PDPA พ.ร.บ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เริ่ม 1 มิถุนายน 2565 นี้

PDPA พ.ร.บ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมานี้ เพื่อกำหนดมตารการในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศให้หน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน รวมถึงประชาชนทั่วไป

วันที่เผยแพร่
2022-10-12
ผู้เผยแพร่
admin