คณะสาธารณสุขสาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะหน่วยบริหารจัดการและส่งมอบผลลัพท์ ภายใต้การศึกษาวิจัยการพัฒนาระบบบริการเพื่อการดูแลภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างครบวงจร ประชุมคณะกรรมการอำนวยกา

วันที่ 17 มกราคม 2563  คณะสาธารณสุขสาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะหน่วยบริหารจัดการและส่งมอบผลลัพธ์ ภายใต้โครงการศึกษาวิจัยการพัฒนาระบบบริการเพื่อการดูแลภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างครบวงจร ได้จัดการ ประชุมคณะกรรมการอำนวยการแผนงานยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) ด้านสังคม แผนงานระบบบริการสุขภาพ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานโครงการและปรึกษาหารือทิศทางการดำเนินงานในปีถัดไป ณ ห้องประชุมสุธรรมานุสิฐ ชั้น 8 อาคารแสงเดือน โรงพยาบาลสันทราย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

วันที่เผยแพร่
2020-01-22
ผู้เผยแพร่
Admin