การประชุมวิชาการ เหลียวหลัง-แลหน้า งานวิจัยมุ่งเป้า “การพัฒนาระบบบริการสุขภาพด้านการดูแลภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างครบวงจร จากล่างสู่บน ปีที่ 2”

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดการประชุมวิชาการ เหลียวหลัง-แลหน้า งานวิจัยมุ่งเป้า “การพัฒนาระบบบริการสุขภาพด้านการดูแลภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างครบวงจร จากล่างสู่บน ปีที่ 2” เพื่อนำเสนอสรุปผลการดำเนินการของโครงการวิจัยภายใต้แผนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย การบริหารจัดการแผนงานยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) ด้านสังคม แผนงานระบบบริการสุขภาพ : การพัฒนาระบบบริการเพื่อการดูแลภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างครบวงจร เป็นปีที่ 2 โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานบริหารแผนงานฯ งานประชุมนี้จัดในรูปแบบ Hybrid ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 1 เมษายน 2565 ณ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ศาสตราจารย์คลินิค นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ และ ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานเปิดงาน และ ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้เกียรติปราศรัยพิเศษ “บทบาทของ อว. กับการวิจัยและพัฒนาด้านระบบบริการสุขภาพ” โดยกิจกรรมในงานประกอบด้วย การจัดแสดงบูธผลงานเด่น การแสดงนิทรรศการผลงานของโครงการย่อยที่ดำเนินการในปีที่ผ่านมาผ่านระบบ Virtual exhibition และการจัดเวทีเสวนาวิชาการในประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องตามยุทธศาสตร์หลักของโครงการ ทั้งนี้ตลอดการประชุมได้มีการถ่ายทอดสดผ่าน face book live ซึ่งองค์ความรู้จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นภายใต้แผนงานนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนในการนำไปปรับใช้ ต่อยอด ขยายผล และสามารถนำไปพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อไปในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ

วันที่เผยแพร่
2022-04-07
ผู้เผยแพร่
admin