต่อ

ทีมวิจัยนวัตกรรมแพลตฟอร์มหลักสูตรการแพทย์ฉุกเฉิน CPR + AED คณะศึกษาศาสตร์ มช...

ช่วงเช้าวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ทีมวิจัยนวัตกรรมแพลตฟอร์มหลักสูตรการแพทย์ฉุ... คลิกเพื่ออ่านต่อ

ทีมวิจัยนวัตกรรมแพลตฟอร์มหลักสูตรการแพทย์ฉุกเฉิน CPR + AED คณะศึกษาศาสตร์ มช....

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ทีมวิจัยนวัตกรรมแพลตฟอร์มหลักสูตรการแพทย์ฉุกเฉิน CP... คลิกเพื่ออ่านต่อ

ทีมวิจัยนวัตกรรมแพลตฟอร์มหลักสูตรการแพทย์ฉุกเฉิน CPR + AED คณะศึกษาศาสตร์ มช...

ช่วงเช้าวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 ทีมวิจัยนวัตกรรมแพลตฟอร์มหลักสูตรการแพทย์ฉุ... คลิกเพื่ออ่านต่อ

โครงการรูปแบบเพื่อพัฒนาศักยภาพครอบครัวและชุมชนในการดูแลผู้ป่วยที่รอดชีวิตจากโ...

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 โครงการรูปแบบเพื่อพัฒนาศักยภาพครอบครัวและชุมชนในการ... คลิกเพื่ออ่านต่อ

ทีมวิจัยนวัตกรรมแพลตฟอร์มหลักสูตรการแพทย์ฉุกเฉิน CPR + AED คณะศึกษาศาสตร์ มช....

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ทีมวิจัยนวัตกรรมแพลตฟอร์มหลักสูตรการแพทย์ฉุกเฉิน CP... คลิกเพื่ออ่านต่อ

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการแผนงานยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) ด้านสังคม แผน...

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ นายแพทย์สุวัฒน์ จริยาเลิศศัก... คลิกเพื่ออ่านต่อ

ทีมวิจัยคณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการในแพลตฟอร์มหลักสูตรที่ 1 CPR...

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 ทีมวิจัยคณะศึกษาศาสตร์ มช. ในโครงการวิจัย “การพัฒนา... คลิกเพื่ออ่านต่อ

โครงการวิจัยการพัฒนาต้นแบบระบบการฟื้นฟูในผู้ป่วยบาดเจ็บ จังหวัดขอนแก่น จัดอบร...

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 โครงการวิจัยการพัฒนาต้นแบบระบบการฟื้นฟูในผู้ป่วยบา... คลิกเพื่ออ่านต่อ

ทีมวิจัย SECSI South จัดประชุมวิชาการ เน้นมิติใหม่ในการขับเคลื่อนและพัฒนาระบบ...

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. ศูนย์วิจัยระบบการป้องกันและดูแลผ... คลิกเพื่ออ่านต่อ

โครงการการพัฒนาต้นแบบระบบการดูแลต่อเนื่อง หลังการดูแลฉุกเฉินในผู้ป่วยโรคหลอดเ...

โครงการการพัฒนาต้นแบบระบบการดูแลต่อเนื่อง หลังการดูแลฉุกเฉินในผู้ป่วยโรคหลอดเ... คลิกเพื่ออ่านต่อ

เยี่ยมเสริมพลังผลลัพธ์โครงการพัฒนาต้นแบบเพื่อพัฒนาศักยภาพครอบครัวและชุมในการด...

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ นายแพทย์วิทยา ชาติบัญชาชัย บริจาคทุนทรัพย์ สมทบทุนในการดำ... คลิกเพื่ออ่านต่อ

การประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัยครั้งที่ 3 ภาคเหนือ ภายใต้การศึกษาวิจั...

วันที่ 26 มกราคม 2565 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยศาสตราจารย... คลิกเพื่ออ่านต่อ

การประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัยครั้งที่ 3 ภาคใต้ ภายใต้การศึกษาวิจัยก...

วันที่ 25 มกราคม 2565 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยศาสตราจารย... คลิกเพื่ออ่านต่อ

การประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัยครั้งที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใต...

วันที่ 21 มกราคม 2565 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยศาสตราจารย... คลิกเพื่ออ่านต่อ

โครงการพัฒนารูปแบบการยกระดับคุณภาพบริการพยาบาลห้องฉุกเฉิน จังหวัดขอนแก่น ออกป...

วีนที่ 19 มกราคม 2565 โครงการพัฒนารูปแบบการยกระดับคุณภาพบริการพยาบาลห้องฉุกเฉ... คลิกเพื่ออ่านต่อ

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการประชุมคืนข้อมูลคืนข้อมูลการถอดบ...

วันที่ 18 มกราคม 2565 ตามที่คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับที... คลิกเพื่ออ่านต่อ

การประชุมรูปแบบระบบการดูแลต่อเนื่องหลังการดูแลฉุกเฉินในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอ...

วันที่ 17 มการาคม 2565 โครงการการพัฒนาต้นแบบระบบการดูแลต่อเนื่องหลังการดูแลฉุ... คลิกเพื่ออ่านต่อ

มช.เจ๋ง! พัฒนาแพลตฟอร์ม CMUGency เครื่องวัดสัญญาณชีพพื้นฐานรถฉุกเฉิน

มช. พัฒนาแพลตฟอร์ม CMUGency เครื่องวัดสัญญาณชีพพื้นฐานในรถฉุกเฉิน เสมือนมีแพท... คลิกเพื่ออ่านต่อ

โครงการพัฒนาระบบการรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเร่งด่วนฯ ประชุมแนวทางการดูแลผ...

วันที่ 11 มกราคม 2565 โครงการพัฒนาระบบการรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเร่งด่วน... คลิกเพื่ออ่านต่อ

กิจกรรมการเยี่ยมเสริมพลังโครงการวิจัย SECSI จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 27 ธันวาคม 2564 นำโดย หัวหน้าทีมเยี่ยมนำโดย : นพ.พรเลิศ ปลื้มจิตต์มงคล... คลิกเพื่ออ่านต่อ

โครงการการพัฒนาต้นแบบระบบการดูแลต่อเนื่อง หลังการดูแลฉุกเฉินในผู้ป่วยโรคหลอดเ...

วันที่ 24 ธันวาคม 2564 โครงการการพัฒนาต้นแบบระบบการดูแลต่อเนื่อง หลังการดูแลฉ... คลิกเพื่ออ่านต่อ

จังหวัดขอนแก่น จัดการอบรมการเขียนรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ รูปแบบการวิจัยและพัฒ...

วันที่ 23-24 ธันวาคม 2564 จังหวัดขอนแก่นจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนรายงานว... คลิกเพื่ออ่านต่อ

กิจกรรมขยายผลโครงการพัฒนาระบบการเฝ้าระวังโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจในกลุ่มผู้ป่...

กิจกรรมขยายผลโครงการพัฒนาระบบการเฝ้าระวังโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจในกลุ่มผู้ป่... คลิกเพื่ออ่านต่อ

โครงการการพัฒนาต้นแบบระบบการดูแลต่อเนื่องหลังการดูแลฉุกเฉินในผู้ป่วยโรคหลอดเล...

