การประชุมคณะกรรมการอำนวยการแผนงานยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) ด้านสังคม แผนงานระบบบริการสุขภาพ ครั้งที่ 3/2565

ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ นายแพทย์สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์ พร้อมด้วยคณะทำงานติดตามและประเมินผลโครงการย่อย รายงานความก้าวหน้าโครงการพัฒนาระบบบริการเพื่อการดูแลภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์ และสาธารณสุขอย่างครบวงจร ( พบฉ. )ปี 2 พ.ศ. 2564-5 SECSI : Smart Emergency Care Services Integration ในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการแผนงานยุทธศาสตร์เป้าหมายด้านสังคม แผนงานระบบสุขภาพ ครั้งที่ 3/2565 ได้สรุปผลการดำเนินงานโครงการวิจัยปีที่ 2 และแนวทางการขยายผลการดำเนินงานปีที่ 2 พร้อมยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยปีที่ 3 ณ ห้องประชุมชั้น 2 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom meeting

วันที่เผยแพร่
2022-07-25
ผู้เผยแพร่
admin