โครงการอบรม CPR เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรทราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 90 พรรษา

วันที่ 18 สิงหาคม 2565 มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดกิจกรรมโครงการอบรม CPR เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายศักดิ์ชัย คุณนุวัฒน์ชัยเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีเปิด เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานสากล โดยมี พลเอกนายแพทย์ประสาท เหล่าถาวร ตัวแทนมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการฯ และนายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับและรายงานการจัดกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจัดอบรมพร้อมกันทั้งจังหวัด โดยแบ่งพื้นที่จัดอบรมเป็น 5 โซนดังนี้ 1. โซนกลาง ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วยผู้เข้ารับการอบรมจากอำเภอเมือง/ แม่ริม จำนวน 400 คน 2. โซนฝาง ประกอบด้วยผู้เข้ารับการอบรมจากอำเภอฝาง/ แม่อาย ไชยปราการ จำนวน 150 คน 3. โซนสันทราย ประกอบด้วยผู้เข้ารับการอบรมจากอำเภอสันทราย เชียงดาว/ พร้าว จำนวน 220 คน 4. โซนสันป่าตองประกอบด้วยผู้เข้ารับการอบรมจากอำเภอสันป่าตอง แม่วาง จำนวน 150 คน 5. โซนจอมทองประกอบด้วยผู้เข้ารับการอบรมจากอำเภอจอมทอง ฮอด/ อมก๋อย/ ดอยเต่า/ แม่แจ่ม จำนวน 170 คน รวมทั้งสิ้น 1,090 คน ผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย ประชาชนทั่วไป อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน นักเรียน ทหาร ในโซนกลางได้รับสนับสนุน วิทยากรหลัก คือ ผศ.ดร.นพ.บวร วิทยชำนาญกุล หัวหน้าภาควิชาภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลับเชียงใหม่ และ พญ.หทัยรัตน์ จันทรพรหมกุล โรงพยาบาลนครพิงค์ วิทยากรกลุ่ม : ได้รับสนับสนุนจาก รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ รพ.นครพิงค์ อบจ.เชียงใหม่ มูลนิธิสว่างสำเร็จเชียงใหม่ มูลนิธิรวมใจเชียงใหม่ ศูนย์ปฏิบัติการพิเศษกู้ภัยตำรวจทางหลวงเชียงใหม่ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ สำหรับโซนอื่น ๆ วิทยากรจากภายในโซน จึงขอขอบคุณภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่ได้ให้ความร่วมมือจนงานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

วันที่เผยแพร่
2022-08-22
ผู้เผยแพร่
admin