ข้อเสนอโครงการ ปีที่ 2 Zone ภาคเหนือ

ลำดับที่ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ / หน่วยงาน รอบที่ infographic Video
1 การประเมินระบบสารสนเทศการจัดบริการเพื่อการดูแลภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างครบวงจร ปีที่ 2 ผศ.ดร. พุดตาน พันธุเณร คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร 1
2 การพัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่ นายแพทย์วรวุฒิ โฆวัชรกุล โรงพยาบาลสันทราย 1
3 การพัฒนาระบบเฝ้าระวังสถานการณ์โรคและภัยสุขภาพเพื่อการดูแลภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขในจังหวัดเชียงใหม่ อาจารย์ ดร.กรรณิการ์ อินต๊ะวงศ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1
4 ประโยชน์ของการใช้โปรแกรมประเมินและแจ้งเตือนผ่านอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ในการดูแลผู้ป่วยภาวะพิษเหตุติดเชื้อในแผนกฉุกเฉิน อาจารย์นายแพทย์ธีรพล ตั้งสุวรรณรักษ์ ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1
5 การพัฒนาระบบการเข้าถึงระบบการบริการสุขภาพและการตรวจหาเชื้อของโรคติดต่ออันตรายของคนต่างด้าว ในเขตพื้นที่ชายแดนไทย-เมียนมาร์ จังหวัดเชียงใหม่ กรณีศึกษาการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 201 นายแพทย์ธนชล วงศ์หิรัญเดชา โรงพยาบาลเชียงดาว 1
6 การสร้างเครื่องวัดสัญญาณชีพพื้นฐานพร้อมการสื่อสารแบบไร้สาย (CMUgency) และเครื่องระบุพิกัด (CM-GPS) รองศาสตราจารย์ ดร. นิพนธ์ ธีรอำพน สถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1
7 การพัฒนาระบบการวางแผนจำหน่ายผู้ป่วย (Discharge Planning system) และระบบกายภาพบำบัด/ฟื้นฟูสภาพทางไกล (Home-Based Tele-rehabilitation) สำหรับการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง (Intermediate Care) จังหวัดเชียงใหม่ นายแพทย์ธนาสิทธิ์ วิจิตราพันธ์ โรงพยาบาลสันป่าตอง 1
8 รูปแบบการพัฒนาระบบการบริการการบริบาลฟื้นฟูผู้ป่วยระยะกลาง (Intermediate Care) ระดับแม่ข่ายโรงพยาบาลสันทรายและการเชื่อมโยงสู่เครือข่ายบริการโซนสอง จังหวัดเชียงใหม่ แพทย์หญิงชลาทิพย์ ซื่อวัฒนะ โรงพยาบาลสันทราย 1
9 การพัฒนาเครื่องประเมินความสมดุลแรงกดน้ำหนักพร้อมการสื่อสารแบบไร้สาย รองศาสตราจารย์ ดร. นิพนธ์ ธีรอำพน สถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1
10 การพัฒนานวัตกรรมแพลตฟอร์มหลักสูตรและกระบวนการขยายผลการเรียนรู้ด้านการแพทย์ฉุกเฉินสำหรับสถาบันการศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ ดร.ศักดา สวาทะนันทน์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1
11 รูปแบบการพัฒนาการเรียนรู้สำหรับอาสาสมัครการแพทย์ฉุกเฉินของจังหวัดเชียงราย นางเรือนทอง ใหม่อารินทร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย 1