วันที่ 20 - 24 ธันวาคม 2564 โครงการการพัฒนาต้นแบบระบบการดูแลต่อเนื่องหลังการด... คลิกเพื่ออ่านต่อ

ทีมเยี่ยมพลังทีมที่ 1 เยี่ยมเสริมพลังโครงการการ‌พัฒนา‌รูป‌แบบ‌กระบวนการ‌มี‌ส่...

วันที่ 17 ธันวาคม 2564 ทีมเยี่ยมพลังทีมที่ 1 ประกอบด้วยอ.ธวัชชัย อ.พรเลิศ คุณ... คลิกเพื่ออ่านต่อ

โครงการการพัฒนาต้นแบบเพื่อพัฒนาศักยภาพครอบครัวและชุมชนฯ ทำโครงเหล็กดึงตัวให้...

วันที่ 17 ธันวาคม 2564 โครงการการพัฒนาต้นแบบเพื่อพัฒนาศักยภาพครอบครัวและชุมชน... คลิกเพื่ออ่านต่อ

โครงการการพัฒนาระบบแผนที่ออนไลน์ตำแหน่งเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า จังหวัดเชียงให...

ขอแสดงความยินดีกับโครงการการพัฒนาระบบแผนที่ออนไลน์ตำแหน่งเครื่องกระตุกหัวใจไฟ... คลิกเพื่ออ่านต่อ

โครงการการพัฒนาต้นแบบระบบการดูแลต่อเนื่องหลังการดูแลฉุกเฉินในผู้ป่วยโรคหลอดเล...

วันที่ 9 ธันวาคม 2564 โครงการการพัฒนาต้นแบบระบบการดูแลต่อเนื่องหลังการดูแลฉุก... คลิกเพื่ออ่านต่อ

SECSI ภาคใต้ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง แนวทางการเขียนรายงานวิจัยและพ...

วันที่ 2-3 ธันวาคม 2564 SECSI ภาคใต้ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง แนวทา... คลิกเพื่ออ่านต่อ

โครงการพัฒนาต้นแบบเพื่อพัฒนาศักยภาพครอบครัวและชุมชนในการดูแลผู้ป่วยที่รอดชีวิ...

วันที่ 11 ธันวาคม 2564 โครงการพัฒนาต้นแบบเพื่อพัฒนาศักยภาพครอบครัวและชุมชนในก... คลิกเพื่ออ่านต่อ

โครงการการพัฒนาเครื่องประเมินความสมดุล แรงกดน้ำหนักพร้อมการสื่อสารแบบไร้สาย น...

วีนที่ 3 ธันวาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ธีรอำพน ผู้อำนวยการสถาบันวิศวก... คลิกเพื่ออ่านต่อ

โครงการพัฒนารูปแบบการยกระดับคุณภาพการบริการพยาบาลห้องฉุกเฉินจังหวัดขอนแก่น แล...

วันที่ 3 ธันวาคม 2564 โครงการพัฒนารูปแบบการยกระดับคุณภาพการบริการพยาบาลห้องฉุ... คลิกเพื่ออ่านต่อ

โครงการพัฒนารูปแบบการยกระดับคุณภาพการบริการพยาบาลห้องฉุกเฉินจังหวัดขอนแก่น แล...

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 โครงการพัฒนารูปแบบการยกระดับคุณภาพการบริการพยาบาลห้องฉุ... คลิกเพื่ออ่านต่อ

จังหวัดขอนแก่น จัดการอบรมการเขียนรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ รูปแบบการวิจัยและพัฒน...

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 จังหวัดขอนแก่นจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนรายงานวิ... คลิกเพื่ออ่านต่อ

กิจกรรมอบรมและแลกเปลี่ยนการใช้โปรแกรม Speedy ER plus สำหรับการคัดกรองผู้ป่วยฉ...

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมเบญจมาศ โรงพยาบาลสันป่าตอง อำเภอสันป่าตอ... คลิกเพื่ออ่านต่อ

โครงการการพัฒนาต้นแบบเพื่อพัฒนาศักยภาพครอบครัวและชุมชนในการดูแลผู้ป่วยที่รอดช...

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 โครงการการพัฒนาต้นแบบเพื่อพัฒนาศักยภาพครอบครัวและชุม... คลิกเพื่ออ่านต่อ

สสจ.เชียงราย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการนำเสนอผลการวิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาการ...

วันนี้ (23 พ.ย.64) เวลา 09.00 น. ที่โรงแรมคงการ์เด้นท์วิวรีสอร์ท อำเภอเมือง จ... คลิกเพื่ออ่านต่อ

กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพพยาบาลประจำหอผู้ป่วย และพยาบาล รพ.สต. ในการให้บริการบร...

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 โครงการวิจัยรูปแบบการพัฒนาระบบการบริการการบริบาลฟื้น... คลิกเพื่ออ่านต่อ

โครงการวิจัยรูปแบบการพัฒนาการเรียนรู้สำหรับอาสาสมัครการแพทย์ฉุกเฉินของจังหวัด...

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 โครงการวิจัยรูปแบบการพัฒนาการเรียนรู้สำหรับอาสาสมัคร... คลิกเพื่ออ่านต่อ

โครงการวิจัยการพัฒนาระบบบริการเพื่อการดูแลภาวะฉุกเฉินฯ ภาคใต้ อบรมเชิงปฏิบัติ...

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 โครงการวิจัยการพัฒนาระบบบริการเพื่อการดูแลภาวะฉุกเฉิ... คลิกเพื่ออ่านต่อ

การประชุมคณะกรรมการอานวยการแผนงานยุทธศาสตร์เป้าหมายด้านสังคม แผนงานระบบสุขภาพ...

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ นายแพทย์สุวัฒน์ จริยาเลิศศักด... คลิกเพื่ออ่านต่อ

การฝึกอบรม "อสม. และนักบริบาล(ซีจี)" ผู้ดูแลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 โครงการพัฒนาต้นแบบเพื่อพัฒนาศักยภาพครอบครัวและชุมชนใ... คลิกเพื่ออ่านต่อ

การประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการการพัฒนาระบบบริการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธ...

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ นายแพทย์สุวัฒน์ จริยาเลิศศักด... คลิกเพื่ออ่านต่อ

โครงการการพัฒนาต้นแบบระบบการดูแลต่อเนื่องหลังการดูแลฉุกเฉินในผู้ป่วยโรคหลอดเล...

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 โครงการการพัฒนาต้นแบบระบบการดูแลต่อเนื่องหลังการดูแลฉ... คลิกเพื่ออ่านต่อ

โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อลดระยะเวลาของการให้ยาละลายลิ่มเลือดสำหรับผู้ป่วยเร่ง...

วันที่ 26 ตุลาคม 2564 โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อลดระยะเวลาของการให้ยาละลายลิ่ม... คลิกเพื่ออ่านต่อ

การประชุมคณะทำงานพัฒนาฐานข้อมูลทรัพยากรพื้นฐานการแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 21 ตุลาคม 2564 โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารภาวะฉุกเฉินด้... คลิกเพื่ออ่านต่อ

โครงการการถอดบทเรียนการบริหารจัดการการแพร่ระบาดของ COVID-19 กรณีโรงพยาบาลสนาม...

วันที่ 15 ตุลาคม 2564 โครงการการถอดบทเรียนการบริหารจัดการการแพร่ระบ... คลิกเพื่ออ่านต่อ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคการเขียนรายงานวิจัย R&D ครั้งที่ 2"

วันที่ 14 ตุลาคม 2564 รศ.ดร.วราภรณ์ บุญเชียง ผู้จัดการหน่วยบริหารจัดการและส่ง... คลิกเพื่ออ่านต่อ

การประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัยครั้งที่ 2 ภาคเหนือ ภายใต้การศึกษาวิจั...

