ทีมติดตามประเมินผลโครงการ SECSI คณะสาธารณสุขศาสตร์ มช. เยี่ยมติดตามการดำเนินงานโครงการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 8 พฤษภาคม 2563  ทีมติดตามประเมินผลโครงการ SECSI คณะสาธารณสุขศาสตร์ มช.  นำโดย นางชลลิสา จริยาเลิศศักดิ์ เยี่ยมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการการพัฒนาระบบเชื่อมโยงโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับบริการเพื่อการดูแลภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่ 
ณ ห้องปรุะชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 

วันที่เผยแพร่
2020-05-14
ผู้เผยแพร่
Admin