คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบทุนวิจัยด้านการพัฒนานวัตกรรมแพลตฟอร์มหลักสูตร แก่ทีมวิจัยคณะศึกษาศาสตร์ มช.

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบทุนวิจัยด้านการพัฒนานวัตกรรมแพลตฟอร์มหลักสูตร แก่ทีมวิจัยคณะศึกษาศาสตร์ มช. นำโดย อ.ดร.ศักดา สวาทะนันทน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และอาจารย์ประจำสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน หัวหน้าโครงการวิจัย พร้อมด้วยนักวิจัย ผศ.ดร.สมเกียรติ อินทสิงห์ รองคณบดีและอาจารย์ประจำสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ผศ.ดร.น้ำผึ้ง อินทะเนตร รองคณบดีและอาจารย์ประจำสาขาวิชาประเมินผลและวิจัยการศึกษา และ ผศ.กนกวรรณ อังกสิทธิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาสุขศึกษา รวมทีมวิจัยทั้งสิ้น 4 คน ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนานวัตกรรมแพลตฟอร์มหลักสูตรและกระบวนการขยายผลการเรียนรู้ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน สำหรับสถานศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่” ภายใต้ทุนอุดหนุนแผนงานยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) ด้านสังคม แผนงานระบบบริการสุขภาพ : การพัฒนาระบบบริการเพื่อการดูแลภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างครบวงจรปี 2

วันที่เผยแพร่
2021-02-16
ผู้เผยแพร่
Admin