วันที่ 12 ตุลาคม 2564 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดประชุมติดตาม... คลิกเพื่ออ่านต่อ

การประชุมโครงการวิจัยยกระดับการรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเร่งด่วน ในผู้ป่วย...

วันที่ 11 ตุลาคม 2564 โครงการพัฒนาระบบการรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเร่งด่วน... คลิกเพื่ออ่านต่อ

โครงการการพัฒนาต้นแบบเพื่อพัฒนาศักยภาพครอบครัวและชุมชนในการดูแลผู้ป่วยที่รอดช...

ในวันที่ 9 ตุลาคม 2564 โครงการการพัฒนาต้นแบบเพื่อพัฒนาศักยภาพครอบครัวและชุมชน... คลิกเพื่ออ่านต่อ

โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อลดระยะเวลาของการให้ยาละลายลิ่มเลือดสำหรับผู้ป่วยทางด...

โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อลดระยะเวลาของการให้ยาละลายลิ่มเลือดสำหรับผู้ป่วยทางด... คลิกเพื่ออ่านต่อ

โครงการ 2.1 และ โครงการที่ 2.2 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใต้การศึกษาวิจัยกา...

โครงการที่ 2.1 โครงการพัฒนาระบบการรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเร่งด่วนในผู้ป่... คลิกเพื่ออ่านต่อ

การประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัยครั้งที่ 2 ภาคใต้ ภายใต้การศึกษาวิจัยก...

วันที่ 4 ตุลาคม 2564 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดประชุมติดตามค... คลิกเพื่ออ่านต่อ

โครงการวิจัยการพัฒนาระบบบริการเพื่อการดูแลภาวะฉุกเฉินฯ ภาคใต้ จัดกิจกรรมอบรม...

วันที่ 16 กันยายน 2564 โครงการวิจัยการพัฒนาระบบบริการเพื่อการดูแลภาวะฉุกเฉินด... คลิกเพื่ออ่านต่อ

โครงการการพัฒนาต้นแบบระบบการดูแลต่อเนื่อง หลังการดูแลฉุกเฉินในผู้ป่วยโรคหลอดเ...

โครงการการพัฒนาต้นแบบระบบการดูแลต่อเนื่อง หลังการดูแลฉุกเฉินในผู้ป่วยโรคหลอดเ... คลิกเพื่ออ่านต่อ

การประชุมจัดทำคู่มือปฏิบัติงานโรงพยาบาลสนาม จังหวัดเชียงใหม่ ฉบับปรับปรุงครั้...

วันที่ 21 กันยายน 2564 โครงการการถอดบทเรียนการบริหารจัดการการแพร่ระบาดของ COV... คลิกเพื่ออ่านต่อ

โครงการการพัฒนารูปแบบกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุก...

วันที่ 17 กันยายน 2564 โครงการการพัฒนารูปแบบกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการเ... คลิกเพื่ออ่านต่อ

โครงการการพัฒนารูปแบบกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุก...

วันที่ 16 กันยายน 2564 โครงการการพัฒนารูปแบบกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการเ... คลิกเพื่ออ่านต่อ

คณะทำงานติดตามและประเมินผลโครงการย่อยฯ จัดการประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าขอ...

วันที่ 15 กันยายน 2564 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการประชุมคณ... คลิกเพื่ออ่านต่อ

การประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัยครั้งที่ 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใต...

วันที่ 14 กันยายน 2564 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดประชุมติดตา... คลิกเพื่ออ่านต่อ

โครงการการถอดบทเรียนการบริหารจัดการการแพร่ระบาดของ COVID-19 กรณีโรงพยาบาลสนา...

วันที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น. โครงการการถอดบทเรียนการบริหารจั... คลิกเพื่ออ่านต่อ

โครงการพัฒนาต้นแบบระบบการฟื้นฟูในผู้ป่วยบาดเจ็บ จังหวัดขอนแก่น จัดประชุมร่วมก...

โครงการพัฒนาต้นแบบระบบการฟื้นฟูในผู้ป่วยบาดเจ็บ จังหวัดขอนแก่น จัดประชุมร่วมก... คลิกเพื่ออ่านต่อ

โครงการการพัฒนารูปแบบกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุก...

ในวันที่ 10 กันยายน 2564 โครงการการพัฒนารูปแบบกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในกา... คลิกเพื่ออ่านต่อ

โครงการการถอดบทเรียนการบริหารจัดการการแพร่ระบาดของ COVID-19 กรณีโรงพยาบาลสนาม...

วันที่ 7 กันยายน 2564 : โครงการการถอดบทเรียนการบริหารจัดการการแพร่ระบาดของ CO... คลิกเพื่ออ่านต่อ

คณะทำงานติดตามและประเมินผลโครงการย่อยฯ จัดการประชุมถอดบทเรียนโรงพยาบาลสนาม

วันที่ 25 สิงหาคม 2564 คณะทำงานติดตามและประเมินผลโครงการย่อยฯ จัดการประชุมถอ... คลิกเพื่ออ่านต่อ

คณะทำงานติดตามและประเมินผลโครงการย่อยฯ จัดการประชุมทบทวนหลังปฏิบัติงานโรงพยาบ...

วันที่ 24 เดือน สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 - 15.00 น. คณะทำงานติดตามและประเมินผ... คลิกเพื่ออ่านต่อ

ทีมวิจัยลงพื้นที่เชื่อม HIS โปรแกรม Speedy ER plus โรงพยาบาลสันกำแพงและโรงพยา...

วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ทีมวิจัยลงพื้นที่เชื่อม HIS โปรแกรม Speedy ER plus สำห... คลิกเพื่ออ่านต่อ

โครงการวิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาการเรียนรู้สำหรับอาสาสมัครการแพทย์ฉุกเฉินของ...

วันที่ 18 กรกฎาคม 2564 นพ.วัชรพงษ์ คำหล้า นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ... คลิกเพื่ออ่านต่อ

โครงการวิจัยการพัฒนาระบบบริการเพื่อการดูแลภาวะฉุกเฉินฯ ภาคใต้ จัดอบรมถอดบทเรี...

วันที่ 18 กรกฎาคม 2564 โครงการวิจัยการพัฒนาระบบบริการเพื่อการดูแลภาวะฉุกเฉินด... คลิกเพื่ออ่านต่อ

โครงการรูปแบบการพัฒนาการเรียนรู้สำหรับอาสาสมัครการแพทย์ฉุกเฉินของจังหวัดเชียง...

วันที่ 13 ก.ค. 2564 : โครงการวิจัยเรื่อง "รูปแบบการพัฒนาการเรียนรู้สำหรับอาสา... คลิกเพื่ออ่านต่อ

ทีมวิจัยลงพื้นที่เตรียมความพร้อมในการติดตั้งการใช้งานโปรแกรม Speedy ER plus โ...

วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 ทีมวิจัยลงพื้นที่เตรียมความพร้อมในการติดตั้งการใช้งานโ... คลิกเพื่ออ่านต่อ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคการเขียนรายงานวิจัย R&D"

วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 รศ.ดร.วราภรณ์ บุญเชียง ผู้จัดการหน่วยบริหาร... คลิกเพื่ออ่านต่อ

การประชุมหารือประเด็นงานการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19

วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการประชุมหาร... คลิกเพื่ออ่านต่อ

ทีมวิจัยการพัฒนานวัตกรรมแพลตฟอร์มหลักสูตรและกระบวนการขยายผลการเรียนรู้ด้านการ...

วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 ทีมวิจัยการพัฒนานวัตกรรมแพลตฟอร์มหลักสูตรและกระบวนการขย... คลิกเพื่ออ่านต่อ

การประชุมขยายพื้นที่ Speedy ER plus

วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการประชุมขยา... คลิกเพื่ออ่านต่อ

การประชุมนำเสนอรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใต้การศึ...

วันที่ 10 มิถุนายน 2564 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการประชุมน... คลิกเพื่ออ่านต่อ

การประชุมนำเสนอรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 ภาคเหนือ ภายใต้การศึกษาวิจัยการพั...

วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการประชุมนำ... คลิกเพื่ออ่านต่อ

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการแผนงานยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) ด้านสังคม แผน...

วันที่ 29 มีนาคม 2564 ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ นายแพทย์สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์ ... คลิกเพื่ออ่านต่อ

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องงานวิจัย R&D การเขียนรายงานความก้าวหน้า และการเขีย...

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 รศ.ดร.วราภรณ์ บุญเชียง ผู้จัดการ ODU และทีมวิจัย ได... คลิกเพื่ออ่านต่อ

คณะทำงานติดตามและประเมินผลโครงการย่อยฯ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบบริ...

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 คณะทำงานติดตามและประเมินผลโครงการย่อยฯ จัดการอบรมเช... คลิกเพื่ออ่านต่อ

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบทุนวิจัยด้านการพัฒนานวัตกรรมแพลตฟอ...

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบทุนวิจัย... คลิกเพื่ออ่านต่อ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบบริการสุขภาพ สำหรับพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยระ...

วันที่ 10-11และ19 กุมภาพันธ์ 2564 คณะทำงานติดตามและประเมินผลโครงการย่อยฯ จัดก... คลิกเพื่ออ่านต่อ

การประชุมหารือการจัดทำสื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง/ผู้ป่วยก...

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประชุมหารือก... คลิกเพื่ออ่านต่อ

การประชุมเชิงปฏิบัติการในการจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ (Workshop)

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564  คณะทำงานติดตามและประเมินผลโครงการย่อยฯ จั... คลิกเพื่ออ่านต่อ

การประชุมพิจารณาโครงการย่อย การพัฒนาระบบบริการเพื่อการดูแลภาวะฉุกเฉินด้านการแ...

วันที่ 27 มกราคม 2564 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การประชุมพิจารณ... คลิกเพื่ออ่านต่อ

การประชุมพิจารณาโครงการย่อยภาคอีสาน

ในวันที่ 13 มกราคม 2564 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการประชุมพ... คลิกเพื่ออ่านต่อ

การประชุมพิจารณาโครงการย่อยภาคใต้

ในวันที่ 12 มกราคม 2564 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการประชุมพ... คลิกเพื่ออ่านต่อ

การเสวนาวิชาการ เหลียวหลัง-แลหน้า งานวิจัยมุ่งเป้า

วันที่ 23 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30-15.30 น. การเสวนาวิชาการ เหลียวหลัง-แลหน้า ... คลิกเพื่ออ่านต่อ

ประชุมเพื่อนำเสนอรายละเอียดโครงการซึ่งขอรับการสนับสนุนงบประมาณวิจัยภายใต้โครง...

ในวันที่ 17 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 - 15.30 น. ประชุมเพื่อนำเสนอรายละเอียดโคร... คลิกเพื่ออ่านต่อ

การประชุมนำเสนอรายละเอียดโครงการซึ่งขอรับการสนับสนุนงบประมาณวิจัยภายใต้โครงกา...

วันที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 - 15.00 น. ประชุมนำเสนอรายละเอียดโครงการซึ่ง... คลิกเพื่ออ่านต่อ

การประชุมเพื่อนำเสนอโครงการวิจัย ปีที่ 2 (ต่อ)

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการประชุม... คลิกเพื่ออ่านต่อ

การประชุมเพื่อนำเสนอโครงการวิจัย ปีที่ 2

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการประชุม... คลิกเพื่ออ่านต่อ

การประชุมวิชาการนำเสนอรายงานความก้าวหน้า โครงการวิจัยการพัฒนาระบบบริการด้านกา...

วันที่ 5 - 6 พฤศจิกายน 2563 โครงการการพัฒนาระบบบริการเพื่อการดูแลภาวะฉุกเฉินด... คลิกเพื่ออ่านต่อ

คณะทำงานติดตามและประเมินผลโครงการย่อย จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำรายง...

ในวันที่ 21 ตุลาคม 2563 คณะทำงานติดตามและประเมินผลโครงการย่อย จัดการประชุมเชิ... คลิกเพื่ออ่านต่อ

โครงการ การพัฒนาระบบและศักยภาพของอาสาฉุกเฉินชุมชนในเขตเมืองเพื่อการช่วยเหลือเ...

วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2563 รศ.นพ.พีระศักดิ์ เลิศตระการนนท์ หัวหน้าโครงการ พร้... คลิกเพื่ออ่านต่อ

นายแพทย์สมศักดิ์ อุทัยพิบูลย์ ร่วมกับทีมอาจารย์จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดอ...

วันที่ 15 ตค.63 เวลา 08.30-17.00 น. นายแพทย์สมศักดิ์ อุทัยพิบูลย์ รองผู้อำนวย... คลิกเพื่ออ่านต่อ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับเทศบาลเมืองแม่เหียะ จัดอบรมเชิงปฏิบั...

วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2563 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับเทศบาลเม... คลิกเพื่ออ่านต่อ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับโรงพยาบาลเชียงดาว จัดอบรมเชิงปฏิบัติ...

วันที่ 10 ตุลาคม 2563 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับโรงพยาบาลเชียง... คลิกเพื่ออ่านต่อ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เยี่ยมนิเทศติดตามความก้าวหน้าการจัดระบบบริบ...

ในวันที่ 1 และ 7 ตุลาคม 2563 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ โดยกลุ่มงานพัฒ... คลิกเพื่ออ่านต่อ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เยี่ยมนิเทศติดตามความก้าวหน้าการจัดระบบบริ...

ในวันที่ 30 กันยายน 2563 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ โดยกลุ่มงานพัฒนาคุ... คลิกเพื่ออ่านต่อ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการเยี่ยมนิเทศติดตามความก้าวหน้าการจั...

ในวันที่ 29 กันยายน 2563 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ โดยกลุ่มงานพัฒนาคุ... คลิกเพื่ออ่านต่อ

โรงพยาบาลฝางเข้าร่วมโครงการ "สร้างพื้นฐานการช่วยฟื้นคืนชีพให้ฝังรากลึกในระดับ...

วันที่ 30 กันยายน 2563 โรงพยาบาลฝางเข้าร่วมโครงการ "สร้างพื้นฐานการช่วยฟื้นคื... คลิกเพื่ออ่านต่อ

คณะทำงานติดตามและประเมินผลโครงการย่อย จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำรายงา...

