การประชุมคณะกรรมการอานวยการแผนงานยุทธศาสตร์เป้าหมายด้านสังคม แผนงานระบบสุขภาพ ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ นายแพทย์สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์ พร้อมด้วยคณะทำงานติดตามและประเมินผลโครงการย่อย รายงานความก้าวหน้าโครงการพัฒนาระบบบริการเพื่อการดูแลภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์ และสาธารณสุขอย่างครบวงจร ( พบฉ. )ปี 2 พ.ศ. 2564-5 SECSI : Smart Emergency C are Services Integrationntegration ในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการแผนงานยุทธศาสตร์เป้าหมายด้านสังคม แผนงานระบบสุขภาพ ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom meeting

วันที่เผยแพร่
2021-11-15
ผู้เผยแพร่
admin