ในวันที่ 25 กันยายน 2563 คณะทำงานติดตามและประเมินผลโครงการย่อย จัดการประชุมเช... คลิกเพื่ออ่านต่อ

แมสคอม ร่วมผลักศักยภาพบุคลากร ผลิตสื่ออย่างไรให้น่าสนใจ

วันที่ 21 กันยายน 2563 ศูนย์นวัตกรรมการสื่อสาร คณะการสื่อสารมวลชน ได้จัดอบรมผ... คลิกเพื่ออ่านต่อ

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมคณะทำงา...

วันที่ 22 กันยายน 2563 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ ได้จัดประชุมคณะทำงา... คลิกเพื่ออ่านต่อ

โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคาระห์ จัดการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้แอปพลิเค...

วันที่ 19 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นายแพทย์สมศักดิ์ อุทัยพิบูลย์ รองผู้อำน... คลิกเพื่ออ่านต่อ

คณะทำงานติดตามและประเมินผลโครงการย่อย จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำรายงา...

ในวันที่ 15 กันยายน 2563 คณะทำงานติดตามและประเมินผลโครงการย่อย จัดการประชุมเช... คลิกเพื่ออ่านต่อ

คณะทำงานติดตามและประเมินผลโครงการย่อย จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำรายงา...

ในวันที่ 11 กันยายน 2563 คณะทำงานติดตามและประเมินผลโครงการย่อย จัดการประชุมเช... คลิกเพื่ออ่านต่อ

คณะทำงานติดตามและประเมินผลโครงการย่อย จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำรายงา...

ในวันที่ 9 กันยายน 2563 คณะทำงานติดตามและประเมินผลโครงการย่อย จัดการประ... คลิกเพื่ออ่านต่อ

คณะทำงานติดตามและประเมินผลโครงการย่อย จัดการประชุมชี้แจงการจัดทำรายงานฉบับสมบ...

วันที่ 1 กันยายน 2563 เวลา 09.30-11.00น. คณะทำงานติดตามและประเมินผลโครงก... คลิกเพื่ออ่านต่อ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จัดอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานขับรถเครือข่ายจั...

วันที่ 28 สืงหาคม 2563 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่  จัดอบรมพั... คลิกเพื่ออ่านต่อ

โครงการพัฒนาอาสาสมัครฉุกเฉิน โรงพยาบาลอมก๋อย จัดอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้น...

วันที่ 16 กรกฎาคม -31 สิงหาคม 2563 งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลอมก๋อย ได้ดำ... คลิกเพื่ออ่านต่อ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับโรงพยาบาลนครพิงค์ โรงพยาบาลมหาราชนค...

วันที่ 3-7 สิงหาคม 2563 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับโรงพยาบาลนคร... คลิกเพื่ออ่านต่อ

โครงการการพัฒนาระบบการดูแลการเจ็บป่วยฉุกเฉินที่ครบวงจรในระดับตาบล ชุมชนชาติพั...

วันที่ 14 สิงหาคม 2563 โครงการการพัฒนาระบบการดูแลการเจ็บป่วยฉุกเฉินที่ครบวงจร... คลิกเพื่ออ่านต่อ

โครงการการพัฒนาระบบการดูแลการเจ็บป่วยฉุกเฉินที่ครบวงจรในระดับตาบล ชุมชนชาติพั...

วันที่ 14 สิงหาคม 2563 โครงการการพัฒนาระบบการดูแลการเจ็บป่วยฉุกเฉินที่ครบวงจร... คลิกเพื่ออ่านต่อ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่จัดประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาศักยภาพพนักงานข...

วันที่ 21 สิงหาคม 2563 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่จัดประชุมเชิงปฎิบัติก... คลิกเพื่ออ่านต่อ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่จัดประชุมทีมงานข้อมูลและสารสนเทศ intermediat...

วันที่ 20-21 สิงหาคม 2563 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่จัดประชุมทีมงานข้อ... คลิกเพื่ออ่านต่อ

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายพนักงานขับรถพยาบาลในสังกัดสำนักงานสา...

 วันศุกร์ ที่ 14 สิงหาคม 2563 นายทอง พันทอง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเ... คลิกเพื่ออ่านต่อ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โรงพยาบา...

วันที่ 3 ถึง 7 สิงหาคม 2563  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วม... คลิกเพื่ออ่านต่อ

โรงพยาบาลจอมทอง จัดอบรมต่อยอดการช่วยพื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานในระดับประชาชน

วันที่ 3 สิงหาคม 2563 โรงพยาบาลจอมทองได้จัดอบรมการช่วยพืื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานใ... คลิกเพื่ออ่านต่อ

โครงการพัฒนาติดตามประเมินผลโครงการย่อย ฯ ได้เดินทางไปเยี่ยมติดตามงานระบบบริหา...

วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 โครงการพัฒนาติดตามประเมินผลโครงการย่อย ภายใต้การศึกษาว... คลิกเพื่ออ่านต่อ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จัดอบรมการปฐมพยาบาลและการช่วยปฎิบัติการแพทย...

วันที่ 21 ก.ค. 2563 นพ. วรัญญู จำนงประสาทพร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใ... คลิกเพื่ออ่านต่อ

โครงการสร้างพื้นฐานการช่วยฟื้นคืนชีพให้ฝังรากลึกในระดับประชาชน จัดอบรมการช่วย...

วันที่ 18 กรกฎาคม 2563  โครงการสร้างพื้นฐานการช่วยฟื้นคืนชีพให้ฝังร... คลิกเพื่ออ่านต่อ

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการย่อยด้...

วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประชุมติดตามคว... คลิกเพื่ออ่านต่อ

คณะสาธารณสุขสาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประชุมติดตามการดำเนินการการใช้ระบบคัด...

วันที่ 16 กรกฎาคม 2563  คณะสาธารณสุขสาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประ... คลิกเพื่ออ่านต่อ

ทีมติดตามประเมินผลโครงการ SECSI คณะสาธารณสุขศาสตร์ มช. ติดตามความก้าวหน้าการด...

วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 คณะทำงาน นำโดย นางชลลิสา  จริยาเลิศศักดิ์์ ติดตา... คลิกเพื่ออ่านต่อ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมเตรียมความพร้อมอบรม Intermediate care...

วันที่ 15 มิถุนายน 2563  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมเต... คลิกเพื่ออ่านต่อ

คณะสาธารณสุขสาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการแผนงานยุทธ...

วันที่ 15 มิถุนายน 2563  คณะสาธารณสุขสาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ใน... คลิกเพื่ออ่านต่อ

การประชุมการนำเสนอรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย การพัฒนาระบบบริการเพื่อการด...

วันที่ 28-29 พฤษภาคม 2563 คณะทำงาน นำโดย ศ.เกียรติคุณ.นพ.สุวัฒน์ จริยา... คลิกเพื่ออ่านต่อ

กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ติดตามการใช้งานฐานข...

วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุข จ.เชียงใหม่ ... คลิกเพื่ออ่านต่อ

การประชุมเสนอความก้าวหน้าโครงการต่อคณะกรรมการบริหาร สำนักงานวิจัยแห่งชาติ

วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 นำทำงานโครงการ ฯ นำโดย ศ.เกียรติคุณ นพ.สุวัฒน์ จร... คลิกเพื่ออ่านต่อ

ทีมติดตามประเมินผลโครงการ SECSI คณะสาธารณสุขศาสตร์ มช. ติดตามความก้าวหน้าการด...

วันที่ 18 พฤษภาคม 2563  ทีมติดตามประเมินผลโครงการ SECSI คณะสาธารณสุขศาสต... คลิกเพื่ออ่านต่อ

ทีมติดตามประเมินผลโครงการ SECSI คณะสาธารณสุขศาสตร์ มช. เยี่ยมติดตามการดำเนินง...

วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ทีมติดตามประเมินผลโครงการ SECSI คณะสาธารณสุขศาสตร์ มช.... คลิกเพื่ออ่านต่อ

ทีมติดตามประเมินผลโครงการ SECSI คณะสาธารณสุขศาสตร์ มช. เยี่ยมติดตามการดำเนินง...

วันที่ 8 พฤษภาคม 2563  ทีมติดตามประเมินผลโครงการ SECSI คณะสาธารณสุข... คลิกเพื่ออ่านต่อ

การประชุมการพัฒนาโปรแกรม COVID 19 Hospital ระดับจังหวัด

วันที่ 1 เมษายน 2563  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสำน... คลิกเพื่ออ่านต่อ

การบรรยายพิเศษ เรื่อง “มาตรการเตรียมรับมืออย่างมีสติ ก่อน COVID-19 ระยะที่ 3 ...

วันที่ 12 มีนาคม 2563  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการบรรยายพิเศษ เรื่อ... คลิกเพื่ออ่านต่อ

แอปพิเคชั่นคัดกรองตนเอง ประเมินความเสี่ยที่จัติดเชื้อโรคโควิด-19

วันที่ 11 มีนาคม 2563 นายแพทย์สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์... คลิกเพื่ออ่านต่อ

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มช.ร่วมกับสำนักงานสาสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมที...

วันที่ 18 มีนาคม 2563 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มช.ร่วมกับสำนักงานสาสาธารณสุขจังหวัด... คลิกเพื่ออ่านต่อ

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มช. ประชุมทีมดำเนินการ ในการเตรียมความพร้อมเนื้อหา ความเชื...

ในวันที่ 18 มีนาคม 2563 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มช. นำโดย อาจารย์ ดร.สินีนาฏ ... คลิกเพื่ออ่านต่อ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมทางไกล กับคณะสาธารณสุขศษสตร์ มหาว...

วันที่ 2 เมษายน 2563 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมทางไกล ... คลิกเพื่ออ่านต่อ

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงให...

วันที่ 2 เมษยน 2563 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับสำนักงานสาธ... คลิกเพื่ออ่านต่อ

คณะสาธารณสุขสาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประชุมทีมบริหารจัดการ COVID 19 Hospital

วันที่ 30 มีนาคม 2563  คณะสาธารณสุขสาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประช... คลิกเพื่ออ่านต่อ

ทีมติดตามประเมินผลโครงการ SECSI คณะสาธารณสุขศาสตร์ มช. เยี่ยมติดตามการประชุมก...

วันที่ 17 และ 19 มีนาคม 2563  ทีมติดตามประเมินผลโครงการ SECSI คณะสาธารณส... คลิกเพื่ออ่านต่อ

คณะสาธารณสุขศาสตร์ร่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียง...

วันที่ 19 มีนาคม 2563 คณะสาธารณสุขศาสตร์ร่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับสำนักงา... คลิกเพื่ออ่านต่อ

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงให...

วันที่ 17 มีนาคม 2563 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับสำนักงานส... คลิกเพื่ออ่านต่อ

โรงพยาบาลสันทราย ติดตั้งและจัดอบรมการใช้โปรแกรมระบบบริหารจัดการโรงพยาบาลแม่ข่...

วันที่ 10 มีนาคม 2563 โรงพยาบาลสันทราย ติดตั้งและจัดอบรมการใช้โปรแกรมระบบบริห... คลิกเพื่ออ่านต่อ

โรงพยาบาลสันทรายดำเนินการติดตั้งและจัดอบรมการใช้โปรแกรมระบบบริหารจัดการโรงพยา...

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 โรงพยาบาลสันทราย ดำเนินการติดตั้งและจัดอบรมกา... คลิกเพื่ออ่านต่อ

โรงพยาบาลสันทราย ประชุมทดสอบฟังก์ชันระบบ

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 โรงพยาบาลสันทราย ประชุมทดสอบฟังก์ชันระบบ ณ ห้อ... คลิกเพื่ออ่านต่อ

โรงพยาบาลสันทราย ประชุมอัพเดตแผนงานและสถานะงานภาพรวม นำเสนอรายละเอียดของส่วนง...

วันที่ 6 มีนาคม 2563 โรงพยาบาลสันทราย ประชุมอัพเดตแผนงานและสถานะงานภาพร... คลิกเพื่ออ่านต่อ

โรงพยาบาลสันทราย ประชุมวางแผนงานด้านการเก็บความต้องการของผู้ใช้งานระบบ การพัฒ...

ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 โรงพยาบาลสันทราย ได้ประชุมทีมเพื่อวางแผนงานด้านการ... คลิกเพื่ออ่านต่อ

ทีมติดตามประเมินผลโครงการ SECSI คณะสาธารณสุขศาสตร์ มช. เยี่ยมติดตามการดำเนินโ...

วันที่ 5 มีนาคม 2563 ทีมติดตามประเมินผลโครงการ SECSI คณะสาธารณสุขศาสตร์ ... คลิกเพื่ออ่านต่อ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาแอปพล...

ในวันที่ 5-6 มีนาคม 2563 กสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จัดการประชุมเชิงป... คลิกเพื่ออ่านต่อ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาเว็บขั...

วันที่ 3 - 4 มีนาคม 2563 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จัดอบรมเชิงปฏิบัติ... คลิกเพื่ออ่านต่อ

ทีมโครงการ secsi คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมประชุมเตรียมรับม...

วันที่  6  มีนาคม 2563  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม... คลิกเพื่ออ่านต่อ

โรงพยาบาลอมก๋อย จัดทำโครงการ Omkoi EMS Rally ครั้งที่ 1 ระดับอำเภออมก๋อย

วันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา โรงพยาบาลอมก๋อย ได้จัดทำโครงการ Omkoi ... คลิกเพื่ออ่านต่อ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริบาลฟื้นสภ...

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่  จัดประชุมคณ... คลิกเพื่ออ่านต่อ

แนวทางและวิธีป้องกันไวรัสโคโรนา2019 ในสถานการณ์และสถานที่ต่างๆ

คลิกเพื่ออ่านต่อ

คณะทำงานโครงการพัฒนาติดตาม ประเมินผลโครงการย่อยฯ ร่วมประชุมพูดคุยการดำเนินงาน...

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563  คณะทำงานโครงการพัฒนาติดตาม ประเมินผลโครงการย่... คลิกเพื่ออ่านต่อ

คณะทำงานโครงการพัฒนาติดตาม ประเมินผลโครงการย่อยฯ เยี่ยมติดตามการดำเนินโครงการ...

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 คณะทำงานโครงการพัฒนาติดตาม ประเมินผลโครงการย่อยฯ เย... คลิกเพื่ออ่านต่อ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมคณะทำงานโครงการการพัฒนาระบบเชื่อม...

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 งานข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด... คลิกเพื่ออ่านต่อ

โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ 1 เข้าร่วมนำเสนอข้อมูลจากงานวิจัยเพื่อผลักดันเชิงนโย...

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30-14.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ยุทโท ผู้อำนวยก... คลิกเพื่ออ่านต่อ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ“กระบวนการวิจัยเกี่ยว...

วันพุธ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 นางพัชรากาญจน์ คงทวีพันธ์ หัวหน้ากลุ่มงานควบคุม... คลิกเพื่ออ่านต่อ

คณะสาธารณสุขสาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเขียน...

วันที่ 3 - 4 กุมภาพันธ์ 2563  คณะสาธารณสุขสาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงให... คลิกเพื่ออ่านต่อ

คณะสาธารณสุขสาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะหน่วยบริหารจัดการและส่งมอบผลลัพ...

วันที่ 17 มกราคม 2563  คณะสาธารณสุขสาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะหน่... คลิกเพื่ออ่านต่อ

คณะทำงานโครงการพัฒนาติดตาม ประเมินผลโครงการย่อยฯ เยี่ยมติดตามการดำเนินงานโครง...

วันที่ 10 มกราคม 2563 คณะทำงานโครงการพัฒนาติดตาม ประเมินผลโครงการย่อยฯ เยี่ยม... คลิกเพื่ออ่านต่อ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมคณะกรรมการทำงานโครงการการพัฒนาระบบ...

วันที่ 9 ม.ค. 2563 ประชุมคณะกรรมการทำงานโครงการการพัฒนาระบบเชื่อมโยงโปรแกรมที... คลิกเพื่ออ่านต่อ

รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ บุญเชียง รองคณะบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มช. พร้อมกับที...

วันที่ 6 มกราคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ บุญเชียง รองคณะบดีคณะสาธารณสุข... คลิกเพื่ออ่านต่อ

สรุปสถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563

ขอบคุณที่มา : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่  คลิกเพื่ออ่านต่อ

โรงพยาบาลอมก๋อย จัดอบรมการใช้วิทยุสื่อสารฯเครือข่ายบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ระดั...

วันที่ 25 ธันวาคม 2562  โรงพยาบาลอมก๋อย  โรงพยาบาลอมก๋อยจัดโคร... คลิกเพื่ออ่านต่อ

โรงพยาบาลนครพิงค์ ดำเนินการประชุมกลุ่มสนุบสนุนด้านระบบข้อมูลของโรงพยาบาล

วันที่ 19 ธันวาคม 2562 โรงพยาบาลนครพิงค์ ดำเนินการประชุมกลุ่มสนุบสนุนด้านระบบ... คลิกเพื่ออ่านต่อ

ทีมติดตามประเมินผลโครงการ SECSI คณะสาธารณสุขศาสตร์ มช. เยี่ยมติดตามการดำเนินง...

วันที่ 17 ธันวาคม 2562 ทีมติดตามประเมินผลโครงการ SECSI คณะสาธารณสุขศาสตร์ มช.... คลิกเพื่ออ่านต่อ

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มช. ร่วมกับ ศูนย์นวัตรกรรมการสื่อสาร คณะการสื่อสารมวลชน มช...

วันที่ 18 ธันวาคม 2562 เวลา  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มช. ร่วมกับ ศูนย์นวัตรกร... คลิกเพื่ออ่านต่อ

โรงพยาบาลนครพิงค์ ประชุมกลุ่มการดำเนินงานติดตามโครงการ

วันที่ 12 ธันวาคม 2562 โรงพยาบาลนครพิงค์ ประชุมกลุ่มการดำเนินงานติดตามโครงการ... คลิกเพื่ออ่านต่อ

โรงพยาบาลสันป่าตองเยี่ยมดูระบบข้อมูลและระบบคัดกรองของงานการแพทย์ฉุกเฉินของโรง...

วันที่ 9 ธันวาคม 2562 โรงพยาบาลสันป่าตองเยี่ยมดูระบบข้อมูลและระบบคัดกรองของงา... คลิกเพื่ออ่านต่อ

โรงพยาบาลสันป่าตองเยี่ยมดูระบบข้อมูลและระบบคัดกรองของงานการแพทย์ฉุกเฉินของโรง...

วันที่ 3 ธันวาคม 2562 โรงพยาบาลสันป่าตองเยี่ยมดูระบบข้อมูลและระบบคัดกรองของงา... คลิกเพื่ออ่านต่อ

โรงพยาบาลสันป่าตองเยี่ยมดูระบบข้อมูลและระบบคัดกรองของงานการแพทย์ฉุกเฉินของโรง...

วันที่ 2 ธันวาคม 2562 โรงพยาบาลสันป่าตองเยี่ยมดูระบบข้อมูลและระบบคัดกรอง... คลิกเพื่ออ่านต่อ

โรงพยาบาลสันป่าตองร่วมประชุมกับวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชี...

วันที่ 6 ธันวาคม 2562 โรงพยาบาลสันป่าตองร่วมประชุมกับวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเท... คลิกเพื่ออ่านต่อ

โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ระบบบริการเบ...

วันที่ 9 ธันวาคม 62  โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ นำโดย พญ.จิตรลดา. อ... คลิกเพื่ออ่านต่อ

โรงพยาบาลฝางจัดอบรมจิตอาสา จากโรงพยาบาลฝาง

วันที่ 4 ธันวาคม 2562  โรงพยาบาลฝางจัดอบรมตัวแทนที่เข้าร่วมเป็นจิตอาสาใน... คลิกเพื่ออ่านต่อ

โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ จัดประชุมถ่ายทอดโปรแกรมการเรียนรู้และกระบวนการถ่ายทอ...

วันที่่ 6 ธันวาคม 2562  โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ จัดประชุมถ่ายทอดโปรแกรม... คลิกเพื่ออ่านต่อ

โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ได้จัดประชุมติดตามงานรายไตรมาส

วันที่ 2 ธันวาคม 2562. โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ โดยมี นายแพทย์สมศักดิ์... คลิกเพื่ออ่านต่อ

ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรมอาสาฉุกเฉินชุม...

วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ได้มีการจัดอบรมภายใต้โครงการ การพัฒนาระบบและศักยภาพของอ... คลิกเพื่ออ่านต่อ

ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรมอาสาฉุกเฉินชุม...

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ได้มีการจัดอบรมภายใต้โครงการ การพัฒนาระบบและศักยภาพข... คลิกเพื่ออ่านต่อ

ทีมติดตามและประเมินผลโครงการ SECSI คณะสาธารณสุขศาสตร์ มช. เยี่ยมติดตามการดำเน...

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ทีมติดตามและประเมินผลโครงการ SECSI คณะสาธารณสุขศาสตร... คลิกเพื่ออ่านต่อ

โรงพยาบาลฝาง จัดอบรมอาสาสมัครฉุกเฉินพื้นที่ตำบลแม่งอนและตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอ...

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 โรงพยาบาลฝาง จัดอบรมอาสาสมัครฉุกเฉินให้กับประชาชนในพ... คลิกเพื่ออ่านต่อ

ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรมอาสาฉุกเฉินชุม...

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2562 ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทย์  มหาวิทยาลัยเ... คลิกเพื่ออ่านต่อ

ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรมอาสาฉุกเฉินชุม...

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2562  ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทย์  ม... คลิกเพื่ออ่านต่อ

โรงพยาบาลศูนย์เชียงรายราชประชานุเคราะห์ วางแผนการดำเนินงานในระบบ EMS Service ...

วันที่ 22 พฤศจิกยน 2652 โรงพยาบาลศูนย์เชียงรายราชประชานุเคราะห์ นำโดย นายแพทย... คลิกเพื่ออ่านต่อ

โรงพยาบาลนครพิงค์ ดำเนินโครงการจัดประชุมครั้งที่ 5

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 โรงพยาบาลนครพิงค์ ดำเนินโครงการจัดประชุมครั้งที่ 5&n... คลิกเพื่ออ่านต่อ

ทีมติดตามและประเมินผลโครงการ SECSI คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข...

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ทีมติดตามและประเมินผลโครงการ SECSI คณะสาธารณสุขศาสตร... คลิกเพื่ออ่านต่อ

โรงพยาบาลสันป่าตอง จัดประชุมตัวเจ้าหน้าที่แทนของโรงพยาบาลลูกข่าย โซน 3

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 โรงพยาบาลสันป่าตอง จัดประชุมตัวเจ้าหน้าที่แทนของโรงพ... คลิกเพื่ออ่านต่อ

โรงพยาบาลฝาง จัดอบรมอาสาสมัครฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็นและองค์การ...

วันที่ 13 พศจิกายน 2562 โรงพยาบาลฝาง จัดอบรมอาสาสมัครฉุกเฉิน องค์การบริหารส่ว... คลิกเพื่ออ่านต่อ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมเรื่องการวางระบบเชื่อมโยงข้อมูลสถา...

วันที่ 14 พฤศจิกายน 256  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่  จัดประช... คลิกเพื่ออ่านต่อ

ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรมอาสาฉุกเฉินชุม...

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2562   ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทย์  ... คลิกเพื่ออ่านต่อ

โรงพยาบาลศูนย์เชียงรายประชานุเคราะห์ จัดประชุมคณะทำงานทีมวิจัยออกแบบการพัฒนา...

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2562 โรงพยาบาลศูนย์เชียงรายประชานุเคราะห์   นำโ... คลิกเพื่ออ่านต่อ

โรงพยาบาลนครพิงค์ จัดประชุมปรึกษาหารือกับคณะทำงานเรื่องการทำ TOR

วันที่ 14 พ.ย 2562  โรงพยาบาลนครพิงค์ จัดประชุมปรึกษาหารือกับคณะทำงานเรื... คลิกเพื่ออ่านต่อ

โรงพยาบาลศูนย์เชียงรายประชานุเคราะห์ จัดประชุมคณะทำงานทีมวิจัยและติดตามโครงก...

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562  โรงพยาบาลศูนย์เชียงรายประชานุเคราะห์ ... คลิกเพื่ออ่านต่อ

วิทยาลัยเชียงราย เตรียมความพร้อมผู้ช่วยนักวิจัยในการสัมภาษณ์ผู้สูงอายุ

วันที่ 5-8 ตุลาคม 2562 วิทยาลัยเชียงราย เตรียมความพร้อมผู้ช่วยนักวิจัยใน... คลิกเพื่ออ่านต่อ

โรงพยาบาลฝาง จัดอบรมอาสาสมัครฉุกเฉิน ของเทศบาลตำบลแม่ข่า อำเภอฝาง จังหวัดเชีย...

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562   โรงพยาบาลฝาง ดำเนินการจัดอบรมอาสมสมัครฉุก... คลิกเพื่ออ่านต่อ

โรงพยาบาลฝาง จัดอบรมอาสาสมัครฉุกเฉิน ของเทศบาลตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชี...

วันที่ 6 พฤศิจายน 2562  โรงพยาบาลฝางจัดอบรมอาสาสมัครฉุกเฉิน ของเทศบาลตำบ... คลิกเพื่ออ่านต่อ

ทีมวิจัยโครงการ SECSI คณะสาธารณสุขศาสตร์ มช. เยี่ยมติดตามการฝึกอบรมการปฏิบัต...

วันที่ 22 ตุลาคม 2562 ทีมวิจัยโครงการ SECSI คณะสาธารณสุขศาสตร์ มช. เยี่ย... คลิกเพื่ออ่านต่อ

โรงพยาบาลสันป่าตอง จัดประชุมเพื่อจัดทำโครงการการสร้างระบบประเมินระดับวิกฤติเพ...

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562  โรงพยาบาลสันป่าตอง จัดประชุมเพื่อสร้างระบบ... คลิกเพื่ออ่านต่อ

โรงพยาบาลนครพิงค์ จัดประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการ

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562  โรงพยาบาลนครพิงค์ จัดประชุมคณะทำงาน... คลิกเพื่ออ่านต่อ

ทีมวิจัยโครงการ SECSI คณะสาธารณสุขศาสตร์ มช. เยี่ยมติดตามการดำเนินงานโครงการข...

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562  ทีมวิจัยโครงการ SECSI คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม... คลิกเพื่ออ่านต่อ

โรงพยาบาลดอยหล่อ จัดประชุมวิเคราะห์สถานการณ์และวางแผนการดำเนินงานร่วมกันระหว่...

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 โรงพยาบาลดอยหล่อ จัดประชุมวิเคราะห์สถานการณ์และวางแผน... คลิกเพื่ออ่านต่อ

โรงพยาบาลฝาง จัดประชุมเตรียมความพร้อมของวิทยากรในการอบรมอาสาสมัครฉุกเฉินของอำ...

วันที่ 22 ตุลาคาม 2562  โรงพยาบาลฝาง จัดประชุมเตรียมความพร้อมของวิทยากรใ... คลิกเพื่ออ่านต่อ

โรงพยาบาลนครพิงค์ จัดประชุมคณะทำงานและปรึกษาหารือวางแผนการดำเนินงานโครงการ

วันที่ 22 ตุลาคม 2562 โรงพยาบาลนครพิงค์ จัดประชุมคณะทำงานและปรึกษาหารือวางแผน... คลิกเพื่ออ่านต่อ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมเรื่องการวางระบบเชื่อมโยงข้อมูลสถา...

วันที่ 9 ตุลาคม 2562   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมเ... คลิกเพื่ออ่านต่อ

โรงพยาบาลจอมทอง จัดประชุมปรึกษาหารือวางแผนการดำเนินโครงการ

วันที่ 10 ตุลาคม 2562 โรงพยาบาลจอมทอง จัดประชุมปรึกษาหารือวางแผนการดำเนินโครง... คลิกเพื่ออ่านต่อ

โรงพยาบาลดอยหล่อ จัดประชุมวิเคราะห์สถานการณ์การเชื่อมโยงบริการการดูแลผู้ป่วยภ...

วันที่ 16 ตุลาคม 2562  จัดประชุมวิเคราะห์สถานการณ์การเชื่อมโยงบริกา... คลิกเพื่ออ่านต่อ

โครงการเครื่องวัดสัญญาณชีพพื้นฐานและระบบการระบุพิกัดพร้อมการสื่อสารแบบไร้สายส...

วันที่ 22 ตุลาคม 2562 โครงการเครื่องวัดสัญญาณชีพพื้นฐานและระบบการระบุพิกัดพร้... คลิกเพื่ออ่านต่อ

โรงพยาบาลอมก๋อย จัดประชุมเชิงปฎิบัติการ เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์การแพทย์ฉุกเฉิ...

วันที่ 15 ตุลาคม 2562  โรงพยาบาลอมก๋อย จัดประชุมเชิงปฎิบัติการ เพื่อวิเค... คลิกเพื่ออ่านต่อ

การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการสร้างพื้นฐานการช่วยฟื้นคืนชีพให้ฝังรากลึกในระดับป...

วันที่ 25 ตุลาคม 2562 โครงการ โครงการสร้างพื้นฐานการช่วยฟื้นคืนชีพให้ฝัง... คลิกเพื่ออ่านต่อ